Nafarroako Unibertsitate PublikoaIkasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Bigarren Hezkuntzako Irakasletzako Unibertsitate Masterra Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 73329 Irakasgaia: Euskara eta Literaturan Esku Hartzeko Proposamenak
Kredituak: 3 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak:
CERVANTES IBAÑEZ, JORGE (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

BERARIAZKOA / Euskararen eta Literaturaren ikas-irakaskuntza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ikasgelarako interbentzio proposamenak. Ikasketa eta irakaskuntza egoeren elaborazioa. Disziplinartekotasuna: Oinarria, interesa eta proposamenak. Arazo eta proiektuetan oinarritutako ikasketa.

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizkoako Gaitasunak

7. OG - Ikasleek jakin dezatela ikasitako ezagutzak aplikatzen ingurune berrie-tan edo beren ikasketa arloarekin lotutako inguru zabalagoetako testuinguru ez oso ezagunetan (edo diziplina anitzetakoetan) eta arazoak konpontzeko gai izan daitezela.
9. OG - Ikasleek jakin dezatela espezialistei eta espezialista ez direnei beren emaitzen eta haien oinarrian dauden ezagutza eta arrazoi nagusien berri ema-ten era argian eta anbiguotasunik gabe.
10. OG - Ikasleek izan ditzatela behar dituzten trebetasunak neurri handi ba-tean beren burua zuzenduz eta era autonomoan ikasten jarraitzeko.

Zeharkako Gaitasuna

ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz edo atzerriko hizkuntza batean (ingelesa), Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoa: ikaskuntza, irakaskuntza, ebaluazioa" delakoa-ren araberako C2 mailaren parekoa.

Orokorrako Gaitasunak

3. GO - Informazioa bilatzea, lortzea, prozesatzea eta komunikatzea (ahozkoa, inprimatua, ikusentzunezkoa, digitala edo multimedia), hura ezagutza bihurtzea eta aplikatzea egiten den espezializazioaren berezko irakasgaien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan.
4. GO - Ikastegi batean ezarriko den curriculuma zehaztea, haren taldeko plan-gintzan parte hartuz; metodologia didaktikoak garatzea, bai taldekakoak bai pertsonalizatuak, ikasleen aniztasunera egokiturik.
6. GO - Estrategiak eskuratzea ikaslearen ahalegina suspertzeko eta bere ka-buz eta beste batzuekin batera ikasteko ahalmena sustatzeko, eta autonomia, konfiantza eta norbere ekimena erraztuko dioten erabakitzeko eta pentsatzeko trebetasunak garatzea.

Gora

Berariazko gaitasunak

18. GE - Curriculumak jarduera eta lanerako programa bihurtzea.
19. GE - Hezkuntza materialak prestatzeko eta aukeratzeko irizpideak eskuratzea.
20. GE - Sustatzea ikaskuntza errazten duen eta ikasleen ekarpenei balioa ematen dien giroa.
21. GE - Ikus-entzunezko komunikazioa eta komunikazio multimedia sartzea irakaskuntza/ikaskuntza prozesuan.
22. GE - Ezagutzea ebaluatzeko estrategiak eta teknikak eta ebaluazioa ulertzea erregulazio tresna eta ahalegina sustatzeko tresna gisa.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:
- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.
- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.
- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hart-zea.
Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasgai honetan, ikasketa-emaitzak hauetan gauzatzen dira:
IE1 Euskal Hizkuntza eta Literatura ikasgaiko interbentzio didaktiko bat gidatu behar duten printzipioei buruzko ezagutzak eta ondorioak komunikatzeko gai izatea, anbiguotasunik gabe.
IE2 Euskal Hizkuntza eta Literatura ikasgaian aritzeko proposamen didaktiko ezberdinak balioestea.
IE3 Erdietsitako ezagutza eta irizpideekin proposamen didaktikoak programatu eta garatu ahal izatea.
IE4 Proposamen didaktiko baten kalitatea defendatzen jakitea, argudio baliot-suak erabilita.

Gora

Metodologia

Irakas metodologiak

Kodea Deskribapena
1. IM Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
2. IM Elkarreragina talde handian.
3. IM Elkarreragina talde ertainean.
4. IM Elkarreragina talde txikian.
5. IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

Jarduera hezigarriak

Kodea Deskribapena Orduak Izaera presentziala
1. JH Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 14 100
2. JH Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 12 100
3. JH Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 20 10
4. JH Ikaslearen ikasketa autonomoa. 25 0
5. JH Tutoretzak 2 100
6. JH Ahozko edo idatzizko azterketak. 2 100

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
IE1 Euskal Hizkuntza eta Literatura ikasgaiko interbentzio didaktiko bat gidatu behar duten printzipioei buruzko ezagutzak eta ondorioak komunikatzeko gai izatea, anbiguotasunik gabe. Klasera joatea eta bertan parte hartzea. 10 Ez Ez
IE2 Euskal Hizkuntza eta Literatura ikasgaian aritzeko proposamen didaktiko ezberdinak balioestea. Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak. 20 Bai Ez
IE3 Erdietsitako ezagutza etaEz irizpideekin proposamen didakEztikoak programatu eta garatu ahal izatea.

Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, bidezkoa bada, ebaluazioa. 40 Bai Ez
IE4 Proposamen didaktiko baten kalitatea defendatzen jakitea, argudio baliotsuak erabilita. Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak. 30 Bai Ez

 

 

Gora

Gai-zerrenda

1. Sarrera
- Hizkuntza eta Literatura ikastea/irakastea. Zer da?
- Euskal Hizkuntza eta Literatura bigarren hezkuntzako ikasgeletan. Ikasgaia nerabezaroaren interesei egokitua.
2. Proposamen didaktikoak
- Baliabide didaktikoak.
- Proiektuak eta sekuentzia didaktikoak hizkuntza eta literaturaren ikasketa-irakaskuntza prozesuan.
3. Proiektu eta sekuentzia didaktikoen diseinua eta elaborazioa.
- Sormenaren erabilpena eta sustapena.
- Bigarren hezkuntzako ikasgeletan testu genero ezberdinak lantzeko proposamenak/adibideak.
- Bigarren hezkuntzako ikasgeletan literatura lantzeko proposamenak/adibideak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


A.A.V.V. (2005): Hablar en clase. Ed. Graó. Claves para la innovación educati-va. Barcelona.
BARRIENTOS, C. (1993): "La diversidad de los discursos como eje de secuen-ciación". Aula n° 14, orr. 10-14.
BRONCKART, J.P. (2007) ¿La enseñanza de las lenguas: para una construc-ción de las capacidades textuales¿ en J.P. Bronckart et al., Desarrollo del len-guaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires: Miño y Dávila, orr. 133-146.
-- (2004): Actividad verbal, textos y discursos. Por un interaccionismo socio-discursivo. Madrid: Fundación infancia y aprendizaje.
CAMPS, A. (Coord.)(2003) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona. Graó.
-- (1996) «Proyectos de Lengua entre la teoría y la práctica», Cultura y Educa-ción, 2, pp.43-57.
-- (1990): «Modelos del proceso de redacción: algunas implicaciones para la enseñanza», Infancia y aprendizaje, 49. orr. 3-19.
CAMPS, A. y F. ZAYAS (cords.) (2006) Secuencias didácticas para aprender gramática. Barcelona: Graó.
DOLZ, J. (1994): «La interacción de las actividades orales y escritas en la en-señanza de la argumentación», Comunicación, lenguaje y educación, 23.
-- (1994):"Sequencies didactiques y ensenyament de la llengua: més enllá dels proyectes de lectura y escriptura". Articles, 2: Monografikoa: Proyectes per aprendre llengua.
-- (1992): "Cómo enseñar a escribir un relato histórico". Aula de innovación educativa, 2.
DOLZ, J. y R. GAGNON (2010): "El género textual: una herramienta didáctica para desarrollar el lenguaje oral y escrito", Lenguaje, 38 (2), 497-527.
GARCÍA PAREJO, I. (coord.) (2011): Escribir textos expositivos en el aula. Fundamentación teórica y secuencias didácticas para diferentes niveles. Barce-lona: Graó.
HALTÉ, J .F. (1982): «Travailler en projet», Pratiques, n° 32, orr.38-77.
MILIAN, M. (1996):' «Incidencia del contexto en el proceso de producción de textos escritos», Cultura y Educación, 2, pp.67-78
MORENO, V. (2004): El deseo de leer. Iruñea. Pamiela argitaletxea.
-- (2004): El deseo de escribir. Iruñea. Pamiela argitaletxea.
-- (2007): Va de poesía. Iruñea. Pamiela argitaletxea.
-- (2008): Dale que dale a la lengua. Propuestas para hablar y escribir textos narrativos y descriptivos. Iruñea. Pamiela arg.
PASQUIER, A. y J. DOLZ (1996): «Un decálogo para enseñar a escribir», Cul-tura y Educación, 2, orr. 31-41
PETITJEAN, A. (1981):«Classe, proyet, équipe. Enseigner autrement». Pra-tiques, n° 31, orr. 33-68.
-- (1985):«Apprentissage de I'écriture et travail en projet», Etudes de Linguis-tique Appliquée, n° 59, pp. 88-101.
SÁNCHEZ ENCISO, J. y F. RINCÓN (1985): Los talleres literarios, una alterna-tiva didáctica al historicismo. Montesinos argitaletxea. Barcelona.
URIBE, K. eta ELORDI, J (2002): Manual literaturazkoa. Berriozar. Cenlit argita-letxea.
VILÁ Y SANTASUSANA, M. (koord.) (2005) El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas. Barcelona: Graó.

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora