Public University of NavarreAcademic year: 2024/2025 | Previous academic years:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Bachelor's degree in Early Childhood Education at the Universidad Pública de Navarra
Course code: 311308 Subject title: FOREIGN LANGUAGE 2: ENGLISH
Credits: 6 Type of subject: Mandatory Year: 2 Period: 1º S
Department: Ciencias Humanas y de la Educación
Lecturers:
INDURAIN ERASO, CARMEN   [Mentoring ] ARROSAGARAY AUZQUI, MARCELINO (Resp)   [Mentoring ]

Partes de este texto:

 

Module/Subject matter

Basic training / Communication

Formación básica/ Comunicación

Oinarrizko prestakuntza / Komunikazioa

Up

Contents

Conocimiento tanto teórico como práctico de la Lengua Inglesa a nivel de usuario competente C1 (dominio operativo eficaz), nivel de referencia desarrollado por el Consejo de Europa definido en el Marco Común Europeo de Referenciapara las Lenguas. Desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita en Lengua Inglesa.

Practical and theoretical knowledge of the English Language at an advanced C1 level, proficient user (effective operational proficiency or advanced), as specified by the Common European Framework of Reference for Languages (CFRL). Development of oral and written communicative competences in English language.

Ingelesa Hizkuntza C1 mailan, MCERLren arabera, gaitutako erabiltzailearen mailan. Ahozko eta idatzizko gaitasun komunikatiboaren garapena ingelesa hizkuntza maila aurreratuan.

Up

General proficiencies

Competencias básicas /2.1 Oinarrizko gaitasunak

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio/ 2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética/3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu
aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado/4. OG - Ikasleak, bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

Competencias generales/2.2. Gaitasun orokorrak

CG1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil/1. GO - Haur Hezkuntzako helburuak, curriculum edukiak eta ebaluazio-irizpidea ezagutzea.

CG6 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión/6. GO - Hizkuntzaren bilakaera ezagutzea lehen haurtzaroan, egon daitezkeen disfuntzioak ezagutzea eta haren bilakaera egokia zaintzea. Eraginkortasunez aztertzea hizkuntzen ikasketaegoerak testuinguru kulturaniztun eta eleaniztunetan. Ahoz eta idatziz azalpenak ematea eta adierazpen teknika desberdinen erabilera menderatzea.

CG7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia/7. GO - Informazio eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa, eta bereziki telebistak lehen haurtzaroan duena.

CG10 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias/10. GO - Gurasoen orientatzaile gisa aritzea 0-6 urte bitarteko epeko familia hezkuntzari buruzko gaietan, eta ikasle bakoitzaren familiarekin nola familia guztiekin harremanak garatzeko gizarte-trebetasunak edukitzea.

CG11 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes/11. GO - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, irakaskuntza berritu eta hobetzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiborako, eta ikasleen artean sustatzea.

Competencia transversal / Zeharkako gaitasuna

CT1 Demostrar una competencia lingüística en inglés, francés, alemán o italiano equivalente a un nivel B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación del Consejo de Europa

1. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea ingelesez, frantsesez, alemanez edo italieraz, Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Up

Specific proficiencies

CE1 Conocer los objetivos, los contenidos curriculares, la organización, la metodología, y los criterios de evaluación de la Educación Infantil/1. GE - Haur Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak, antolaketa, metodologia eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea.

CE6 Conocer la evolución del lenguaje en la etapa infantil e identificar posibles disfunciones. Adquirir técnicas que estimulen el desarrollo del lenguaje, expresarse oralmente y por escrito, y dominar diferentes técnicas de expresión/6. GE - Haurtzaroaren aldian hizkuntzak duen bilakaera ezagutzea eta egon daitezkeen disfuntzioak identifikatzea. Hizkuntzaren garapena sustatuko duten teknikak hartzea, ahoz eta idatziz azalpenak ematea eta adierazpen teknika desberdinak menderatzea.

CE7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación/7. GE - Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek
hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea.

CE10 Fomentar la cooperación, la convivencia, la motivación y el deseo de aprender, participar activamente en los proyectos de centro, y cuidar las relaciones con las familias/10. GE - Lankidetza, bizikidetza, motibazioa eta ikasteko nahia sustatzea, ikastetxeko proiektuetan aktiboki parte hartzea eta familiekiko harremanak zaintzea.

Up

Learning outcomes

Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante adquirirá en la materia. Se establecen tres niveles:
- Óptimo: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es óptimo o medio.
En esta asignatura, los resultados de aprendizaje se concretan en:

R1 Demostrar una competencia de compresion oral de nivel C1 del MCER / To be able to understand oral texts at C1 level as defined by the CEFR
R2 Demostrar una competencia de expresion oral de nivel C1 del MCER / To be able to communicate orally at level C1 as defined by the CEFR
R3 Demostrar una competencia de comprensión escrita de nivel C1 del MCER / To be able to understand written texts at C1 level as defined by the CEFR.
R4 Demostrar una competencia de expresión escrita de nivel C1 del MCER / To be able to communicate in writing at level C1 as defined by the CEFR

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:
- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.
- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.
- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.
Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Zehaztasuna.

R1 HEEEK-ko C1 maila erakustea ahozko ulermenaren gaitasunean / To be able to understand oral texts at C1 level as defined by the CEFR
R2 HEEEK-ko C1 maila erakustea ahozko adierazpenaren gaitasunean / To be able to communicate orally at level C1 as defined by the CEFR
R3 HEEEK-ko C1 maila erakustea idatzizko ulermenaren gaitasunean / To be able to understand written texts at C1 level as defined by the  CEFR.
R4 HEEEK-ko C1 maila erakustea idatzizko adierazpenaren gaitasunean / To be able to communicate in writing at level C1 as defined by the CEFR.

Up

Methodology

Metodologías docentes/Irakas metodologiak

Código/Kodea Descripción/Deskribapena
MD1/1. IM Exposición magistral en plenario/Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
MD2/2. IM Interacción en grupo grande/Elkarreragina talde handian.
MD3/3. IM Interacción en grupo mediano/Elkarreragina talde ertainean.
MD4/4. IM Interacción en grupo pequeño/Elkarreragina talde txikian.
MD5/5. IM Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo/Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

 

Actividades formativas/Jarduera hezigarriak

Código/Kodea Descripción/Deskribapena Horas/Orduak Presencialidad/Izaera presentziala
AF1/1. PJ Clases teóricas (fundamentación, ejemplificaciones, aplicaciones contrastadas y desarrollos)/Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 30 100
AF2/2. PJ Clases prácticas o, en su caso, prácticas externas/Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 22 100
AF3/3. PJ Elaboración de trabajos y, en su caso, defensa oral/Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 20 10
AF4/4. PJ Estudio autónomo del estudiante/Ikaslearen ikasketa autonomoa. 71 0
AF5/5. PJ Tutorías/Tutoretzak 3 100
AF6/6. PJ Exámenes orales o escritos/Ahozko edo idatzizko azterketak. 4 100

Up

Evaluation

 

Learning outcomes Evaluation system/Description % % Can be Resat Minimum required grade
LO3 LO4  SE3-Continuous evaluation tasks 20 No No
LO1 LO2  SE4-Oral exam 30 YES 50%
LO1 LO2  SE4-Pronunciation assessments 10 YES 50%
LO3 LO4  SE4-Final written exam 40 YES 50%
Total 100% 80%  

 

Resultado de aprendizaje Sistema de evaluación/Descripción Peso (%) Carácter recuperable Nota mínima
R3 R4 SE3-Tareas de evaluación continua 20 No No
R1 R2 SE4-Prueba oral 30 SI 50%
R1 R2 SE4- Prueba de pronunciación 10 SI 50%
R3 R4 SE4-Examen escrito final 40 50%
Total 100% 80%  

 

Ikaskuntzaren Emaitza Ebaluazio-sistema Ehunekoa (%) Errekupera daitekeenez Gutxieneko puntuazioa
3IE 4IE ES3-Ebaluazio jarraituko probak. %20 Ez Ez
1IE 2IE ES4- Ahozko proba   %30 BAI %50
1IE 2IE ES4-Ahoskera proba %10 BAI %50
3IE 4IE ES4-Amaierako azterketa idatzia %40 BAI %50
Total %100 %80  
 

Up

Agenda

Grammar points: Units 6-10 of English File Advanced (4th Ed. 2020)

Verb patterns (infinitive or gerund), conditional sentences, permission, obligation and necessity, verbs of the senses (gerunds and infinitives), expressing future plans and arrangements, ellipsis, nouns: compound and possessive forms, dependent prepositions.

