• ES
 • EU
 • EN


Unibertsitate Masterra Ingeniaritza Biomedikoan


Espezializa zaitez esparru hauetan aplikatutako ingeniaritza biomedikoan: industria, enpresa, ospitaleak, kudeaketa publikoko zentroak eta ikerketa sailak

IZENA EMAN

 • Kredituak 90
 • Iraupena: 3 seihileko (1.5 urte)
 • Ikaspostuak: 25
 • Modalitatea: Presentziala
 • Hizkuntzak: Gaztelania
 • Zuzendari akademikoa  Armando Malanda
 • Irakaskuntza lekua: Iruñea eta Zaragoza

Aurkezpena


Jakintza eta praktika medikoaren garapena teknologiarekin lotuta daude bere hastapenetatik. Azken hamarkadetan, teknologiaren erabilera asko hazi da esparru medikoan, teknologia hauetan egin diren aurrerapenak direla-eta: elektronikoa, informatikoa, irrati-maiztasunetakoa, nuklearra, genetikoa, material berriena, telekomunikazioak, nanoteknologia, etab. Teknika eta sistema berrien agerpenak espezialistak eskatzen ditu, dagokion teknologia eta konpondu nahi dituzten arazo medikoak menderatuko dituztenak.

Arlo teknologiko berri batez hitz egin daiteke: ingeniaritza medikoa. Zientziaren eta ingeniaritzaren ikuspegitik, erantzunak eman nahi dizkie praktiko medikoan eta gizarte eta osasun praktikan sortzen diren arazo eta erronka berriei. Bere helburua hau da: berrikuntzak diseinatzea eta garatzea material, prozesu, dispositibo eta aplikazioetan, gaixotasunak prebenitzeko, diagnostikoa egiteko eta tratatzeko, gaixoak errehabilitatzeko, desgaitasunak edo zahartzaroak sortutako oztopoak arintzeko eta kirol praktikarako erraztasunak emateko eta ekipamendua hobetzeko.

Indar handiz zabaltzen ari den sektorea da, ehunka milioi euro mugiarazten ditu, eta espezialistak behar ditu eginkizun hauetarako: irudi eta instrumentazio medikoko ekipoak diseinatzeko, instalatzeko eta haien mantentze-lanak egiteko; seinale, irudi eta datu biomedikoak tratatzeko, kudeatzeko, biltegiratzeko eta transmititzeko aplikazioak garatzeko; errehabilitazioa behar dutenentzat eta desgaitasunen bat dutenentzat protesiak eta gailuak diseinatzeko; biosentsore eta biomaterial berriak garatzeko eta aplikatzeko, ospitaleetako eta osasun-sistemetako teknologia kudeatzeko; eta ikerketa oinarrizkoan eta aplikatuan aritzeko.

Ingeniaritza Biomedikoko Unibertsitateko Masterra (IBUM) Nafarroako Unibertsitate Publikoak eskaintzen du, eta industrian eta enpresan, ospitaleetan eta ikerketa laborategietan aipatutako esparru guztietan aritzeko gaituko du ikaslea.

Hauek dira NUPeko IBUMaren ezaugarri orokorrak:

 • Master ofiziala, Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalak egiaztatua (ANECA).
 • Ingeniaritzetako edo zientzietako karreretako tituludunei zuzendua.
 • Urte bat eta erdi irauten du (90 ECTS kreditu).
 • Arratsaldez ematen da.
 • Espezialitateak: Seinale eta Irudi Medikoen Prozesatua eta Komunikazioa (NUP) eta Biomekanika eta Biomaterialak (Zaragozako Unibertsitatea).
 • Enpresetan praktikak eta master amaierako lanak egiteko aukera.
 • Bisitak ospitaleguneetara tutoreekin.
 • Ikerketan eta ekintzailetzan hastea.
 • Europako unibertsitateetan mugikortasun egonaldiak egiteko aukera.

