Public University of NavarreAcademic year: 2024/2025 | Previous academic years:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Bachelor's degree in Early Childhood Education at the Universidad Pública de Navarra
Course code: 301206 Subject title: FOREIGN LANGUAGE: ENGLISH
Credits: 6 Type of subject: Basic Year: 1 Period: 2º S
Department: Ciencias Humanas y de la Educación
Lecturers:
AZPILICUETA MARTINEZ, RAÚL   [Mentoring ] HIDALGO GORDO, MARIA ANGELES (Resp)   [Mentoring ]
PALACIO OCHOA, SARA   [Mentoring ] LEON HERRERA, YASMINA   [Mentoring ]
ORDUNA ABADIAS, LEIRE   [Mentoring ] RAMOS MANJON, SARA   [Mentoring ]
BURGUI FERNANDEZ, PATRICIA   [Mentoring ] ZUAZU GARCES, NATALIA   [Mentoring ]
IZA ERVITI, ANEIDER   [Mentoring ] LUQUIN URTASUN, MARIA   [Mentoring ]

Partes de este texto:

 

Module/Subject matter

Formación básica/ Comunicación

Oinarrizko prestakuntza / Komunikazioa

Basic Module/ Communication

Up

Contents

Theoretical and practical knowledge of the English Language as an independent user B1,as established by the Common  European  Framework for languages  of the Council of Europe. Development of oral and written communicative competence in English.

Conocimiento tanto teórico como práctico de la Lengua Inglesa a nivel de usuario independiente B1, nivel de referencia desarrollado por el Consejo de Europa definido en el Marco Común Europeo de las Lenguas. Desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita en Lengua Inglesa.

Hizkuntza ingelesaren ezagutza, nola teorikoa hala praktikoa, Europako Kontseiluak "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna" delakoan zehaztutakoa B1 erabiltzaile askearen mailan. Ahozko eta idatzizko gaitasun komunikatiboa ingelesez.

Up

General proficiencies

Basic proficiencies/Competencias básicas /2.1 Oinarrizko gaitasunak

BP2 - Students know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional manner and possess skills which are usually demonstrated by developing and defending arguments and resolving problems in their area of study/CB2-Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio/ 2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

BP3 - Students are able to compile and interpret relevant information (normally within their area of study) in order to voice opinions which include reflection on relevant themes of a social, scientific or ethical nature/CB3-Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética/3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu
aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

BP4 - Students are able to transmit information, ideas, problems and solutions to both specialist and non-specialist audiences/CB4-Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado/4. OG - Ikasleak, bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

General proficiencies/Competencias generales/2.2. Gaitasun orokorrak

GP1 - To be familiar with the objectives, curricular content and evaluation criteria of Early Childhood Education/CG1-Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil/1. GO - Haur Hezkuntzako helburuak, curriculum edukiak eta ebaluazio-irizpidea ezagutzea.

GP6 - To be familiar with the development of language in early childhood, to be able to identify possible dysfunctions and ensure correct development. Effectively address language learning situations in multicultural and multilingual contexts. Express themselves orally and in writing, and master the use of different techniques of expression/CG6-Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión/6. GO - Hizkuntzaren bilakaera ezagutzea lehen haurtzaroan, egon daitezkeen disfuntzioak ezagutzea eta haren bilakaera egokia zaintzea. Eraginkortasunez aztertzea hizkuntzen ikasketaegoerak testuinguru kulturaniztun eta eleaniztunetan. Ahoz eta idatziz azalpenak ematea eta adierazpen teknika desberdinen erabilera menderatzea.

GP7 - To be familiar with the educational implications of Information and Communication Technology, particularly television, in early childhood/CG7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia/7. GO - Informazio eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa, eta bereziki telebistak lehen haurtzaroan duena.

GP10 - To provide parents with guidance regarding education in the family in the 0-6 period and to master the social skills involved in dealing with the families of each child and all the families as a group/CG10 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias/10. GO - Gurasoen orientatzaile gisa aritzea 0-6 urte bitarteko epeko familia hezkuntzari buruzko gaietan, eta ikasle bakoitzaren familiarekin nola familia guztiekin harremanak garatzeko gizarte-trebetasunak edukitzea.

