Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172404 Irakasgaia: GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
BAYO MORIONES, JOSÉ ALBERTO (Resp)   [Tutoretzak ] GOÑI DUCAY, DANIEL   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Antolaketa eta giza baliabideak.

Gaia: Zuzendaritza nagusia.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Enpresaren azterketa ekonomikoari buruzko ikastaroa da hau. Ikasturte honetan, ekintza kolektiboan sortzen diren antolakuntza-arazoen izaera ulertzeko eta enpresaren eraginkortasuna hobetzeko ezinbestekoak diren azterketa-tresnekin eta oinarrizko kontzeptu-ezagutzekin hornitu nahi da ikaslea.

Akziodunek, zuzendaritzako kideek, langileek, bankuek, bezeroek eta hornitzaileek beren ekimena eta baliabideak ekartzen dituzte enpresak balioa sortzea eta banatzea lortzeko. Ikastaroak azterketa ekonomikoak proposatutako ereduak erabiltzen ditu kolektibo horien arteko interakzioan agertzen diren lankidetza- eta gatazka-harremanak aztertzeko.

Ikastaroak aitortzen du enpresa erakunde konplexua dela eta bertako protagonistak ez direla baliabideak, ez helburuak, baizik eta eragile arrazoizko gisa jarduten duten pertsonak. Eragile horiek beren artean lotuta daude kontratuen bitartez. Harreman horiek ezartzen diren esparruan ziurgabetasunak, kontratatzaileen arteko informazio-asimetriak eta helburu oso desberdinak egon ohi dira, eta horrek zaildu egiten du lankidetza. Enpresa lankidetzarako oztopoak neurri batean konpon ditzakeen erakunde gisa proposatzen da. Metodologia honekin dauden enpresa motak begiesten dira, hala nola sozietate kapitalistak eta izaera sozialeko enpresak, eta, era berean, enpresan agintaritzak jokatzen duen papera ebaluatzen da.

Azkenean, pertsonen kudeaketan bi gai nagusi garatzen dira eta oso lotuta daude: errendimenduaren ebaluazioa eta ordainsariaren kudeaketa. Galdera hauen analisiak 6, 7 eta 8 gaietan ikusiko da.

Gora

Gaitasun orokorrak

Irakasgaiak garatzen dituen gaitasun orokorrei dagokienez:

CG01. Azterketa eta laburpenerako gaitasuna.

CG03. Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama-hizkuntzan.

CG04. Atzerritar hizkuntzetan idazte eta hitz egiteko gaitasuna.

CG05. Ikasketa arloko informatikan ezagutza.

CG06. Iturri anitzeko informazioa bilatu eta aztertzeko gaitasuna.

CG08. Erabakiak hartzeko gaitasuna.

CG09. Taldean lan egiteko gaitasuna.

CG12. Harreman pertsonaletarako abilezia.

CG14. Kritika eta autokritikarako gaitasuna

CG15. Konpromiso etikoa lanean

CG16. Presiopean lan egiteko gaitasuna

CG17. Bakarrik ikasteko gaitasuna

CG21. Ekimen eta ekintzaletasun espiritua

Gora

Berariazko gaitasunak

Irakasgaiak garatzen dituen berariazko gaitasunei dagokienez: C

CE02. Informazio ekonomikoko iturriak eta bere edukia zein diren jakin

CE05. Enpresa eta merkatuen egoera zehatzei buruzko aholkularitza txostenak idatzi
CE11. Enpresaren natura, erakunde eta interes ezberdineko agenteen arteko elkarrekintza gune bezala, ulertu.