 

Laguntza eta jarraipena

NUPek laguntza ematen die bere ikasleei zerbitzu jakin batzuen bidez. Horien artean, hauek nabarmendu daitezke:

Tutoretza Planak titulazioko irakaslea den tutore bat esleitzen dio ikasle bakoitzari, aholku emateko ikasketei, nazioarteko mugikortasunari, irtenbide profesionalei edota Unibertsitatearen funtzionamenduari buruz.

Harremanetarako:
Fakultateko Idazkaritza eta Zuzendaritza: harreman elektronikoa, edo zuzena Arrosadiko campuseko bulegoetan.

Gaitasunak


COMPETENCIAS BÁSICAS

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

- Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

- Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

- Habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran medida, autodirigido y autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

– Que los estudiantes sean capaces de planificar y desarrollar trabajos en grupo de manera coordinada

- Leer y comprender textos técnicos y científicos

- Redactar trabajos o memorias técnicas

- Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Que los alumnos adquieran conocimientos generales sobre la fisiopatología y patología de las enfermedades e insuficiencias funcionales más prevalentes de los diferentes sistemas del organismo humano, que les permitan analizar y, en su caso, abordar problemáticas complejas en el contexto de la ingeniería biomédica

- Que los alumnos sean capaces de analizar y comparar tecnologías implicadas en el diagnóstico y terapéutica de patologías e insuficiencias

- Que los alumnos conozcan el origen fisiológico y las leyes que regulan el comportamiento de los potenciales eléctricos celulares, el potencial de acción y los potenciales extracelulares en fibras nerviosas y musculares, y sepan aplicar estos conocimientos para analizar e interpretar señales fisiológicas reales o simuladas

- Que los alumnos sean capaces de registrar y extraer información útil de señales biomédicas de distinta naturaleza (EMG, ECG, EEG, etc.)

- Que los alumnos sean capaces de utilizar y modificar programas de simulación basados en modelos para el estudio de sistemas fisiológicos

- Que los estudiantes conozcan y sepan aplicar modelos teóricos y herramientas matemáticas de estadística y de probabilidad para el análisis de problemas en el contexto de la ingeniería biomédica

- Que los estudiantes sean capaces de extraer conclusiones útiles para la toma de decisiones en el ámbito biomédico a partir del tratamiento de grandes masas de datos

- Que los estudiantes conozcan los principios físicos en que se basan las medidas de variables biológicas y que sepan identificar y analizar los procedimientos de medida utilizados en el diagnóstico de los principales sistemas del cuerpo humano

- Que los estudiantes sean capaces de analizar y comparar la funcionalidad clínica y las características básicas de los equipos de instrumentación que se encuentran habitualmente en un hospital

- Que los estudiantes comprendan el funcionamiento de la generación de imágenes radiológicas de distintos tipos, sepan evaluar sus características más relevantes y comparar sus prestaciones

- Que los estudiantes sepan identificar los tipos de radiaciones ionizantes y analizar sus características

– Que los estudiantes entiendan los principios de la protección radiológica, conozcan la normativa existente y sean capaces de interpretarla

- Que los estudiantes conozcan los sistemas comerciales de terapia radiológica y sean capaces de identificar sus partes y analizarlas

- Que los estudiantes conozcan y sean capaces de analizar las aplicaciones de las radiofrecuencias en la cirugía mínimamente invasiva

- Que los estudiantes sean capaces de clasificar biosensores atendiendo a su sistema de transducción

- Que los estudiantes sean capaces de determinar la idoneidad de un biosensor a un proceso específico

- Que los estudiantes sean capaces de identificar y analizar la estructura y organización de los servicios de asistencia sanitaria, de los hospitales y del sistema de salud pública

- Que los alumnos sepan utilizar herramientas informáticas de propósito general para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería biomédica

- Que los estudiantes sean capaces de analizar la organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos en el ámbito de la ingeniería biomédica

