• EU
  • ES

Euskara

Hasiera > Euskara > Aurkezpena

Aurkezpena

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuek IV. Tituluko V. kapitulua eskaintzen diote euskarari. Zortzi artikulutan finkatzen dute euskararen arauketa orokorra eta ezartzen dute unibertsitateko kideek gaztelania eta euskara jakin eta erabiltzeko eskubidea, bai eta euskaraz ikasi eta irakastekoa ere. Orobat, barneko eta kanpoko administrazio agirietan euskararen eta gaztelaniaren erabilera arautzen dute, Unibertsitatearen hizkuntza paisaian elebitasunaren aldi bereko erabilera ezartzen dute eta Hizkuntza Plangintzarako Batzordearen eta Euskararako Atal Teknikoaren sorrera xedatzen dute.

Geroago, Unibertsitateak garatu du arauketa orokor hori, besteak beste “Nafarroako Unibertsitate Publikoan Hizkuntza Plangintza Diseinatzeko Oinarrien Dokumentua” izenekoaren bidez, Gobernu Kontseiluak 2004ko abenduaren 21ean onetsia, eta Unibertsitateko hizkuntza plangintzaren helburuak, ekintzak, ebaluazioa eta jarraipena finkatzen dituena.

Era berean, Gobernu Kontseiluak lehenbiziko “Euskararen Plan Estrategikoa 2007-09” onetsi zuen 2007ko martxoaren 13an. Bertan, DAFO analisi baten bidez, Unibertsitatean euskarak duen egoeraren diagnostiko sakona egiten da, hizkuntza plangintzarako helburu estrategiko eta operatiboak definitzen dira, eta garatu beharreko ekintza xeheak zehazten dira, bai irakaskuntzaren arloan, bai administraziokoan eta instituzionalean ere.

Plan horren ondorioz, urtez urte zabaldu da euskarazko irakasgaien eskaintza Unibertsitateko titulazioetan. Administrazioaren arloan onetsi dira, hurrenez hurren, “Euskara erabiltzeko jarraibideei buruzko agiria”, Unibertsitatearen jarduera administratibo eta instituzionalean euskara erabiltzeko ildo nagusiak zehazten dituena, “Euskara erabiltzeko jarraibideen eskuliburua”, ezartzen duena jarraibide horien garapen praktikoa eta haien aplikazioa Unibertsitateko euskarrietan, “Administrazio eta Zerbitzuetako langileen hizkuntza eskakizunak ezartzeko jarraibideen erabakia” eta hizkuntza eskakizun horien garapenerako agiria, Administrazio eta Zerbitzuetako langileen lanpostuetan hizkuntza eskakizunak esleitzen dituena.

Hizkuntza Plangintzarako Arloko Zuzendaritzak, Irakaskuntzako Errektoreordetzaren barruan dagoenak, Unibertsitateko hizkuntza politikaren plangintza egin, garatu eta betearazteko ardura du.