Vocabulary, idioms and collocations related to the following areas:

- Classroom language (instructions, materials in the English classroom, etcetera)

- Problems and challenges, phones and technology, addictions and obsessions, intelligence quotients, rules and laws, art (colour idioms, fake and original works of art, illustration, etcetera), health and medicine, similes, travel and tourism, animal matters, zoos, preparing food and how to eat out, different places (moving to another country or city, citizenship requirements), words that are often confused, sports and foul play.

Apart from these word fields, several activities on word formation will be carried out including: compound adjectives, word formation of nouns, verbs and adjectives (eg. adjective ending in ¿y), suffixes, noun compounds, etcetera.

Pronunciation:

Pronunciation of selected classroom language.

Individual sounds and their usual spellings (and exceptions): consonant sounds, vowel sounds, diphthongs. Focus on sounds that do not exist in Spanish.

Pronunciation  points included in Units 5B-10B of English File Advanced (3rd Ed. 2015): US and UK accents, stress in compound adjectives, vowel sounds and spelling (/æ/ and /¿/), intonation and linking in exclamations, pronunciation of suffix ¿ure, vowel sounds and spelling (/¿/), homophones, weak and strong forms of auxiliaries and to, words with silent syllables, intonation in cleft sentences, homographs, etcetera.

Listening: A variety of extended recordings representing a wide range of speech situations, activities, styles and accents (both belonging to colloquial and formal English).

Reading: A variety of extended texts adapted from a variety of real sources (newspapers, magazines, the Internet) and different tasks that will help students understand better.

Writing: A selection of complex, extended tasks focused on varied text types (a letter of application, an article, a review, a discursive essay, a report, etc.) that will promote grammar consolidation and appropriate use of the vocabulary taught in each unit.

Speaking: A range of communicative activities related to the topics of each lesson as well as oral tasks on specific topics assigned throughout the course.

Up

Bibliography

Access the bibliography that your professor has requested from the Library.


Textbook

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert and Kate Chomacki (2020). English File Advanced 4th Edition (Student's Book with iTutor, Pocket Book and Workbook with Key). Oxford: O.U.P.

Grammar

Bell, Jan & Nick Kenny 3rd Ed. (2015). Advanced Expert Student¿s Resource Book with key. Pearson.

Haines, Simon & Nettle, Mark (2007). Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises with Key (New). Cambridge: C.U.P.

Mann, Malcom & Taylore-Knowles, S. (2008). Destination C1& C2. Grammar & Vocabulary with Key. Macmillan.

Swan, Michael (1995). Practical English Usage. O.U.P.

Swan, Michael & Walter, Catherine (1997). How English Works. O.U.P.

Swan, Michael & Walter, Catherine (2009). Oxford English Grammar Course Advanced with answers. O.U.P.

Vince, Michael (2009). Advanced Language Practice with Key (3rd Edition). Macmillan.

Vince, Michael & Amanda French (2011). IELTS Language Practice. English Grammar and Vocabulary with Key (3rd Edition). Macmillan.

Yule, George (2006). Oxford Practice Grammar Advanced with Key and CDRom Pack. O.U.P.

Vocabulary

Gairns, Ruth & Stuart Redman (2009). Oxford Word Skills Advanced. O.U.P.

Gairns, Ruth & Stuart Redman (2011). Idioms and Phrasal Verbs (Advanced). O.U.P.

McCarthy, Michael & O¿Dell, Felicity & Ellen Shaw (1997). Vocabulary in Use. Upper- Intermediate (with answers).  C.U.P.

McCarthy, M. & O¿Dell, F. (2003). English Idioms in Use. C.U.P.

McCarthy, M. & O¿Dell, F. (2004). English Phrasal Verbs in Use. C.U.P.

McCarthy, M. & O¿Dell, F. (2005). Test your English Vocabulary in Use (Advanced). C.U.P.

McCarthy, M. & O¿Dell, F. (2007). English Vocabulary in Use (Advanced). C.U.P.

Thomas B.J. (1999). Advanced Vocabulary and Idiom. Longman.

Classroom language

Slattery, Mary and Jane Willis (2001). English for Primary Teachers. Oxford University Press.

Skills

Boyle, M. & Warwick Lindsay (2014). Reading & Writing Level 4. MacMillan.

Clandfield, L. & McKinnon, M (2014). Listening & Speaking Level 4. MacMillan.

Craven, Miles (2008). Cambridge English Skills: Real. Real Listening & Speaking 4. C.U.P.

