Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2021/2022 | Beste urte batzuk:  2020/2021  |  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018 
Bigarren Hezkuntzako Irakasletzako Unibertsitate Masterra Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 73188 Irakasgaia: Garapena eta ikaskuntza nerabezaroan
Kredituak: 5 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Osasun Zientziak
Irakasleak:
SANZ DE ACEDO BAQUEDANO, MARÍA TERESA (Resp)   [Tutoretzak ] SAGASTIBELTZA FLORES, EIDER   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Orokorra/Garapena eta Ikaskuntza Nerabezaroan

Gora

Deskripzioa/Edukiak

3 eduki mota:
1. GARAPENA NERABEZAROAN. Giza garapenaren oinarriak: Aldaketa fisiko, kognitibo, emozional, sozial eta moralen deskribapena nerabezaroan. Nerabeen aldaketa horiek azaltzen dituzten garapenaren teoriak.
2. ANIZTASUNA ETA ERANTZUN PSIKOPEDAGOGIKOA. Aniztasunaren trataerarako oinarrizko printzipioak eta modeloak. Ezgaitasun físiko, zentzumen eta kognitiboa. Gaindotazioa eta goi mailako gaitasunak. Hiperaktibitatea. Garapenaren atzerapena. Hizkuntzaren eta komunikazioaren nahasteak. Portaera arazo larriak. Ikaskuntzaren nahasteak. Ebaluazioa eta eskuhartze psikologikoa.
3. IKASKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZAN. Ikaskuntzaren definizioa eta ezaugarriak. Ikaskuntzaren ikuspegiak eta aplikazioa eskola testuinguruan. Ikaskuntzan parte hartzen duten prozesuak. Ikasten duen subjektuarekin zerikusia duten aldagaiak: kognitiboak eta motibazionalak. Metakognizioa eta ikaskuntza estrategiak. Adimena eta gaitasun sozioemozionalak.

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizko gaitasunak
10. OG - Ikasleek izan ditzatela behar dituzten trebetasunak neurri handi batean beren burua zuzenduz eta era autonomoan ikasten jarraitzeko.

Gaitasun orokorrak
4. GO - Ikastegi batean ezarriko den curriculuma zehaztea, haren taldeko plangintzan parte hartuz; metodologia didaktikoak garatzea, bai taldekakoak bai pertsonalizatuak, ikasleen aniztasunera egokiturik.
5. GO - Ikasketa guneak diseinatzea eta garatzea arreta berezia emanez ekitateari, emozio eta baloreen hezkuntzari, gizonen eta emakumeen arteko eskubideen eta aukeren berdintasunari, hiritarren prestakuntzari eta giza eskubideen errespetuari, errazago eginez gizartean bizitzea, erabakiak hartzea eta etorkizun jasangarria eratzea.
6. GO - Estrategiak eskuratzea ikaslearen ahalegina suspertzeko eta bere kabuz eta beste batzuekin batera ikasteko ahalmena sustatzeko, eta autonomia, konfiantza eta norbere ekimena erraztuko dioten erabakitzeko eta pentsatzeko trebetasunak garatzea.
7. GO - Ezagutzea ikasgelako elkarreragin eta komunikazio prozesuak, ikasgelan ikaskuntza eta bizikidetza sustatzeko beharrezkoak diren trebetasunak eta abileziak menderatzea, eta diziplina arazoei aurre egitea eta gatazkak konpontzea.
11. GO - Familiei informatzea eta aholkularitza ematea irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuari buruz eta beren seme-alaben orientazio pertsonal, akademiko eta profesionalari buruz.

Zeharkako gaitasunak
ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz edo atzerriko hizkuntza batean (ingelesa), Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoa: ikaskuntza, irakaskuntza, ebaluazioa" delakoaren araberako C2 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

6. GE - Ezagutzea ikasleen ezaugarriak, testuinguru sozialak eta motibazioak.
7. GE - Ezagutzea ikasle horien nortasunaren garapena eta ikaskuntzan ager daitezkeen disfuntzioak.
8. GE - Proposamenak prestatzea, ezagupen, trebetasun eta gaitasun intelektual eta emozionaletan oinarrituak.
9. GE - Ikasteko erritmo eta ahalmen ezberdinetako ikasleak ukitzen dituzten hezkuntza-egoeretarako konponbideak identifikatu eta planifikatzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasketaren emaitzak irakasgaian ikasleak erdietsiko dituen gaitasunen zehaztapena dira . Hiru maila ezartzen dira:
-Altua: gaitasunen %100a eta gutxienez berauen %75ean menperatzea.
-Erdikoa: irakasgaiaren gaitasun gehienak lortu eta tituluaren gaitasun berariazkoak menperatu.
-Baxua: tituluaren gaitasun berariazkoak osatzen dituzten edukiak ez menperatu.
Ikasleak GAI kalifikazioa lortuko du ikaskuntza maila altua edo erdikoa bada.