GP11 - To reflect on classroom practices in order to innovate and improve teaching. To acquire habits and skills for autonomous and cooperative learning, and promote it among children/CG11 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes/11. GO - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, irakaskuntza berritu eta hobetzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiborako, eta ikasleen artean sustatzea.

Transverse proficiencies/Competencia transversal / 2.3. Zeharkako gaitasuna

TP1 - To demonstrate a level of competence in English, French, German or Italian equivalent to the B1 level of the Council of Europe¿s Common European Framework of Reference for Languages/CT1 Demostrar una competencia lingüística en inglés, francés, alemán o italiano equivalente a un nivel B1 del ¿Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación¿ del Consejo de Europa

1. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea ingelesez, frantsesez, alemanez edo italieraz, Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako B1 mailaren parekoa.

Up

Specific proficiencies

SP1 - To be familiar with the objectives, curricular content, organization, methodology and evaluation criteria of Early Childhood Education/

CE1-Conocer los objetivos, los contenidos curriculares, la organización, la metodología, y los criterios de evaluación de la Educación Infantil/1. GE - Haur Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak, antolaketa, metodologia eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea.

SP6 - To be familiar with the development of language in early childhood and identify possible dysfunctions. To acquire techniques which stimulate the development of language, to express themselves orally and in writing, and to master different techniques of expression/

CE6- Conocer la evolución del lenguaje en la etapa infantil e identificar posibles disfunciones. Adquirir técnicas que estimulen el desarrollo del lenguaje, expresarse oralmente y por escrito, y dominar diferentes técnicas de expresión/6. GE - Haurtzaroaren aldian hizkuntzak duen bilakaera ezagutzea eta egon daitezkeen disfuntzioak identifikatzea. Hizkuntzaren garapena sustatuko duten teknikak hartzea, ahoz eta idatziz azalpenak ematea eta adierazpen teknika desberdinak menderatzea.

SP7 - To be familiar with the educational implications of Information and Communication Technology/ CE7 -Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación/7. GE - Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek
hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea.

SP10 - To encourage cooperation, harmonious coexistence and the motivation and desire to learn, to participate actively in the center¿s projects and to attend to relations with children¿s families /CE10- Fomentar la cooperación, la convivencia, la motivación y el deseo de aprender, participar activamente en los proyectos de centro, y cuidar las relaciones con las familias/10. GE - Lankidetza, bizikidetza, motibazioa eta ikasteko nahia sustatzea, ikastetxeko proiektuetan aktiboki parte hartzea eta familiekiko harremanak zaintzea.

Up

Learning outcomes

Learning outcomes are the realization of the skills that students acquire in the matter. Three levels are

established:

- Optimal level: 100% acquisition of skills and expertise in at least 75% of them.

- Standard or medium level: acquisition of the majority of the alleged relevant powers and expertise in

those aspects contributing to the specific competencies of the title.

- Deficient Level: Insufficient acquisition of the aspects contributing to the specific competencies of the

title.

A student gets a grade of APTO if the level of learning is optimal or medium.

In this subject these learning outcomes are specified as follows:

Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante adquirirá en la materia. Se establecen tres niveles:
- Óptimo: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es óptimo o medio.
En esta asignatura, los resultados de aprendizaje se concretan en:

R1 Demostrar una competencia de compresion oral de nivel B1 del MCER / To be able to understand oral texts at B1 level as defined by the CEFR
R2 Demostrar una competencia de expresion oral de nivel B1 del MCER / To be able to communicate orally at level B1 as defined by the CEFR
R3 Demostrar una competencia de comprensión escrita de nivel B1 del MCER / To be able to understand written texts at B1 level as defined by the  CEFR
R4 Demostrar una competencia de expresión escrita de nivel B1 del MCER / To be able to communicate in writing at level B1 as defined by the CEFR

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:
- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.
- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.
- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.
Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Zehaztasuna

