Introducir texto para la búsqueda (*)
Introducir texto para la búsqueda (*)
 • ES
 • EU
 • EN

Doktoretza Ondarean, Gizarteetan eta Mugaguneetan

Aurkezpena


Maila akademikoa: Doktorea
Doktorea 99/2011ED
Izen laburra: Doktoretza Ondarean, Gizarteetan eta Mugaguneetan
Izen espezifikoa:  Ondareko, Gizarteetako eta Mugaguneetako Doktoretza Programa Ofiziala
Elkarren izena: Bai
ISCED 1:220. kodea Giza Zientziak
ISCED 2 kodea: 312 – Soziologia, Antropologia eta Geografía Soziala eta Kulturala
Lleidako Unibertsitatea 25016749
Errioxako Unibertsitatea 26003970
Nafarroako Unibertsitate Publikoa 31009315
Zaragozako Unibertsitatea 50012207
Agentzia ebaluatzailea: Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionala

Batzorde akademikoa


Programaren koordinatzailea: Eloísa Ramírez Vaquero doktorea.

Batzorde akademikoa

Onarpena


Sartzeko 1. profila (gomendatua)

Sartzeko profil gomendatua da Doktoretza Programa honetan parte hartzen duten unibertsitateetako master ofizial hauetatik (orain daudenetatik edo iraungi direnetatik) heldu diren ikasleena.

 • Máster Universitario en en Mundo Antiguo y Patrimonio arqueológico (UNIZAR)
 • Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte (UNIZAR)
 • Unibertsitate Masterra Historiari, Espazioari eta Ondareari buruzko Ikasketa Aurreratuetan (NUP)
 • Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades (UNIRIOJA)
 • Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades (UNIZAR)
 • Ikasketa Hispanikoen Unibertsitate Masterrak: Lengua y Literatura (UNIZAR)
 • Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural (UNIZAR)
 • Máster Universitario en Historia Contemporánea (UNIZAR)
 • Màster Universitari en Identitat Europea Medieval (UdL)
 • Máster Universitario en Investigación y Estudios Avanzados en Historia (UNIZAR)
 • Máster Universitario en Ordenación Territorial y Medioambiental (UNIZAR)
 • Máster Universitario en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio) (UNIRIOJA)
 • Máster Universitario en Perspectivas lingüísticas y literarias sobre el texto (UNIRIOJA)
 • Máster Universitario en Crítica e interpretación de textos hispánicos (UNIZAR)
 • Halaber, Giza eta Gizarte Zientzietako arloetako beste master baliokide batzuetako ikasleena, parekagarriak badira izenari eta edukiei dagokienez, eta Espainiako edo atzerriko beste unibertsitate batzuetan ematen badira.

Doktoretza tesia zein ikerketa lerrotan dagoen, lerro horri dagozkion hiru ikerketa taldetako batek hartuko du ikaslea, eta lerro horretan garatuko du tesia.

Sartzeko 2. profila:

Profil hau Arteen eta Giza Zientzien adarreko eta Gizarte Zientzien adarreko (esaterako Soziologiko edo Antropologiako) beste master batzuetatik heldu diren ikasleei dagokie, beren orientabidea Doktoretza Programa honekin erlazionatzen bada, baina programak eskatzen duen prestakuntza osoa ez badute. Sartzeko baldintza izanen da prestakuntzarako osagarri batzuk eginak izatea.

Batzorde Akademikoak ebaluatuko ditu eskaerak, eta tesiaren zuzendariarekin edo zuzendariekin eta tutorearekin adostu ondoren ezarriko du zein diren ikasle bakoitzak egin behar dituen prestakuntza osagarri espezifikoak programa eta dagokion doktoretza tesia garatzeko.

Doktoretza programarako onartua izan den ikasleak 6 eta 12 kreditu artean egin beharko ditu master hauetako nahitaezko irakasgaien eskaintzan dauden irakasgaietan. Irakasgai horiek hautatzeko beharra ezartzen da doktoregaiak bere prestakuntzan izan ditzakeen gabetasunak betetzeko; zuzendariarekin edo zuzendariekin eta tutorearekin adostu behar da hautaketa eta irakasgaiek alderdi metodologikoekin eta oinarrizko prestakuntzakoekin izan behar dute erlazioa. Ikerketa taldearen laneko arlo espezifikoak hartuko dira kontuan, horietan eginen baitu lan doktoregaiak (Gizarteak eta prozesu historikoak mugaguneetan, Lurraldearen antolamendua, paisaia eta harremanak mugetan zehar eta Ondare materiala eta immateriala mugaguneetan).

Sartzeko 3. profila:

Batzorde Akademikoak ebaluatuko du aurretik aipatu ez diren lizentziaturetatik edo graduetatik  (esaterako, Arkitekturatik, Zuzenbidetik, Ekonomiatik) heldu diren ikasleen eskaerak eta erabakiko du egokia ote den eskatzailearen profila programa eta dagokion doktoretza tesia garatzeko. Egokia bada eta izangai bakoitzaren prestakuntza espezifikoaren arabera, Batzordea, tesiaren zuzendariarekin edo zuzendariekin eta tutorearekin adostu ondoren ezarriko du zein diren ikasleak egin behar dituen prestakuntza osagarri espezifikoak.

Profil honekin doktoretza programarako onartua izan den ikasleak, kontuan hartuz zein gabetasun duen prestakuntzan, gehienez 25 kreditu egin beharko ditu master hauetako nahitaezko irakasgaien eskaintzan dauden irakasgaietan. Irakasgai horiek hautatzeko beharra ezartzen da doktoregaiak bere prestakuntzan izan ditzakeen gabetasunak betetzeko; zuzendariarekin edo zuzendariekin eta tutorearekin adostu behar da hautaketa eta irakasgaiek alderdi metodologikoekin eta oinarrizko prestakuntzakoekin izan behar dute erlazioa. Ikerketa taldearen laneko arlo espezifikoak hartuko dira kontuan, horietan eginen baitu lan doktoregaiak (Gizarteak eta prozesu historikoak mugaguneetan, Lurraldearen antolamendua, paisaia eta harremanak mugetan zehar eta Ondare materiala eta immateriala mugaguneetan).

Gerta daiteke 25 kreditu horietatik beherakoa izatea master horietako batzuen nahitaezko eskaintza. 25 kreditu horiek aukerako beste master baten irakasgaietan egin daitezke, unibertsitate berean edo programako besteetan.

Betebehar partikularrak

Interesa duten ikasleek behar den epean bidali beharko dute onartua izateko eskaera, eta bakoitzak bere eskaerarekin batera bere curriculuma, espediente akademikoa, bere prestakuntza gehigarriari dagozkion sinestamenduak, hizkuntzetan duen maila eta, baldin badu, lan esperientzia. Doktoretza Programaren Batzorde Akademikoa izanen da prozesuaz arduratuko den organoa. Doktoregaiak gaztelaniaz B2 maila daukala egiaztatu beharko du atzerriko ikaslea bada.

Onartua izateko irizpideak

Giza eta Gizarte Zientzietako Doktoretza Programaren Batzorde Akademikoak ebaluatuko ditu eskaerak eta erabakiko ditu onarpenak, alderdi hauei begira:

1. Izangaiaren espedientea (% 65era arte): espediente akademikoaren batez besteko nota balioetsiko da kontuan hartuz bai graduko tituluen kalifikazioak eta bai master tituluenak.

2. Izangaiak ikertzaile gisa duen CVa. Izangaiaren CVan alderdi hauek balioetsiko dira:

 • Argitalpenak, erlazioa dutenak doktoretza programaren gaiekin.
 • Komunikazioak kongresuetan, erlazioa dutenak doktoretza programaren gaiekin.
 • Prestakuntza ikastaroak, erlazioa dutenak doktoretza programaren gaiekin.
 • Mugikortasunerako aldez aurretiko ekintzak.
 • Izangaiak alegatzen dituen beste merezimendu batzuk: Beste merezimendu batzuk ere hartuko dira kontuan, hala nola, aurretiko esperientzia ikerketan, B1 maila edo goragokoa ingelesez, frantsesez edo hirugarren hizkuntza batean, sariak, analisirako teknika aurreratuak menderatzea, lehiaketetarako deialdien bidez izangaiak erdietsi dituen bekak edo berak alegatzen duen eta egiaztatzekoa den beste edozein merezimendu, Batzorde Akademikoak garrantzizkotzat jotzen badu doktoretza garatzeko.

3. Beste baldintza batzuk (% 15 gehienez): izangaiari doktoretza programarako gaitasun erabilgarriak eman dizkioten unibertsitateko beste titulu batzuk eta laneko esperientziak.

Ezgaitasunen batengatik hezkuntza behar espezifikoak dauzkaten ikasleen kasuan ere balioesteko proposatu den sistema berari jarraituko zaio, eskatzailea baztertu gabe betiere. Izangaiak aukera du borondatez emateko Doktoretza Programa normaltasunez garatzeko oztopo egiten dion ezgaitasunaren sinestamendua. Gero, Doktoretza Programaren Batzorde Akademikoak ikaslea onartu eta gero, unibertsitateetan horretarako dauden zerbitzuek ikasle horietako bakoitzarentzat arreta programa bat prestatuko dute curriculum egokitzapenak, ibilbideak edo ikasketa alternatiboak finkatzeko, aukera berdintasuna bermatu behar baitiote baina Doktoretza Programaren gaitasunetan eta helburuetan eraginik izan gabe. Programan parte hartzen duten unibertsitate guztiek zenbait zerbitzu dauzkate ezgaitasuna duten ikasleen berdintasuna mesedetzeko eta beren eskubide akademikoak gauzatzeko (Gizarte Ekintzarako Unitatea NUPen, Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad Zaragozako Unibertsitatean, Servei d’Informació i Atenció Universitària, Universitat per a tothom (UdL i discapacitat); Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social Errioxako Unibertsitatean). Zerbitzu horiek zenbait programa berezi jarri dituzte abian ikasle horiei unibertsitateko bizitzan integratzeko dituzten oztopoak kentzea helburu duten jarduerak erregulatzeko, eta, halaber, zenbait informazio sistema ikasleentzat eta irakasleentzat, komeni den egokitzapen pedagogikorako dauden materialen, jardueren eta baliabideen gaietan orientatzeko (Ezgaitasunen bat duten ikasleei arreta emateko programa NUPen; Programa d’Atenció a les Persones amb Necessitats Especials Lleidako Unibertsitatean; Integra programa Errioxako Unibertsitatean). Beste alde batetik, Doktoretza Programa partekatzen duten unibertsitateek orientazio eta sentsibilizazio kanpainak egiten dituzte ezgaitasunen bat duten pertsonen egoerei buruz, eta behar espezifikoak dituzten erakundeekin eta elkarteekin lan egiten dute sarbide unibertsala bermatzeko Unibertsitatean.

Onartua izateak ez ditu ezein kasutan aldatuko interesdunak aurretik daukan tituluari dagozkion ondorio akademikoak edo, baldin baditu, ondorio profesionalak, ez eta tituluaren aitorpena ere, Doktoretza ikasketak egiteko ez bada.

Prestakuntzarako jarduerak


 Prestakuntzarako jarduerak

Enbor komunean eskatzen zaizkien betebeharretatik harago, doktoretzako ikasleek 100 prestakuntza tematikoko ordu egin beharko dituzte eta zeharkako prestakuntzako 30 ordu.

Prestakuntza tematikoa (PT)

Tesiaren arloan sakontzeko da. Doktoretza tesia egiteko interesgarriak diren jarduera batzuk (mintegiak, kongresuak...) proposatuko dizkiete doktoregaiek beren zuzendariei. 

Zeharkako prestakuntza (ZP)

Tesiaren alorretik harago doazen eta testuinguru zabalago batean aplikatzen diren zeharkako gaitasunak eta trebetasunak hartzeko da.

Tipologia eta ordu kontaketa

Prestakuntzako jarduerak egiten badira, tipologia jakin bateko edo batzuetako orduak aitortuko dira horregatik. Aitorpen hori prestakuntzarako jarduerei buruzko “Bateratze dokumentua” dauka erreferentziatzat eta hemen dago kontsultatzeko:

Bateratze dokumentua

Jardueren eskaintza

Hona hemen eskura dauden prestakuntzarako jardueren eskaintza:

Zeharkako Prestakuntzarako Jardueren Eskaintza NADOE

Ikerketa Institutuen Prestakuntzarako Jardueren Eskaintza

Horrez gain, NUPeko Liburutegi Zerbitzuak beste prestakuntza jarduera batzuk eskaintzen ditu. “Bibliopartikulak” izena dute eta bibliografia eta erreferentziak bilatzeko oinarri sendo bat ezartzea da asmoa.

Bibliopartikulak eskaintza

NADOEk eginen du eskaintza horren zabalkundea, bai eta sortuko diren beste jarduera interesgarri batzuen zabalkundea ere, jarduera horien egunak zehazten joan ahala.

Prestakuntzarako jarduera guztiak, tematikoak eta zeharkakoak, hemen argitaratuko dira:

Ohar taula

 

NADOEren agenda

 

 

 

Irakasleak, ikerketa lerroak eta proiektuak


Ikerketa lerroak eta taldeak

Doktoretzako ikasleentzako laguntza eta jarraipena


Laguntza eta jarraipena

NUPek laguntza ematen die ikasleei zerbitzu jakin batzuen bidez. Horien artean, hauek nabarmentzen dira:

Programaren emaitzak


Defendatu diren tesiak

Doktoretza tesi horiek guztiak NUPen erakunde biltegian daude erabilgarri.

Tesien ondoriozko ekarpen zientifikoak

2017/2018

Ikus ezazu esteka honetan:

2018/2019

Ikus ezazu esteka honetan:

 

Doktoretza programaren kalitatea eta sinestamenduak


Doktoretza Programaren memoria


 

Erregistroa eta argitalpen ofizialak


Egiaztapena, Jarraipena eta Akreditazioa

Ondorioak noiztik Ebaluazioa Txostena
2015/07/01 Egiaztapena Egiaztatzeko txostena
2019/09/02 1. zenbakidun jarraipen txostena Jarraipen txostena

Kalitatea bermatzeko sistema

Esteka honen bidez ikusten den edukian dago deskribatua doktoretza programa honen Kalitatea Bermatzeko Barneko Sistema (KBBS).

Esteka honen bidez daude ikusgai sistema honen funtzionamenduari buruzko datuak, ebaluazio txostenak eta hobetzeko planak.

Erabilgarri dauden doktoretza programaren adierazleak (SIIU)

Programaren adierazleak

Unibertsitatearen oinarrizko datuak

Doktoretza programetako KBBS arduradunak

NADOEren Zuzendaritza Batzordea da Nafarroako Unibertsitate Publikoan doktoretza programen kalitateaz arduratzen den egitura.