Zehaztasuna:
a) Eduki teorikoei buruzko ezagutza
b) Irakasgaiarekiko jarrera, interesa eta ekarpena
c) Eduki teorikoei buruzko ezagutza praktikara eramanda jarduera praktikoen bidez
d) Alderdi teoriko garrantzitsuen gauzapena/ aplikagarritasuna:
- garapen kognitiboa
- identitatea
- ezgaitasuna
- gaitasun emozionalak
- ikas estrategiak

Gora

Metodologia

Irakas metodologiak

Kodea Deskribapena
1. IM Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
2. IM Elkarreragina talde handian.
3. IM Elkarreragina talde ertainean.
4. IM Elkarreragina talde txikian.
5. IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

Jarduera hezigarriak

Metodologia - Jarduera Orduak Izaera presentziala
JF1 Saio teorikoak (azalpenezko metodoa, klase magistrala) 23 100
JF2 Kasuen azterketak, Ariketak, Eztabaidak, Elkarlanak, Talde azalpenak, Testu iruzkinak 22 100
JF3 Lanen elaborazioa eta, hala badagokio, ahozko defentsa 30 10
JF4 Ikaslearen lan autonomoa  45 0
JF5 Tutoretzak  3 100
JAF6 Ahozko zein idatzizko azterketak  2 100
Osotara 125  

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren emaitzak Ebaluazio sistemak % Errekuperatzeko modukoa % Errekuperatzeko jarduera
I1 Irakasgaia osatzen duten edukietan sakontzen laguntzen duten zalantzak planteatzea (CB10, CT).
 
SE1 Eskolan Partehartzea.
5 ez 0  
I2  Oinarri teoriko funtsatu batekin nerabearen garapen kognitibo, emozional eta sozialari buruzko gaiak eta ikaskuntza prozesua argudiatzea (CB10, CT, CG4, CG5, CG6, CG7, CG11, CE6, CE7, CE8, CE9).   SE2 Aipamen eta sintesien lan teorikoak. 15 bai 15 SE2  Aipamen eta sintesien lan teorikoak.
I3  Nerabearen pentsamendu formala, identitatea eta ikaskuntza ezagutzea subjektu errealekin esperimentatuz (CB10, CT, CG4, CG5, CG6, CG7, CG11, CE6, CE7, CE8, CE9).   SE3  Aplikatzeko, ebaluatzeko edota proposatzeko lan praktikoak. 50 bai 50 SE3 Aplikatzeko, ebaluatzeko edota proposatzeko lan praktikoak.
I4  Irakasgaian ikasitakoak proba global edo idatzietako galdera edo itemak erantzuterakoan erabiltzea (CB10, CT, CG4, CG5, CG6, CG7, CG11, CE6, CE7, CE8, CE9). SE4 Ahozko edo idatzizko probak, partzialak eta osokoak (*) 30 bai 30 SE4  Ahozko edo idatzizko probak, partzialak eta osokoak (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ebaluazio jarraituan, SE4an lortu beharreko gutxieneko kalifikazioa 5,0 izanen da SE2an eta SE3an lortutakoekin batezbestekoa egin ahal izateko.

Gora

Gai-zerrenda

4 gai eduki blokeen arabera antolatuta:
I. MULTZOA: GARAPENA NERABEZAROAN
-1. GAIA: Giza garapen eta ikaskuntzaren oinarriak.
-2. GAIA: Garapen fisiko, kognitibo, emozional, sozial eta morala nerabezaroan.
II. MULTZOA: ANIZTASUNA ETA ERANTZUN PSIKOPEDAGOGIKOA
-3. GAIA: Aniztasuna eta erantzun psikopedagogikoa.
III. MULTZOA: IKASKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZAN
-4. GAIA: Teoriak eta ikaskuntza prozesuak Bigarren Hezkuntzan.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