CE12. Enpresaren funtzio ezberdinetako proiektuak planifikatu, antolatu eta kontrolatu

CE13. Enpresa sistema bezala ezagutu eta arlo funtzional ezberdinen elkarrekiko menpekotasuna ulertu  

CE14. Enpresaren eraginkortasuna eta efizientzia hobetzera zuzenduta dauden politika eta praktikak martxan jarri

CE19. Giza baliabideen trebakuntza, garapena eta motibazioa hobetuko dituzten teknikak erabili

Gora

Ikasketaren emaitzak

R_DG_01. Erabaki hartzeen oinarri teorikoak ezagutzea

R_DG_02. Enpresazko oinarrizko teoria ezagutzea. Antolaketa eta arlo funtzionalak

R_DG_04. Helburuak ezartzearen prozesuak, politikak eta giza baliabideen plangintza ezagutzea: lanpostuen azterketa, balioztapena eta plangintza, pertsonen hautaketa, pertsonen formakuntza, zuzendaritzaren garapena, ibilbide profesionalen plangintza, ordainsariak eta pizgarri sistemak.

R_DG_08.Enpresako praktikak gidatu behar dituzten oinarri etikoak ezagutzea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Aktibitatea Gelako lana (ordu totalak) Gelatik kanpoko lana (ordu totalak)
A-1 Saio teorikoak 44  
A-2 Saio praktikoak 14  
A-3 Lanak eta ariketak taldeka edo bakarka prestatzea   40
A-4 Banakako edo talde txikietan egindako tutoretzak   8
A-5 Ikasketa pertsonala   42
A-6 Azterketa  2  
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R_DG_01, R_DG_02, R_DG_04, R_DG_08 Azkeneko azterketa %45 Bai. Berreskurapen Azterketa Azken kalifikazioan kontutan izateko gutxieneko nota = 4/10
R_DG_01, R_DG_02, R_DG_04, R_DG_08 Proba partziala %30 Bai. Berreskurapen Azterketa Ez
R_DG_02, R_DG_04, R_DG_08 Ikasitako kontzeptuetatik errealitatean ematen diren egoeretara soluzio bat proposatzen duen talde lana. Puntuazioa lortzeko, ikasleari azken praktika-saiora eta gainontzeko 6 saioetatik gutxienez 4tara joatea eskatzen zaio. %25 Ez Ez da nota minimorik eskatzen
         

Praktiketan iruzurrezko bitartekoak erabiltzeak praktiken nota globalean zero kalifikazioa suposatuko du.

Azken kalifikazioan haztatu beharreko berreskuratze probako gutxieneko nota 4/10 da. Proba honek proba partzialaren edukiak eta azken azterketakoak jasoko ditu.

Berreskuratze proba ezin da inolaz ere erabili ebaluazio arruntean irakasgaia gainditu duten ikasleen nota hobetzeko.

Behar bezala justifikatutako eta akreditatutako arrazoiengatik saio praktikoetara joan ezin duten ikasleek banaka egitea erabaki dezakete, saio presentzialetara joan beharrik izan gabe eta irakaslearen aurrean ahozko azken aurkezpena egin gabe.

Aukera hori aprobetxatu nahi duten ikasleek seihilekoa hasi eta astebeteko epea dute irakasleari bere aukera helarazteko. Aukera hau aukeratu ondoren, praktika guztiei aplikatuko zaie: ezingo da modalitate bat aukeratu praktika batzuetarako eta beste bat gainerako praktiketarako.

Gora

Gai-zerrenda

1. Giza baliabideen kudeaketa estrategikoa.

- Lan kostu unitarioa lehiakortasunaren neurri gisa.

- Benetako lan kostu unitarioa eta kontabilitate dokumentuak.

2. Lanpostuen azterketa eta giza baliabideen planifikazioa.

- Giza baliabideak planifikatzeko prozesua.

- Giza baliabideen beharren eta erabilgarritasunaren aurreikuspena.

- Markov kateetan oinarritutako trantsizio-ereduak

3. Giza baliabideen kontratazioa, hautaketa eta orientazioa.

- Informazioaren asimetriak kontratazio prozesuetan.

- Auto-hautaketa eta proba-aldiak.

- Seinalizazioa.

- Kontratazio maila optimoa.

- Hautaketa erabaki prozesu gisa.

