• ES
 • EU
 • EN


Ikasketak

Hasiera/ Ikasketak/ Graduondoa/ Graduondo eskaintza ofiziala/ Unibertsitateko Masterraren titulu ofizialak / Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea/ Unibertsitate Masterra Esku-hartze Sozialean Gizabanakoekin, Familiekin eta Taldeekin

Unibertsitate Masterra Esku-hartze Sozialean Gizabanakoekin, Familiekin eta Taldeekin


Máster

Eskuratu prestakuntza teoriko-praktikoa eta aplikatua, lanbide eta ikerketa esparruetatik esku-hartze sozialean lan egiteko espezializazio handiagoa lortzera bideratutakoa

IZENA EMAN

 • Kredituak 120
 • Iraupena: 4 seihileko (2 urte)
 • Ikaspostuak: 35
 • Modalitatea: Presentziala
 • Hizkuntzak: Gaztelania
 • Zuzendari akademikoa  Mª Jesús Úriz Pemán
 • Irakaskuntza lekua: Iruñea

Aurkezpena


Triptiko informatiboa

Gizabanako, Familia eta Taldeekiko Esku-hartze Sozialeko Unibertsitate Masterrak orientazio bikoitza du.

 • Orientazio profesional bat, prestakuntza teoriko-praktikoa eta aplikatua duena, Gizarte Laneko eta Gizarte Zerbitzuetako zenbait arlotan espezializazio handiagoa lortzera bideratua. Orientazio hori lortzeko, bigarren ikasmailan aukerako espezializazio modulu hauetako bat edo batzuk aukeratzea aholkatzen da: Generoa, immigrazioa eta esku-hartze soziala, edo familia, haur eta nerabeekiko esku-hartze soziala.
 • Aurrekoaren osagarri eta independente den ikerketa orientazioa ere badauka, eta arazo sozialen azterketara bideratuta dago. Bi orientazioek, batez ere bigarrenak, Doktoretzako/Hirugarren Zikloko ikasketetarako sarbidea ematen dute. Masterreko bigarren ikasmailan eskaintzen den ikerketa sozial aplikatuko aukerako espezializazio modulua ikerketa orientazio horren aldeko hautua egiten duten ikasleei zuzenduta dago.

Hau da masterraren helburu nagusia: prestakuntza espezializatu eta kalitatekoa ematea lanbide eta ikerketa esparruetatik esku-hartze sozialaren arloan jardungo duten pertsonentzat. Emaitza modura, master titulu hau dutenek jarduera hauek egiteko gaitasuna edukiko dute: politika sozialak era kritikoan aztertzea, zerbitzu sozialen administrazioa eta kudeaketa ezagutzea, komunitatean eraginkortasunez parte hartzea hura garatzen laguntzeko, zerbitzu sozialak zintzoki balioestea eta pertsonei arreta soziala ematea era integralean. Helburu hori betetzeko, diziplina anitzeko prestakuntza behar da.

Honako hauek dira bere lanbide eta ikerketa orientazioarekin lotutako beste helburu espezifikoago batzuk:

 1. Ikasleei esparru teoriko bat eta garapen metodologiko bat eskaintzea, errealitate sozial diferenteak eta beren dinamikak zorroztasun zientifikoz eta profesionalez aztertzea ahalbidetuko duena.
 2. Ikerketa prestakuntza aurreratu bat eskaintzea Gizarte Lanaren, Zerbitzu Sozialen, Politika Sozialen, eta, oro har esku-hartze sozialean aplikatutako Gizarte Zientzien bidez.
 3. Behar sozialen eta ongizate adierazleen ezagutzan eta esku-hartze sozialean sakontzea, aipamen berezia eginez gaur egungo fenomenoei. Esaterako: immigrazioa, gutxiengo etnikoak, hizkuntza eskubideak, genero indarkeria, etab.
 4. Ikerketarako tresnak eskaintza Gizarte Lanaren praktika profesionalaren testuinguruan.
 5. Esku hartzeko estrategiak proposatzea, kohesio soziala, eskubide eta aukera berdintasuna eta desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsala sustatuko dutenak.

Gizabanako, Familia eta Taldeekiko Esku-hartze Sozialeko Masterra master ofiziala bat da, eta, horrenbestez, homologatuta dago Europako Unibertsitate Eremua osatzen duten herrialdeetan. Horretaz gainera, Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalak (ANECA) master titulu horren akreditazioaren aldeko azken txostena egin du.

 

Laguntza eta jarraipena

NUPek laguntza ematen die bere ikasleei zerbitzu jakin batzuen bidez. Horien artean, hauek nabarmendu daitezke:

Tutoretza Planak titulazioko irakaslea den tutore bat esleitzen dio ikasle bakoitzari, aholku emateko ikasketei, nazioarteko mugikortasunari, irtenbide profesionalei edota Unibertsitatearen funtzionamenduari buruz.

Harremanetarako:
Fakultateko Idazkaritza eta Zuzendaritza: harreman elektronikoa, edo zuzena Arrosadiko campuseko bulegoetan.

Gaitasunak


El Programa del Máster Universitario en Intervención Social  incluye como competencias básicas las siguientes:

Ejercer eficazmente la interlocución en las redes sociales promoviendo vínculos entre individuos, familias y organizaciones sociales para reforzar las estrategias de cooperación, ayuda y colaboración dirigidas a personas y grupos vulnerables.

Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.

Colaborar en y desde las instituciones con individuos, familias y comunidades, con la finalidad de mejorar los niveles de salud y bienestar social.

Diseñar y planificar con eficiencia entornos familiares e institucionales adecuados a las nuevas demandas de las personas dependientes, siguiendo estrategias sociales pertinentes y primando criterios de prevención, eficacia, accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

Ejercer la práctica de la mediación con ecuanimidad como estrategia de intervención destinada a la resolución de conflictos a nivel interpersonal, grupal y organizacional.

Liderar de modo democrático la intervención social en la comunidad, dirigiendo y gestionando servicios y equipamientos sociales, favoreciendo la participación ciudadana, la reorganización social y la autogestión.

Asesorar en el análisis, planificación estratégica y aplicación de políticas de bienestar social y gestionar los servicios de bienestar.

Diseñar, planificar y aplicar sistemas de evaluación de programas y servicios sociales.

Conocer en profundidad y aplicar la metodología y las técnicas de investigación participativa en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales.

Dominar el manejo de las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa y aplicarlas en el diagnóstico y en la intervención social.

Observar, analizar críticamente y reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en los distintos grupos, para poder diseñar nuevos contextos y espacios de intervención.

Aplicar la perspectiva de género y la competencia intercultural de manera crítica en la gestión de políticas públicas y en la metodología de intervención para su inclusión transversal en planes, programas y proyectos locales y sectoriales.

Conocer y evidenciar los procesos de construcción sociocultural de individuos y grupos vulnerables para intervenir en los contextos sociales, sanitarios, educativos e institucionales que los propician.

Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.

Presentar y defender en público los proyectos personales o colectivos.

Conocer el proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su utilización en la práctica profesional.

Estas competencias básicas se concretan en una serie de competencias específicas:

-Formación científica para conocer, de manera teórica, técnica y aplicada, los métodos y técnicas adelantadas de investigación social desde una perspectiva multiestratégica.

-Desarrollar en el alumnado un conocimiento del proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su utilización en la práctica profesional.

- Capacidad para analizar el impacto de las nuevas transformaciones económicas y sociales en la crisis del modelo de bienestar existente y valorar las distintas respuestas a la crisis dadas desde los diferentes modelos de bienestar.

-Saber analizar en profundidad los retos que plantean las diferentes transformaciones para el ámbito específico de las políticas sociales en España: empleo, educación, pensiones, vivienda, salud y servicios sociales. Ser capaz de observar las consecuencias específicas de estas transformaciones en la intervención social.

Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas.

Desarrollarán habilidades para el trabajo autónomo, cooperativo y el autoaprendizaje.

