Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Gradu Bikoitza Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan eta Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 503101 Irakasgaia: MATEMATIKA I
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika
Irakasleak:
YANGUAS SAYAS, PATRICIA (Resp)   [Tutoretzak ] ESTEVAN MUGUERZA, ASIER   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Matematika. Matematika I

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Zenbaki-multzoak. Zenbaki erreal eta konplexuekin egindako oinarrizko
eragiketak.

Funtzioak, limiteak, jarraitutasuna, deribagarritasuna,
integragarritasuna. Aldagai erreal baten funtzio eskalarrei buruzko
oinarrizko kontzeptuak. Oinarrizko funtzioak. Limiteak. Funtzioaren
jarraitutasuna puntu batean. Funtzio jarraituen propietateak. Deribazioa,
deribatuaren aplikazioak.
Integral definituak eta mugagabeak, integralen aplikazioak

R gaineko bektore-espazioak: azpiespazioak. Oinarria eta dimentsioa

Espazio euklidearra: produktu eskalarra eta norma euklidea, oinarri
ortonormalak, Gram-Schmidten ortogonalizazioa.

Matrizeen diagonalizazioa: balio eta bektore propioak. Oinarrizko
azpiespazioak. Gutxieneko karratuen araberako hurbilketa.

Matrizeak: alderantzizko matrizea, sistema linealak, Rouché-Frobeniusen
Teorema.

Determinanteak.

 

 

Gora

Gaitasun orokorrak

 • CB1: Ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzan lantzen hasitako ikasgai baten gaineko ezagutza eduki eta ulertzea frogatu beharko dute. Oro har, ezagutza-maila ikasliburu aurreratuetan oinarrituta egon ohi da eta barne hartzen ditu ikergaiaren abangoardiatik eratorritako ezagutzak eskatzen dituzten zenbait alderdi.
 • CB5:Ikasleen beharrezko ikasketa trebetasunak gara ditzatela, ondorengo ikasketei autonomia-maila handiarekin ekiteko.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • CE-1 Ingeniaritzan plantea daitezkeen problema matematikoak ebazteko gaitasuna. Gaitasuna ezagutzak aplikatzeko ondorengo gai hauei buruz: algebra lineala, geometria, geometria diferentziala, kalkulu diferentzial eta integrala, ekuazio diferentzialak eta deribatu partzialak, zenbaki-metodoak, zenbaki-algoritmika, estatistika eta optimizazioa.

CG2: Ur eta energia-hornidurako arazo fisikoak, teknologiak, makineria eta sistemak egoki ezagutzea, hala nola aurrekontu-mugak eta eraikuntza-legeak ezarritako mugak, eta instalazioen edo eraikinen eta nekazaritza-ustiategien arteko loturak, nekazaritzako elikagaien industriak eta lorezaintzari nahiz paisaiagintzari loturiko guneak, horien gizarte ingurunea eta ingurumena eta haiek eta ingurune hori giza premiekin eta ingurumenaren babesarekin erlazionatzeko beharra.

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • (R1) Oinarrizko funtzioen (polinomikoak, arrazionalak, trigonometrikoak, logaritmikoak, esponentzialak,...) eragiketak egitea eta oinarrizko propietateak jakitea; halaber, limitearen, jarraitutasunaren eta deribagarritasunaren ideietara ohitzea.
 • (R2) Adierazpen analitikoen eragiketak egitea eta horiek sinplifikatzen edo/eta bornatzen jakitea.
 • (R3) Hurbilketa problemak ebaztea: Taylorren polinomioa, karratu txikien arruntak, interpolazioa,...
 • (R4) Aldagai erreal bateko hainbat integral identifikatzea eta kalkulatzea, beren aplikazioak Fisika eta Ingeniaritza arloan ikastea; halaber, azaleren eta bolumenen kalkuluak egitea.
 • (R5) Sistema lineal aljebraikoak ebazteko zuzeneko metodoak ulertzea, bai teoriaren bai algoritmoen ikuspuntutik. 
 • (R6) Matrizeen diagonalizazioa jakitea: balio eta bektore propioak.

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ENAEE

 

ENAEE-1: Conocimiento y compresión de los principios científicos y matemáticos que subyacen a su rama de ingeniería.

Gora

Metodologia

 

 Metodologia - Jarduera  Aldez aurreko orduak  Ez zuzeneko orduak
 A-1 Eskola teorikoak  42  
 A-2 Praktikak  14  
 A-4 Banakako ikasketa    85
 A-5 Azterketak, ebaluazio probak  4  
 A-6 Banakako tutoretzak    5
Guztira  60  90

 

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1, R2, R3, R4, ENAEE-1 Bereganaturiko kalkuluko kontzeptuak jasotzen dituen idatzizko proba. Proben batez bestekoa egiteko 3 puntuko minimoa eskatzen da proba bakoitzean. % 43 Bai 3
R4, R5, R6, R7, R8. ENAEE-1 Bereganaturiko aljebrako kontzeptuak jasotzen dituen idatzizko proba. Proben batez bestekoa egiteko 3 puntuko minimoa eskatzen da proba bakoitzean. % 42 Bai 3
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. ENAEE-1 Banakako lana % 15 Ez  

 

Idatzizko probetan eskatzen den gutxienezko puntuazioa lortzen ez bada, ikasleak errekuperazio-ebaluazioa egin behar izango du irakasgaia gainditu nahi badu.