R1 HEEEK-ko B1 maila erakustea ahozko ulermenaren gaitasunean / To be able to understand oral texts at B1 level as defined by the CEFR
R2 HEEEK-ko B1 maila erakustea ahozko adierazpenaren gaitasunean / To be able to communicate orally at level B1 as defined by the CEFR
R3 HEEEK-ko B1 maila erakustea idatzizko ulermenaren gaitasunean / To be able to understand written texts at B1 level as defined by the  CEFR
R4 HEEEK-ko B1 maila erakustea idatzizko adierazpenaren gaitasunean / To be able to communicate in writing at level B1 as defined by the CEFR

Up

Methodology

Teaching Methods/Metodologías docentes/Irakas metodologiak

Código/Kodea Description/Descripción/Deskribapen
MD1/1. IM
Lecture with full attendance/Exposición magistral en plenario/Azalpen magistrala osoko bilkuretan
MD2/2. IM Interaction in large group/Interacción en grupo grande/Elkarreragina talde handian.
MD3/3. IM Interaction in medium-sized group/Interacción en grupo mediano/Elkarreragina talde ertainean.
MD4/4. IM Interaction in small group/Interacción en grupo pequeño/Elkarreragina talde txikian.
MD5/5. IM Individualised interaction: tasks and guidelines for autonomous study/Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo/Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

 

Training activities/ Actividades formativas/Jarduera hezigarriak

Code/Código/Kodea Description/Descripción/Deskribapena Horas/Orduak Presencialidad/Izaera presentziala
AF1/1. PJ Theory classes (foundation, examples, proven applications and developments)/Clases teóricas (fundamentación, ejemplificaciones, aplicaciones contrastadas y desarrollos)/Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 30 100
AF2/2. PJ Practical classes or, in the event, practical experience (in the field)/Clases prácticas o, en su caso, prácticas externas/Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 27 100
AF3/3. PJ Preparation of papers and oral defence/Elaboración de trabajos y, en su caso, defensa oral/Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 30 10
AF4/4. PJ Self-study/Estudio autónomo del estudiante/Ikaslearen ikasketa autonomoa. 67 0
AF5/5. PJ Tutorials/Tutorías/Tutoretzak 3 0
AF6/6. PJ Oral or written exams/Exámenes orales o escritos/Ahozko edo idatzizko azterketak. 4 100

Up

Evaluation

 

Learning
outcome
Assessment
activity
Weight (%) It allows
test resit
Minimum
required grade
R1, R2, R3, R4 Attendance and participation in class 5 No -
R1, R2 Continuous evaluation oral assignments 15 No -
R3, R4 Continuous evaluation written assignments 15 Yes (10%) -
R1, R2 Final oral exam 30 Yes (35%) 5
R3, R4 Final written exam 35 Yes (35%) 5*

 

A mark above 5 in both the written exam (and more than a 4 in the Use of English) and the oral exam are compulsory to pass the subject / Es necesario sacar un 5 en la prueba escrita (* y más de un 4 en el Use of English) y un 5 en la prueba oral para aprobar la asignatura.

Students who do not participate in the First Call will be able to sit up to 80% of the assessment tasks of the subject. These students may take the written (35%) and oral exams (35%), as well as do a task that will make up for the written continuous assessment (10%). The Continuous Assessment written task will be a portfolio which will consist of a series of exercises addressing the course content / En la evaluación extraordinaria se podrá recuperar hasta un 80% de la asignatura. Las partes recuperables son los exámenes escrito (35%) y oral (35%), y parte escrita de la evaluación continua (10%). Esta parte tratará de un porfolio que contendrá una serie de actividades relacionadas con el contenido del curso.

Up

Agenda

The contents of Foreign Language: English may be classified into the following categories:

  • Listening: A variety of recordings representing a wide range of speech situations and activities.
  • Reading: A selection of texts adapted from a variety of real sources (newspapers, magazines, websites) and different tasks that will help students improve their reading comprehension.
  • Writing: A selection of tasks focused on text types that will promote grammar consolidation and appropriate use of the vocabulary taught in each unit.
  • Speaking: A range of activities related to the topics of each lesson as well as oral tasks on specific topics assigned throughout the course.
  • Grammar points: Verb tenses (present simple, continuous, and perfect; past simple, continuous, and perfect; future forms: present continuous, going to and will), action and non-action verbs, reflexive/reciprocal pronouns, comparatives and superlatives, articles and quantifiers, modal verbs, conditionals, future time clauses.
  • Vocabulary related to the following areas: education, eating habits and exercise, family, jobs, transport.
  • Pronunciation: Vowel sounds (long and short vowels, diphthongs) and consonant sounds, silent consonants, and stress.

Up

Experimental practice program

N/A

Up

Bibliography

Access the bibliography that your professor has requested from the Library.


Course material at the university website (MiAulario).

Basic Bibliography

Carter, R., & McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide: Spoken and Written English Grammar and Usage. C.U.P.

Murphy, R. (2019). English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate learners of English. C. U. P. (Any of the previous editions is also recommended).

Maritano, A., & Flores, A. (2001). English for Primary Teachers a handbook of activities & classroom language.  O.U.P.

Redman, S. (2017). English Vocabulary in Use - Intermediate. Cambridge: C.U.P.

Recommended Bibliography

Grammar

Clarke, S. (2008). MacMillan English Grammar in Context. Intermediate. Macmillan.

Murphy, R. (2015). Essential Grammar in Use with Answers. (4th Ed.). C.U.P.

Thomas, B., Hashemi, T., Matthews, L. (2015). Grammar and Vocabulary for First (with answers). Cambridge: C.U.P.

Swan, M. (2016). Practical English Usage (4th Ed.). O.U.P.

Vocabulary

Porter, D. (2008). Check your vocabulary for Academic English. Macmillan

Redman, S. (2017). English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate (4th Ed.) (with key). C.U.P.

Skills

Craven, M. (2008). Cambridge English Skills: Real. Real Listening & Speaking (Intermediate). C.U.P.

Driscoll, L. (2008). Cambridge English Skills: Real Reading (Intermediate). C.U.P.

Miles, S. (2009). Effective Reading 3Macmillan.

Palmer, G. (2008). Cambridge English Skills: Real Writing 2 (Intermediate). C.U.P.

Sowton, C., & Kennedy, A. (2019). Unlock: Reading, Writing & Critical Thinking. Student¿s Book. C.U.P.

Zemach, D. & Islam, C. (2006). Writing in Paragraphs. Macmillan.

Pronunciation

Baker, A. (2006). Ship or Sheep? Intermediate. C.U.P.

Carley, P., Mees, I.M., & Collins, B. (2018). English Phonetics and Pronunciation Practice. Routledge.

Cauldwell, R. (2013). Phonology for Listening. Speech in action.

Hancock, M. (2017) English Pronunciation in Use. Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Monolingual Dictionaries                             

Cambridge English Pronouncing Dictionary                                      

Macmillan Essential Dictionary for Learners of English        

New Oxford Collocations Dictionary                                                  

Oxford Advanced Learner's Dictionary          

Bilingual Dictionaries

Collins Cobuild English Dictionary

Dicccionario Bilingüe Cambridge Compact, Spanish-English                                               

Diccionario Oxford Inglés-Español /Español-InglésConcise.

Magazines

BabelNational Geographicc; Newsweek; Health; Speak UpThe EconomistTime; VOA, Wired

Recommended Web Pages

Up

Languages

The subject (theory and practical classes) will be taught in the English language. Consequently, the language of communication among students and teacher(s) will be English. All assessment tasks, oral work and assignments will be carried out in English. The recommended bibliography will be in English as well/ La asignatura (teoría y práctica) se imparte en Lengua Inglesa, por lo que la lengua de comunicación entre los alumnos y el profesor será el inglés. Todas las pruebas, exposiciones orales y trabajos de la asignatura se realizarán en inglés. La bibliografía también está en inglés.

Irakasgaia (teoria eta praktika) ingelesez emanen da, hortaz, ikaslearen eta irakaslearen arteko komunikazio-hizkuntza ingelesa izanen da. Proba guztiak, ahozko aurkezpenak eta irakasgaiari dagozkion lanak ingelesez eginen dira. Bilbiografia ere ingelesez dago.

Up

Location

Arrosadia Campus of the Public University of Navarra. For specific classroom, see the website of the Faculty of Humanities, Social and Educational Sciences.

Up