Driscoll, Liz (2008). Cambridge English Skills: Real Reading 4. C.U.P.

Emmerson, Paul (2003). Email English. Macmillan.

Haines, Simon (2008). Cambridge English Skills: Real Writing 4 (Advanced).C.U.P.

McCarter, Sam. (2009). Academic Writing. Macmillan.

Miles, Scott (2009). Effective Reading 4. Macmillan.

Zemach, D. & Islam, C. (2009). Writing in Paragraphs. Macmillan.

Oral Presentations:

Powell, M. (1996). Presenting in English. Hove: LTP.

Powell, M. (2011). Dynamic Presentations. Cambridge: Cambridge University Press.

Reinhardt, S M (2002). Giving Academic Presentations. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Van Emden, J & L Becker (2010). Presentation Skills for Students. Basingstoke: Palgrave, McMillan.                                                              Pronunciation

Baker, Ann (2006). Ship or Sheep? C.U.P.

Brazil, D. (1994). Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge: C.U.P.

Cauldwell, Richard Words Alive! Pronunciation Podcasts. C.U.P.

Estebas-Vilaplana, Eva (2009). Teach Yourself English Pronunciation: An Interactive Course for Spanish Speakers. Netbiblo/UNED.

Hancock, M. (2000). Pronunciation Games. Cambridge: C.U.P.

Hewings, Martin (2004). English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge: C.U.P.

O¿Connor, J.D. and C. Fletcher. (2002). Sounds English: A Pronunciation Practice Book. Harlow: Longman.

Vaughan-Rees, M. (2002). Test your Pronunciation. Essex: Penguin.

Monolingual Dictionaries                                       

Cambridge English Pronouncing Dictionary                                    

Cambridge Advanced Learner¿s Dictionary  

Longman Wordwise Dictionary

New Oxford Collocations Dictionary 2009                                                  

Oxford Advanced Learner¿s Dictionary                                            

Bilingual Dictionaries

Collins Cobuild English Dictionary

Dicccionario Bilingüe Cambridge Compact, Spanish-English          

Diccionario Oxford Compact Plus                                                    

Diccionario Oxford Study para Estudiantes de Inglés (2ª Edición) 

Diccionario Oxford Inglés-Español /Español-Inglés. Concise.

Useful Internet Links:

http://tedtalks.com

http://oup.com/elt/englishfile/advanced

http://macmillandictionary.com

http://dictionary.cambridge.org/

http://oup.com/elt/catalogue/teachers/oald7/?cc=nl (Oxford Advanced Learner¿s)

http://ldceonline.com/ (Longman Dictionary of Contemporary English Online)

http://macmillandictionary.com/online

http://www.merriam-webster.com/

http://www.onestopenglish.com

http://www.breakingnewsenglish.com/

http://www.bbc.co.uk/                    

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

http://www.voanews.com/specialenglish/  (Voice of America)

http://www.bized.co.uk        (podcasts)

http://www.nationalgegraphic.com/podcasts/

http://www.manythings.org/listen/

http://www.qualitytime-esl.com/

http://www.usingenglish.com/

http://www.englishclub.com/

http://www.btinternet.com/~ted.power/

http://www.eslmonkeys.com/student/esl_learning.php

http://esl.about.com/cs/onlinecourses/a/a_ecourses.htm

http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html

http://www.webcorp.org.uk/ (for written self-correction)

 

Relevant Journals:

Hot English Magazine (with Audio)

Speak-up

The Reporter: Articles and Entertainment for Students of the English Language

The Times Educational Supplement

Think in English (with Audio)

Up

Languages

La asignatura (teoría y práctica) se imparte en Lengua Inglesa, por lo que la lengua de comunicación entre los alumnos y el profesor será el inglés. Todas las pruebas, exposiciones orales y trabajos de la asignatura se realizarán en inglés. La bibliografía también está en inglés.

Irakasgaia (teoria eta praktika) ingelesez emanen da, hortaz, ikaslearen eta irakaslearen arteko komunikazio-hizkuntza ingelesa izanen da. Proba guztiak, ahozko aurkezpenak eta irakasgaiari dagozkion lanak ingelesez eginen dira. Bilbiografia ere ingelesez dago.

Up

Location

Arrosadia Campus of the Public University of Navarra. For specific classroom, see the website of the Faculty of Humanities, Social and Educational Sciences.

Up