Lanbide aukerak


Los sectores industriales más importantes en el campo de la ingeniería biomédica son los siguientes:

 • Sistemas de imagen médica (resonancia magnética, TAC, RX, ultrasonidos, PET, etc.).
 • Dispositivos médicos implantados (marcapasos, diálisis, lentes intraoculares).
 • Sistemas de registro, diagnóstico y aplicación terapéutica (electrocardiógrafos, sistemas de anestesia, ventilación y monitorización respiratoria, desfibriladores, etc.).
 • Servicios y aplicaciones de telemedicina.
 • Herramientas quirúrgicas, catéteres, etc.
 • Prótesis, ortopedias y ayuda a la discapacidad y a la rehabilitación.

Otros sectores que también demandan ingenieros biomédicos son:

 • Sector biofarmaceútico.
 • Sector de la Nanotecnología.
 • Fabricantes de artículos y equipamiento deportivo.

Las salidas profesionales más frecuentes del ingeniero biomédico son, entre otras:

 • Ingeniero de investigación y desarrollo en el sector industrial.
 • Técnico en servicios de venta, instalación, mantenimiento y explotación en empresas del sector.
 • Ingeniero clínico (“staff" técnico de centros hospitalarios).
 • Profesor o investigador en centros de investigación/universidades.
 • Técnico en organismos de regulación (aprobación de dispositivos, estándares de calidad y seguridad, etc.).
 • Gestor de centros hospitalarios o administraciones sanitarias.

Sarbidea eta matrikula


Acceso

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster Universitario.

Requisitos de admisión al Máster

El procedimiento de admisión se realizará de acuerdo con el calendario que para cada curso académico apruebe el Consejo de Gobierno. Los estudiantes interesados deberán cumplimentar y enviar en los plazos establecidos su solicitud de admisión, incluyendo el expediente académico. Como criterio general de admisión se requerirá que el alumno haya superado créditos correspondientes a asignaturas básicas de matemáticas (cálculo, álgebra y estadística) y de física equivalentes a las de los grados en ingenierías.

La Comisión Académica del Máster evaluará las solicitudes y efectuará el proceso de selección. También la Dirección Académica del Máster decidirá la conveniencia de realizar una entrevista personal a aquellos solicitantes que estime oportuno, si fuera necesario aclarar alguna circunstancia curricular relevante. Los criterios de valoración tendrán en cuenta la titulación académica, experiencia profesional y otros méritos curriculares aportados por el candidato.

Los perfiles de ingreso más adecuados para el MUIB son los de titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación, Industrial, Mecánica, Informática, Electrónica, Biomédica, o de Ciencias Físicas, Matemáticas o titulaciones afines. Otros perfiles de ingeniería y de ciencias serán también evaluados por la Comisión Académica, quien dictaminará su adecuación o no, en consideración a los contenidos académicos de dichas titulaciones, además de la experiencia profesional y otros méritos curriculares aportados por los candidatos.

En el caso de que la demanda de plazas supere a la oferta, se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el expediente académico de los alumnos ponderado por un coeficiente que será 1.0 en el caso de las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación, Industrial, Mecánica, Informática, Electrónica, Biomédica, Ciencias Físicas o Matemáticas, y 0.75 para otras titulaciones.

Aquellos estudiantes con perfiles de ingreso aptos para cursar el Máster, pero con deficiencias teóricas o prácticas en las temáticas de teoría de la señal o programación, deberán cursar de manera obligatoria las correspondientes materias de complementos formativos:

 • Fundamentos de programación (4,5 ECTS)
 • Señales y sistemas discretos (4.5 ECTS)
 • Fundamentos de biomecánica y biomateriales (4.5 ECTS)

A continuación se muestra una tabla sobre las materias del Máster que precisan de complementos formativos en el caso de que el alumno no posea las competencias asociadas a ellas.

  Semestre de impartición Fundamentos de programación Señales y sistemas discretos Fundamentos de biomecánica y biomateriales
Bioelectricidad X    
Instrumentación biomédica   X  
Especialidad en Procesado y Comunicación de Señales e Imágenes Médicas X X  
Especialidad en Biomecánica  y Biomateriales X   X

Los complementos formativos se impartirán en el primer semestre y se planificarán en el tiempo de tal manera que los contenidos de ellas precisados en las materias Bioelectricidad e Instrumentación biomédica hayan sido impartidos antes de que sean requeridos en los temas de teoría o prácticas de estas dos materias.

La Comisión Académica del Máster, evaluará y dictaminará qué alumnos de ingreso del Máster deberán cursar una o varias de las materias de complementos formativos, tras el análisis de los planes de estudio de las titulaciones realizadas por estos alumnos.

Ikasketa plana


El Máster Universitario de Ingeniería Biomédica (MUIB) de la Universidad Pública de Navarra contiene 90 créditos impartidos en un período de año y medio (3 semestres). Ofrece dos especialidades, que se cursan en el segundo semestre:

 1. Procesado y comunicación de señales e imágenes médicas, impartida en la UPNA
 2. y Biomecánica y biomateriales, impartida en la Universidad de Zaragoza.

PRIMER SEMESTRE

 
                     Complementos formativos
(Asignaturas ofertadas para aquellos estudiantes que requieran una formación previa complementaria)
ECTS
Fundamentos de programación 4.5
Señales y sistemas discretos 4.5
Fundamentos de biomecánica y biomateriales 4.5
                    Módulo de Fundamentos (30 ECTS)
Fundamentos de patofisiología  y patología I 4.5
Fundamentos de patofisiología  y patología II 4.5
Bioelectricidad 4.5
Bioestadística 4.5
Instrumentación biomédica I 4.5
Instrumentación biomédica II 4.5
Biosensores y nanotecnología 3.0 

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS
Especialidad en Procesado y comunicación de señales e imágenes médicas (UPNA) (30 ECTS) ASIGNATURAS:
Sistemas de información clínica 4.5
Aplicaciones de telemedicina 6
Ingeniería de rehabilitación 4,5
Procesado de señales biomédicas 6
Procesado de imagen médica 6
Métodos de clasificación de ayuda al diagnóstico (OPTATIVA) 4.5
Visualización avanzada para entornos médicos (OPTATIVA) 3
Aplicaciones de neuroingeniería (OPTATIVA) 3
Especialidad en Biomecánica y biomateriales (Uni. Zaragoza) (30 ECTS). MATERIAS:
La materíaTecnologías de biomecánica, biomateriales e ingeniería de tejidos, engloba las siguientes optativas:
 • Diseño de prótesis e implantes mediante herramientas computacional (3 ECTS)
 • Ingeniería de tejidos y andamiajes (3 ECTS)
 • Modelado del comportamiento de tejidos músculo-esqueléticos (3 ECTS)
 • Materiales y tratamientos superficiales para prótesis e implantes (3 ECTS)
 • Ergonomía y evaluación de la capacidad funcional (3 ECTS)
 • Captura y caracterización del movimiento (3 ECTS)
 • Modelado biomecánico del sistema cardiovascular (3 ECTS)
 • Mecanobiología celular (3 ECTS)
La matería Tecnologías de nanomedicina engloba las siguientes optativas:
 • Nanobiomedicina: Fundamentos y aplicaciones (3 ECTS)
 • Nanoterapia (3 ECTS)
 • Nanodiagnóstico (3 ECTS)
La matería Tecnologías horizontales engloba las siguientes optativas:
 • Seminario interdisciplinar (3 ECTS)
 • Técnicas de visualización y representación científica (3 ECTS)
 • Tecnologías de captación de imágenes médicas (3 ECTS)
 • Tecnologías de radioterapia (3 ECTS)
 • Bioelectricidad y electrofisiología (3 ECTS)
 • Tecnologías ópticas en Biomedicina (3 ECTS)

TERCER SEMESTRE

 
             Módulo "Practicum" (30 ECTS) ECTS
Ingeniería sanitaria 6
Emprendimiento empresarial (OPTATIVA) 3
Iniciación a la investigación (OPTATIVA) 3
Prácticas en empresas (OPTATIVA) 6
Trabajo Fin de Master 18

La información sobre las anteriores asignaturas, impartidas en la Universidad de Zaragoza, puede consultarse a través del siguiente enlace.

Las asignaturas optativas y especialidades que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso

 

Oinarrizko eta Nahitaezko irakasgaien zerrenda

LEHEN IKASTURTEA
Aldia Kodea Irakasgaia Kredituak Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 73299 Patologia I eta Patofisiologiaren hastapenak 4.5
1º S 73300 Patologia II eta Patofisiologiaren hastapenak 4.5
1º S 73301 Bioelektrizitatea 4.5
1º S 73302 Bioestatistika 4.5
1º S 73303 Instrumentazio biomedikoa I. Sentsoreak eta gailuak 4.5
1º S 73304 Instrumentazio biomedikoa II. Irudi medikoa eta erradiazioaren aplikazio terapeutikoak 4.5
1º S 73305 Biosentsoreak eta Nanoteknologia 3
BIGARREN IKASTURTEA
Aldia Kodea Irakasgaia Kredituak Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 73317 Master Amaierako Lana 18
1º S 73321 Osasun Ingeniaritza 6
Aldia Kodea Irakasgaia Kredituak Gazt. Eusk. Inge. Fran.
1º S 73318 Seinale eta sistema diskretuak 4.5
1º S 73319 Programazioaren hastapenak 4.5
1º S 73320 Biomekanikaren eta biomaterialen hastapenak 4.5

Mugikortasuna


Dentro del Programa Erasmus se ofrece movilidad para la realización del tercer semestre (Bloque Final), incluido el Trabajo Fin de Máster, con las siguientes universidades:

 • Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena (Austria),
 • Universidad Tecnológica de Tampere (Finlandia),
 • Universidad de Padua (Italia).

La Oficina de Relaciones Exteriores de la Universidad Pública de Navarra, centraliza, coordina y gestiona la cooperación en el ámbito internacional. Informa y asesora a la comunidad universitaria sobre las diferentes actividades de cooperación en el ámbito internacional. Gestiona los programas internacionales de movilidad dirigidos a la comunidad universitaria. Informa, promueve y gestiona las diferentes actividades de cooperación internacional al desarrollo llevadas a cabo desde la Universidad.

Egutegia, ordutegia eta ikasgelak


Normativa de evaluacion de máster

Curso 2019/2020

Calendario académico

Horarios

- De lunes a viernes, de 15:30 a 21:30 (Semestre 1º)

- De lunes a viernes, de 17:30 a 21:30 (Semestre 2º)

- De martes a jueves, de 17:30 a 20:00 (Semestre 3º)

 

Kalitatea eta titulazioaren egiaztatzeko agiriak


1.- Documentos acreditativos de la titulación

Memoria

Registro y publicaciones oficiales 

Verificación, Seguimiento y Acreditación

Fecha de efectos Evaluación Informe
07/10/2016 Verificación Informe  de verificación
04/09/2018 Seguimiento Informe de seguimiento nº1

2.- Sistema de garantía de calidad

 

Descripción del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de las titulaciones.

Los datos sobre el funcionamiento de este sistema, informes de evaluación y planes de mejora se pueden encontrar en este enlace.

3.- Indicadores disponibles de la titulación (SIIU)

Datos básicos de la Universidad  

Indicadores de la titulación

4. Comisión Garantía Calidad

Responsable de Calidad: D. Javier Rodríguez Falces

5. Comisión Académica Máster:

Director Académico: D. Armando Malanda Trigueros
Responsable de Calidad: D. Javier Rodríguez Falces
Secretario: D. Rafael Cabeza Laguna