4. Giza baliabideen prestakuntza eta garapena.

- Prestakuntza inbertsio gisa: giza kapitalaren teoria.

- Lantokiko prestakuntzan inbertsioa: prestakuntza orokorra eta espezifikoa.

- Prestakuntzaren zeharkako onurak eta ondorioak.

- Prestakuntzaren ebaluazioa.

5. Ibilbide profesionalaren kudeaketa eta plangintza.

- Ibilbide profesionalaren kontzeptua.

- Lanbide-kudeaketa.

- Ibilbide profesionalen kudeaketaren egungo joerak.

- Barne lan-merkatuak.

- Promozioak: txapelketa eredua.

6. Errendimenduaren ebaluazioa.

- Lanpostuan egindako errendimenduaren balio ekonomikoa.

- Errendimenduaren balio ekonomikoaren kalkulua.

7. Ordainsari sistema: barne eta kanpoko ekitatea.

- Ordainsarien elementuak.

- Soldata-masaren kudeaketa: bere aldaerak.

- Eraginkortasuneko soldatak.

- Antzinatasunaren ordainketa.

8. Ordainsari sistema: ordainsari aldakorra eta zeharkakoa.

- Ordainsari aldakorraren oinarri teorikoak: agentzia eredua.

- Ordainsari aldakorraren arazoak eta abantailak.

- Ordainsari aldakorra praktikan.

 

Praktiken programa

1. saioa. Giza baliabideen kudeaketa estrategikoa.

- Langile bakoitzeko soldata-kostua.

- Soldata-gastua enpresaren gastu-egituran.

- Soldata-gastuaren eraginkortasuna.

2. saioa. Lanpostuaren azterketa.

- Lanpostuaren analisiaren kontzeptua.

- Lanpostua aztertzeko prozesua.

- Lanpostuaren deskribapena eta zehaztapena.

- Lanpostuen birdiseinua.

- Lanpostuen analisiaren egungo joerak.

3. saioa. Kontratazio prozesua.

- Kontratazio kontzeptua eta prozesua.

- Kontratazio iturriak eta metodoak.

- Kontratazioaren egungo joerak.

- Kontzeptua eta hautaketa prozesua.

- Aukeratzeko tresnak eta tresnak.

- Hautaketaren egungo joerak.

- Sozializazioa.

4. saioa. Prestakuntza.

- Giza baliabideen prestakuntza eta garapena.

- Prestakuntza-programak.

- Joera berriak prestakuntzan.

5. saioa. Errendimenduaren ebaluazioa.

- Errendimenduaren ebaluazioa.

- Errendimendua ebaluatzeko prozesua.

6. saioa. Ordainsari sistema.

- Ordainsarien kudeaketa.

- Ordainsarien egitura.

- Soldata-egitura baten diseinua.

7. Saioa. Giza baliabideen sistemaren balorazio globala: ahozko aurkezpena.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bibliografia.

De la Calle Durán, M.C., y Ortiz de Urbina Criado, M. (2018): Fundamentos de Recursos Humanos, 3ª edición, Pearson, Madrid.

Bibliografia osagarria.

Cascio, W., and Boudreau, J. (2019): Investing in people. Financial impact of human resource initiatives, 3rd edition, Pearson, Upper Saddle River, NJ.

Gómez-Mejia, L.R., Balkin, D., y Cardy, R. (2016): Gestión de Recursos Humanos, 8ª edición, Pearson, Madrid.

Lazear, E.P., y Gibbs, M. (2011): Economía de los recursos humanos en la práctica, Antoni Bosch, Barcelona.

López Cabrales, A., Valle Cabrera, R., y Dolan, S.L. (2022): La gestión de las personas y del talento. La gestión de los recursos humanos en el siglo XXI, McGraw Hill Interamericana de España, Madrid.

Zure irakasleak liburutegian eskatutako bibliografiara sarbidea duzu.  

Gora

Hizkuntzak

Euskera.

Gora

Non emango den

NUP-ko ikasgelategia.

Gora