Saber identificar y acceder a fuentes de información adecuadas para el proyecto de investigación/intervención.

Detectar los recursos personales e institucionales que pueden servir para la superación de situaciones de vulnerabilidad, precariedad, violencia o crisis en familias, infancia y adolescencia.

Desarrollarán sensibilidad para la percepción de las dinámicas comunicacionales en los sistemas familiares.

Aprenderán a diseñar un proceso de intervención social con familias.

Capacidad para analizar y evaluar intervenciones psicosocioculturales efectuadas con grupos y equipos de trabajo.

Capacidad para liderar la formación de grupos y equipos de trabajo mediante la aplicación de técnicas psicosociales.

Ser capaces de conceptualizar el problema y formular un diseño de investigación apropiado.

Ser capaz de explicitar las teorías implícitas de los profesionales del Trabajo Social, así como la utilidad y aplicaciones metodológicas de la utilización de dichas teorías.

Saber aplicar las dimensiones teleológica y deontológica de la ética profesional a la resolución concreta de dilemas éticos en contextos interprofesionales.

Desarrollar la perspectiva crítica necesaria para mejorar la calidad ética de las instituciones sociales.

Capacidad para extraer los conceptos básicos aplicables a la intervención educativa y que han sido planteados por las principales corrientes pedagógicas que han fundamentado la intervención profesional en las acciones socioeducativa.

Lanbide aukerak


La concepción del Máster Universitario en Intervención Social es mixto: profesionalizante e investigador. En el primer apartado, el Máster aporta un proceso de especialización en procesos complejos de intervención social en distintos ámbitos: familia y relaciones interpersonales, relaciones de género y contextos multiculturales propios de la población inmigrante. En el segundo apartado, el Máster aporta instrumentos metodológicos para la investigación aplicada, así como una orientación hacia la investigación académica en los estudios de doctorado.

A través de algunos datos del alumnado egresado del Máster y también del conocimiento de muchos de sus itinerarios personales, se puede decir que:

 • En torno al 25% del alumnado procede de países latinoamericanos. En muchos casos, la vuelta a sus países de origen se ha concretado en el acceso al profesorado universitario o en puestos de responsabilidad en programas sociales.
 • Otro 25% del alumnado está ya trabajando en el ámbito de la intervención social antes del comienzo de sus estudios de Máster y algunos otros comienzan a hacerlo durante los mismos. En estos casos, las habilidades adquiridas en el Máster les han servido para mejorar la eficacia y ampliar el ámbito de su trabajo (hemos conocido informes e investigaciones realizadas por nuestro alumnado en el ámbito de sus instituciones). En ciertos casos esta mejora de cualificación ha llevado también al reconocimiento de un mayor nivel profesional en sus empleos.
 • Un porcentaje reducido del alumnado del Máster (10% aproximadamente) ha continuado sus estudios de doctorado (programa de doctorado del Departamento de Trabajo Social). Actualmente hay un total de 25 tesis en proceso. Asimismo, hay estudiantes que han conseguido becas. Por último, se cuenta con profesorado doctorado en el Programa Oficial de Posgrado previo a este Máster.
 • Para el resto de alumnado del Máster es habitual su inserción laboral en el ámbito de los servicios sociales preferentemente en entidades del tercer sector. Las personas que han optado por el itinerario de intervención en relaciones de género están trabajando en ocasiones como “Agentes de igualdad” en diversas instituciones públicas o privadas.

Puede decirse, en suma, que la valoración que el mercado de trabajo hace de estos estudios es notablemente positiva en todos esos ámbitos.

Sarbidea eta matrikula


Sistemas de información previos al acceso:

Reunión informativa para los estudiantes de 4º curso de Trabajo Social. Próximamente se informará de día, hora y lugar de la misma.

Requisitos de acceso

Tendrán acceso al Máster universitario en Intervención Social con individuos, familias y grupos:

 • Los licenciados, diplomados, graduados universitarios y, en general, todos aquellos que se encuentren en posesión de un título oficial universitario que les habilite para los estudios de posgrado.
 • Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

Más información

Perfil de ingreso recomendado

 • Diplomado/graduado en Trabajo Social
 • Diplomado/licenciado/graduado en ciencias afines: titulaciones de Ciencias Humanas, Sociales, Jurídicas y Ciencias de la Salud.

Criterios de admisión

 • Expediente académico: 4 puntos
 • Experiencia laboral afín: 2 puntos
 • Otra experiencia laboral: 1 punto
 • Otros títulos académicos: 1 punto
 • Idiomas extranjeros: 1 punto
 • Otros: 1 punto

 En la preinscripción es necesario adjuntar las fotocopias de los méritos alegados.

Las solicitudes de admisión serán valoradas por la Comisión académica del Máster, formada por la Directora académica, el Responsable de calidad y la Secretaria académica del Máster

Ikasketa plana


Plan de estudios a partir del curso 2019-2020

Plan de Estudios
Código Asignatura ECTS Semestre
730101 Intervención social con familias 6  
730102 Modelos y técnicas de intervención social 6  
730103 Intervención psicosocial con grupos 6  
730104 Epistemología: el trabajo social en el marco de las ciencias sociales 6  
730105 Intervención socioeducativa 6  
730106 Dilemas éticos de la intervención social y la toma de decisiones 6.  
730107 Principios básicos de la investigación aplicada al trabajo social 6.  
730108 Políticas sociales en transformación 6.  
730109 Prácticas 6  
730110 Supervisión 6  
xxx Optatividad (obligatorias de especialidad) 24  
xxx Optatividad 18  
730190 Trabajo fin de máster 18  

 

ESPECIALIDAD 1: GÉNERO
Código Asignatura ECTS Semestre
730111 Diagnóstico de las desigualdades de género 6  
730112 Perspectiva de género en los proyectos de intervención social 6  
730113 La perspectiva de género: abordaje interdisciplinar 6  
730114 Violencia de género 6  
730115 La figura profesional del agente de igualdad 6  

 

ESPECIALIDAD 2: INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Código Asignatura ECTS Semestre
730120 Familia, infancia, adolescencia y estado de bienestar 6  
730121 Métodos cuantitativos avanzados en investigación social 6  
730122 Intervención social con familias en situaciones especiales 6  
730123 Mediación y educación familiar 6

            

ESPECIALIDAD 3: INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA
Código Asignatura ECTS Semestre
730124 Metodología cualitativa avanzada 6  
730125 Métodos cuantitativos avanzados en investigación social 6  
730126 Investigación-acción 6  
730127 Taller de análisis de datos aplicados a la intervención social 6  

 

Optatividad
Código Asignatura ECTS Semestre
730128 International Seminar 6  

Plan de estudios estudiantes cursos anteriores a 2019-2020

El Plan de Estudios del Máster en Intervención con Individuos, familias y grupos cuenta con una estructura modular flexible que facilita la adquisición del perfil profesional y/o del investigador. Han quedado establecidos los siguientes módulos:

 1. Módulo de materias/asignaturas obligatorias
 2. Módulos integradores
 3. Módulos optativos de especialización
 4. Módulo de materias/asignaturas optativas
   
Plan de estudios
Semestre Módulo obligatorio Módulos especialización 7 Seminarios Prácticas Trabajo Fin de Máster Total
24   6   30
24   6   30
  24   6 30
  18   12 30
Total 48 42 12 18 120

1. Módulo de materias/asignaturas obligatorias

Se desarrolla a lo largo del primer curso (1º y 2º semestre) y comprende 8 materias/asignaturas de 6 créditos ECTS cada una.Todas ellas aportan contenidos y competencias generales de la intervención social con individuos, familias y grupos. Suponen un acercamiento multidisciplinar a partir del cual seleccionar el itinerario formativo y la especialización en uno o varios campos de intervención social.

Semestres
Primero Créditos ECTS
Intervención social con familias 6
Modelos y técnicas de intervención social 6
Intervención psicosocial con grupos 6
Epistemología: el trabajo social en el marco de las ciencias sociales 6
Total 24
Segundo Créditos ECTS
Intervención socioeducativa 6
Dilemas éticos de la intervención y de la toma de decisiones 6
Principios básicos de la investigación 6
Políticas sociales en transformación 6
Total 24
Total materias/asignaturas obligatorias 48


2. Módulos integradores

Se engloban dos materias de carácter obligatorio que conforman las Prácticas y supervisión (12 créditos ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (18 créditos ECTS). Por su carácter integrador estas materias/asignaturas tienen un desarrollo anual.

La materia Prácticas y supervisión ha de proporcionar a parte del estudiantado la posibilidad de acercarse al ejercicio profesional y a otra parte la posibilidad de profundizar en él, para lo cual será de especial interés integrar tanto los conocimientos previos al Máster como los adquiridos en el módulo de materias/asignaturas obligatorias.

El Trabajo Fin de Máster, por su parte, adquiere gran relevancia en la formación de cualquiera de los dos itinerarios establecidos en el Título. Por su naturaleza integradora es un buen barómetro del nivel de formación teórico-metodológica de cada estudiante. Se le han asignado 18 créditos ECTS o el 15% del total de créditos. La supervisión, orientación y valoración de los trabajos será individual y correrá a cargo de un doctor/a, pudiendo contar con la colaboración de docentes no doctores especialistas en la materia objeto de estudio. El Trabajo Fin del Máster ha de permitir a cada estudiante desarrollar, con amplitud y profundidad, algún tema relevante de los estudiados en el Máster y ha de suponer un paso importante hacia la práctica profesional o la realización del doctorado.

3. Módulos optativos de especialización (3er y 4º semestre)

Cada módulo de especialización se centra en un colectivo o campo de intervención social y se presentan como optativos dentro del Título. Un módulo se compone de cuatro materias/asignaturas que son obligatorias dentro de cada módulo, para poder completarlo y que son, a su vez, optativas si no se desea completar un módulo sino seguir asignaturas sueltas. Puesto que cada materia/asignatura es de 6 créditos ECTS, cada módulo completo tiene 24 créditos ECTS. En el caso de optar por el perfil investigador, el alumnado tendrá que elegir las asignaturas del módulo de especialización en Investigación social aplicada. En el caso de optar por el perfil profesional, el alumnado elegirá cualquiera de  los otros módulos optativos de especialización: Género, Inmigración e intervención social e Intervención social con familias, infancia y adolescencia.

En cuanto al número de módulos a ofertar cada año se hace indispensable que sea de un mínimo de tres. Puede variar dependiendo de los medios disponibles, de los intereses del alumnado, de la experiencia acumulada a lo largo de los años y de la demanda social existente.

Oferta completa de módulos optativos
Asignatura Créditos ECTS

Género (Folleto)

Diagnóstico de las desigualdades de género 6
Perspectiva de género en los proyectos de intervención social 6
La perspectiva de género: abordaje interdisciplinar 6
Violencia de género 6

Inmigración e intervención social

Dinámicas Sociales del Proceso Migratorio 6
Dimensiones culturales del Proceso Migratorio 6
Políticas Migratorias 6
Intervención social con población inmigrante 6

Intervención social con Familias, Infancia y Adolescencia

Familia, infancia, adolescencia y estado de bienestar 6
Intervención social con infancia y adolescencia 6
Intervencón social con familias en situación de dificultad 6
Mediación y educación familiar 6
Investigación social aplicada
Diseño de un proceso investigador. Un modelo educativo social 6
Metodología cualitativa avanzada 6
Métodos cuantitativos avanzados en investigación social 6
Investigación acción 6

 

4. Módulo de materias/asignaturas optativas: International Seminar

La oferta formativa de optatividad se completa con un Seminario Temático Internacional con las siguientes características.

 • El seminario se impartirá en inglés.
 • Versará sobre un tema relacionado con los contenidos del Máster, que podrá variar cada año.
 • Estará organizado conjuntamente por varias universidades (al menos dos) de diversos países (al menos dos).
 • Estará impartido por profesorado de las universidades organizadoras.
 • Participarán estudiantes de las universidades colaboradoras. Para ello se organizarán fórmulas de apoyo a la movilidad.
 • Se impartirá intensivamente durante dos semanas, en dos universidades.
 • Supondrá un total de 6 créditos ECTS.

Las asignaturas optativas y especialidades que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso 

ESPECIALIDAD 3: INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA
Código Asignatura ECTS Semestre
730124 Metodología cualitativa avanzada 6  
730125 Métodos cuantitativos avanzados en investigación social 6  
730126 Investigación-acción 6  
730127 Taller de análisis de datos aplicados a la intervención social 6

Oinarrizko eta Nahitaezko irakasgaien zerrenda

LEHEN IKASTURTEA
Aldia Kodea Irakasgaia Kredituak Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 730101 Esku-hartze soziala familiekin 6
1º S 730102 Gizartean esku-hartzeko ereduak eta teknikak 6
1º S 730103 Esku hartze psikosoziala taldeekin 6
1º S 730107 Gizarte Lanari aplikatutako ikerketaren oinarrizko printzipioak 6
2º S 730104 Epistemologia: Gizarte lana gizarte zientzien eremuan 6
2º S 730105 Gizarte eta hezkuntza arloko esku-hartzea 6
2º S 730106 Esku-hartzearen eta erabakiak hartzearen dilema etikoak 6
2º S 730108 Eraldatzen ari diren gizarte politikak 6

Aukerako irakasgaien zerrenda

Ikasmaila Aldia Kodea Irakasgaia Kredituak Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1 Anual 730109 Praktikak 6
1 Anual 730110 Gainbegiratzea 6

Mugikortasuna


Una de las actividades que se proponen de movilidad internacional es el Módulo optativo: Seminario Internacional.

Otras acciones específicas de movilidad están centralizadas, coordinadas y gestionadas desde la Oficina de Relaciones Exteriores de la Universidad Pública de Navarra. Desde esta oficina se informa y asesora a la comunidad universitaria sobre las diferentes actividades de cooperación en el ámbito internacional; se gestionan los programas internacionales de movilidad dirigidos a la comunidad universitaria. Asimismo, informa, promueve y gestiona las diferentes actividades de cooperación internacional al desarrollo llevadas a cabo desde la Universidad.

Praktikak


La información sobre las prácticas se puede consultar en el apartado Guía de asignaturas y profesorado

En este enlace se puede consultar el procedimiento para solicitar el Certificado Negativo de Delitos Sexuales

Egutegia, ordutegia eta ikasgelak


 
Horarios   Aulas

Primer curso 2019-2020

 

Pendiente de asignar

Segundo curso 2019-2020

 

 

Pendiente de asignar

   

 

Módulo de Género. Los horarios de las cuatro asignaturas son los mismos que aparecen recogidos en el Máster en Intervención social con individuos, familias y grupos (2º curso).
 

Normativa de evaluación de Máster

Kalitatea eta titulazioaren egiaztatzeko agiriak


1.- Documentos acreditativos de la titulación

Memoria

Registro y publicaciones oficiales

Verificación, Seguimiento y Acreditación 

Fecha de efectos Evaluación Informe
28/01/2011 Verificación Informe de verificación
30/07/2012 Seguimiento Informe de seguimiento nº1
30/04/2015 Acreditación Informe de  renovación de la acreditación nº 1
02/01/2018 Modificación Informe de modificación nº 2
26/03/2019 Acreditación Informe de renovación de la acreditación nº 2

2.- Sistema de garantía de calidad

Descripción del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de las titulaciones. Los datos sobre el funcionamiento de este sistema, informes de evaluación y planes de mejora se pueden encontrar en este enlace.

3.- Indicadores disponibles de la titulación (SIIU)

4.- Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad Ciencias Humanas y Sociales

5.- Comisión académica del Máster:

 • Directora Académica: Mª Jesús Úriz Pemán
 • Responsable de Calidad: Juan Jesús Viscarret Garro
 • Secretaria: Paloma Fernández Rasines