Errekuperazio-ebaluazioa aljebra eta kalkulua jasotzen duen azterketa bakarraz osatua dago, ebaluazioaren %85 balio duena. Ebaluazio jarraitua gainditu ez duen ikasle oro aurkez daiteke. 

Irakasgaia ebaluazio jarraituan gainditu baina nota igo nahi duen ikasleak ere berreskurapen azterketa egin dezake.

Ikaslea idatzizko proba bakarrera aurkeztuz gero (edota ezta batera) ez-aurkeztutzat joko da.

Gora

Gai-zerrenda

ALDAGAI ERREAL BAKARREKO KALKULUA

1. Sarrerera eta ldagai erreal bakarreko funtzio errealak.

Zenbaki errealak: ezberdintzak; balio absolutua.

Zenbaki konplexuak.

Funtzioak eta euren grafikak.

Limiteak eta jarraitutasuna. 

Funtzio deribatua. 

Aplikazioak: Taylorren polinomioa, optimizazioa.

Funtzio baten erroak.

 

2. Aldagai erreal bakarreko funtzioen integrazioa.

Definizioa eta propietateak. 

Kalkulu integralaren oinarrizko teorema. 

Oinarrizko integrazio metodoak. 

Aplikazioak.

 

ALJEBRA LINEALA

3. Bektoreak eta matrizeak.

Konbinazio lineala, independentzia lineala, oinarriak, dimentsioa eta koordenatuak.

Matrizeak: heina, determinantea eta alderantzizko matrizea. 

Sistema linealak. 

Aplikazioak.

Bektore baten luzera eta ortogonaltasuna. 

Proiekzio ortogonala. 

Karratu minimoen metodoa.

Oinarri ortogonalak. 

Aplikazioak.

 
4. Matrizeen diagonalizazioa.

Balio eta bektore propioak. 

Polinomio karakteristikoa. 

Azpiespazioak.

Anizkoiztasun aljebraikoa eta geometrikoa. 

Matrize diagonagarriak. 

Matrizeen funtzio polinomikoak. 

Forma koadratikoak. 

Forma koadratikoen diagonalizazioa eta sailkapena.

 

Ordenagailu bidezko saio praktikoak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 • Oinarrizko bibliografia     

Cálculo (6ª edición), R. A. Adams, Addison Wesley, Madrid, 2009.

Cálculo (10ª edición) Tomo I, R. Larson, B. Edwards, Cengage Learning, México, 2014.

Álgebra lineal y sus aplicaciones (5ª edición), D.C. Lay, J.J. McDonald, S.R. Lay, Pearson, México, 2016.

 • Bibliografia aurreratua

Analisi Matematikoa. Ariketa ebatziak, P. Angulo, ISBN: 978-84-8438-608-7, UEU, 2016.

Kalkulua. Ariketa ebatziak, P. Angulo,  ISBN 978-84-8438-642-1, UEU, 2017.

Kalkulu diferentziala eta integrala, P. Angulo, J.R. Aizpurua, V. Fernandez, A. Moyua, J. Otxoa de Alda, C. Sarasola, M.J. Zarate, E. Zuazua,  ISBN: 978-84-8438-236-2, UEU, 2009.

Cálculo con geometría analítica Vol. I (8ª Edición), R. Larson, R.P. Hostetler, B.H. Edwards, McGraw-Hill Interamericana, México D.F., 2006.

Cálculo. Una variable (2ª edición), J. Rogawski, Reverté, 2016.

Calculus: una y varias variables. Volumen I (4ª Edición), S. Salas, E. Hille, G. Etgen, Reverté, S.A., Barcelona, 2002.

Cálculo y Geometría Analítica (2ª Edición), G.F. Simmons, S. A. McGraw-Hill / Interamericana de España, Madrid, 2002.

Cálculo (2ª Edición), R.T. Smith, R.B. Minton,McGraw-Hill, Madrid, 2003.

Thomas Cálculo una variable (13ª edición), G.B. Thomas Jr., Pearson, Boston, 2015.

Principios de Álgebra Lineal y Matricial, Víctor Domínguez Báguena2018.

Introducción al Álgebra lineal (2ª Edición), S. Lang, Addison-Wesley Iberoamericana, México D.F., 2000.

Álgebra lineal con métodos elementales (3ª Edición), L.M. Merino González, E. Santos Alaez, Ediciones Paraninfo S.A., 2021.

Álgebra lineal con aplicaciones (4ª edición), W.K. Nicholson, McGraw-Hill / Interamericana de España, Aravaca, 2003.

Álgebra lineal y sus aplicaciones (4ª Edición), G. Strang, Thomson, Australia, 2017.

Matemáticas para ciencias, Segunda Edición, C.Neuhauser, Pearson, Prentice Hall, Madrid,  2004.

Gora

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikasgelategian.

Gora