A/ OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA

I. MULTZOA: Garapena nerabezaroan

-Berger, K. S. (2007). Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
-Coleman, J., y Hendry, L. (2003). Psicología de La Adolescencia (4ª Ed.) Madrid: Morata.
-Gambara, H., y González, E. (2005). ¿Sobre qué deciden los adolescentes? Infancia y Aprendizaje, 28(3), 277-281.
-Mariscal, S., Giménez-Dasi, M., Carriedo, N., y Corral, A. (2009). El desarrollo psicológico a lo largo de la vida. Madrid: Mc Graw-Hill-UNED.
-Martín, C., y Navarro, J.I. (2009). Psicología del desarrollo para docentes. Madrid: Pirámide.
-Oliva, A. (2007). Desarrollo cerebral y asunción de riesgos durante la adolescencia. Apuntes de Psicología, 25(3), 239-254.
-Oliva, A. (2004). La adolescencia como riesgo y oportunidad. Infancia y Aprendizaje, 27, 115-122.
-Peñacoba, E., Álvarez, y Lázaro, L. (2006). Teoría y práctica de Psicología del desarrollo. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
-Rodrigo, M. J., García, M., Máiquez, M. L., Rodríguez, B., y Padrón, I. (2008). Estrategias y metas en la resolución de conflictos cotidianos entre adolescentes, padres y madres. Infancia y Aprendizaje, 31, 347-362.
-Santrock, J. W. (2004). Adolescencia. Psicología del desarrollo (9ª Ed.). Madrid: McGraw-Hill.

II. MULTZOA: ANIZTASUNA ETA ERANTZUN PSIKOPEDAGOGIKOA
-Botías, F., Higueras, A. M., y Sánchez, J. F. (2012). Necesidades educativas especiales. Planteamientos prácticos. Madrid: Wolters Kluwer.
-Castellón, J. L., y Navas, L. (2009). Aprendizaje, Desarrollo y Disfunciones. Implicaciones para la enseñanza en la Educación Secundaria. Alicante: Editorial Club Universitario.
-CREENA (2000). Comportamiento desadaptado y respuesta educativa en Secundaria. Pamplona: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
-Del Campo, M. E. (2012). Alteraciones del desarrollo y discapacidad. Madrid: Sanz y Torres-UNED.
-Del Campo, M. E. (2002). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Madrid: Sanz y Torres-UNED.
-Onrubia, J. (coord.), Fillat, M. T., Dolors, M., y Udina, M. (2004). Criterios psicopedagógicos y recursos para atender a la diversidad en secundaria. Barcelona: Editorial Graó. Biblioteca de Aula.

III. MULTZOA: IKASKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZAN
-Castellón, J. L., y Navas, L. (2009). Aprendizaje, Desarrollo y Disfunciones. Implicaciones para la enseñanza en la Educación Secundaria. Alicante: Editorial Club Universitario.
-Coll, C. (Coord.) (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Editorial Graó. Ministerio de Educación.
-González Pérez, J., y Criado del Pozo, M. J. (2003). Psicología de la educación para una enseñanza práctica. Madrid: Editorial CCS.
-Monereo, C. (1990). Las estrategias de aprendizaje en la educación formal: enseñar a pensar y sobre el pensar. Infancia y Aprendizaje, 50, 3-26.
-Sampascual, G. (2001). Psicología de la educación. Madrid: UNED.

B/ BIBLIOGRAFÍA OSAGARRIA
-Beltrán, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis.
-Beltrán, J., Bermejo, V., Prieto, M. D., y Vence, D. (1993). Intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.
-Cabrerizo, J., y Rubio, M. J. (2007). Atención a la diversidad. Teoría y práctica. Madrid: Pearson Prentice Hall.
-Coll, C., Palacios, J., y Marchesi, A. (2001). Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid: Alianza.
-Corral Íñigo, A., y Pardo de León, P. (2001). Psicología Evolutiva I. Introducción al desarrollo. Madrid: UNED.
-Del Campo, M. E. (2002). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Madrid: Sanz y Torres.
-Doménech Betoret, F. (2004). Psicología de la educación e instrucción: su aplicación al contexto de la clase. Castelló de la Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I.
-Garaigordobil, M. (2000). Intervención psicológica con adolescentes. Madrid: Pirámide.
-García Madruga, J. A., y Lacasa, P. (1990). Psicología Evolutiva. Madrid: UNED.
-García-Sánchez, J. N. (1999) (Coor.). Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. Madrid:Pirámide.
-García-Sánchez, J. N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.
-García-Sánchez, J. N. (2002) (Coor). Aplicaciones de intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.
-Inhelder, B., y Piaget, J. (1985). De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Barcelona: Paidós.
-Marchesi, A., Carretero, M., y Palacios, J. (Comp.) (1986, 2002). Psicología Evolutiva. 3. Adolescencia, madurez y senectud. Madrid: Alianza Editorial.
-Navarro Guzmán, J. I. (1993) (Coor). Aprendizaje y memoria humana. Aspectos básicos y evolutivos. Madrid: McGraw Hill.
-Rivas, F. (1997). El proceso de enseñanza/aprendizaje en la situación educativa. Barcelona: Ariel.
-Vila, J. O., y Gutiérrez, F. (Coords.) (2013). Manual básico de dificultades de aprendizaje. Madrid: Sanz y Torres-UNED.

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania/Euskara

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora