Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351804 Irakasgaia: NAZIOARTEKO MERKATARITZA ZUZENBIDEA
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: 4 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
IRIARTE ANGEL, JOSE LUIS (Resp)   [Tutoretzak ] BELINTXON MARTIN, UNAI   [Tutoretzak ]
ORBEGOZO MIGUEL, XABIER   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

  NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA ETA ENPRESA / ZUZENBIDEA ETA ENPRESA KUDEAKETA 

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ondorengo gaietegian edukiak zerrendatzen dira.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • Analisi eta sintesirako gaitasuna (C.G.1)
 • Antolakuntza eta plangintzarako gaitasuna (C.G.2)
 • Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan (C.G.3)
 • Ikasleak autonomoki goi mailako ondorengo ikasketak hasteko beharrezko ikasketa abileziak garatzea (C.B.5)
 • Informazioa kudeatzeko gaitasuna (C.G.6)
 • Problemen ebazpena (C.G.7)
 • Talde lana (C.G.9)
 • Ikaskuntza autonomoa (C.G.16)
 • Arrazoimenerako eta hausnarketarako gaitasuna (C.G.22)
 • Problemen identifikaziorako gaitasuna (C.G.23)

Gora

Berariazko gaitasunak

 • Oinarrizko testu juridikoak irakurtzeko eta interpretatzeko gaitasuna (C.E.a.1)
 • Iturri juridikoak maneiatzeko gaitasuna (C.E.a.2)
 • Hedatze laburreko oinarrizko idatzi juridikoak idazteko gaitasuna (C.E.a.3)
 • Oinarrizko gai juridikoak aztertzeko eta laburtzeko gaitasuna (C.E.a.5)
 • Zuzenbide iturri eta jurisprudentzia bilaketarako tresna informatikoen erabilpena (C.E.a.6)
 • Oinarrizko erlazio eta argudiatze juridikorako gaitasuna (C.E.a.8)
 • Gizarte gertakari eta arazoetan gailentasun juridikoa aurkitzeko gaitasuna (C.E.a.10)
 • CE b2 Terminologia eta teknika egokiak erabiliz ahoz adierazteko gaitasuna.
 • CE b3- Zuzenbide pribatuko gai juridikoei buruzko testu espezifikoak irakurtzeko eta interpretatzeko gaitasuna
 • CE b4- Zuzenbide pribatuko gai juridikoei buruzko idazki espezifikoak idazteko gaitasuna
 • CE b5- Gizarte-errealitateko egitate multzo bat bere alderdi juridikoan behatu eta barneratzeko gaitasuna
 • CE b6- Zuzenbide pribatuko arazo juridikoak ebazteko gaitasuna
 • CE b7- Diziplina arteko arazo juridikoak ebazteko gaitasuna
 • CE b8- Zuzenbidearen hainbat esparrutan analisiak eta diagnostikoak egiteko, laguntza emateko eta erabakiak hartzeko gaitasuna
 • CE b9 - Ikasgaiaren berezko kontzeptuak deskribatu ahal izatelo gaitasuna

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • Ikasgaiaren berezko edukiak era koherente batetan analizatu eta sistematizatu
 • Inplikatutako gaien ikasketa antolatu eta planifikatzea
 • Ahoz eta idatziz zuzen komunikatzea, modu argian eta behar den terminologia erabiliz.
 • Irakasgai bakoitzeko edukiekin zerikusia duen informazioa bilatzeko, antolatzeko eta lehenesteko gaitasuna izatea.
 • Irakasgai bakoitzari lotutako arazo eta kasu praktikoak konpontzea, ezagutza teorikoak praktikan aplikatuz.
 • Arlo bakoitzean sortzen diren arazoetan erabakiak hartzea.
 • Norberaren ondorioak ateratzeko kritikoki arrazoitzea
 • Giza baliabideen kudeaketa arduratsuaren eta araudi juridikoaren aplikazioaren oinarri izan behar duten printzipio etikoak ezagutu eta ulertzea
 • Lantaldeen buru izateko ahalmena izatea
 • Nazioarteko merkataritzaren arauak ezagutzea
 • Nazioarteko merkataritzari buruzko arazo juridikoak konpontzeko eta horri buruzko irizpenak idatzi eta azaltzeko gai izatea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduerak
Presentzi  orduak
Presentzi gabeko orduak
A-1 Azalpen klaseak / parte-hartzaileak
 45
 
A-2 Praktikak
 15
 30
A-3 Debate, Bateratze-lana, talde tutoretza
 
 
A-4 Lanen lanketa
 
 
A-5 Materien irakurketa
 
 
A-6 Ikasketa indibiduala
 
 56
A-7 Azterketak, ebaluazio probak
 
 4
A-8 Banakako tutoretzak
 
 
 
 
 
Total
 60
 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
 R12,R91,R93,R98,R156,R173,R177,R188,R201,R202,R206   Aurkezpenak eta kasuen ebazpenak  30% Ez.Ikasgelan egindako jarduera ebaluatzen da. Ez
 R12,R91,R93,R98,R173,R177,R188,R201,R202,R206   Teoria atala edota praktika atalez osaturiko azterketa finala egitea  70% Bai Azken kalifikazioan haztatzeko gutxieneko nota = 4/10
Azterketan gutxieneko nota lortzen ez bada, ebaluazio jarraituko nota eta azken azterketa batuko dira, baina irakasgaia ez gainditua egongo da (gehienez 4,9).        
         

 

 

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

 

1. Ikasgaia. Nazioarteko merkataritza-zuzenbidearen edo nazioarteko komertzio zuzenbidearen xedea eta ezaugarriak.

1. Testuingurua. 2. Nazioarteko zuzenbide ekonomikoa, nazioarteko merkataritza-zuzenbidea edota nazioarteko komertzio zuzenbidea: aurrekontuak, ezaugarriak eta kontzeptua. 3. Nazioarteko merkataritzaren esparru juridiko, politiko eta ekonomikoa. 3.1. Nazioz gaindiko egitura ekonomikoak. 3.2. Eskualdeko merkatuen konfigurazioa. 3.3. Kanpo-merkataritzaren Estatuko antolaketa. 4. Nazioarteko komertzio- edo merkataritza-jarduera. 4.1. Enpresa abiapuntutzat hartuta. 4.2. Jarduera pribatua eta interbentzionismo estatala eta instituzionala. 5. Araugintzako teknikak. 5.1. Araudi materiala. 5.2. Gatazketarako teknikak. 5.3. Lex Mercatoria.

2. Ikasgaia. Nazioarteko merkataritzaren zuzenbidearen erakunde-sistema.

1. Elkarrekiko mendekotasun ekonomikoa behar du merkatu globalerako. 2. Izaera unibertsaleko erakundeak. 2.1. Finantza arlokoak: Nazioarteko Moneta Funtsa eta Munduko Bankua. 2.2. Merkataritzakoak: GATT, Munduko Merkataritza Erakundea, OCDE eta UNCTAD. 2.3. Juridikoak: UNCITRAL, UNIDROIT, Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko Hayaren Konferentzia. 3. Truke nazionalen eskualde-antolamendua. 3.1. Europar Batasuna ordezkatzen duen Nazioen Elkartea. 3.2. EFTA. 3.3. Ipar Amerikako Merkataritza Askearen Ituna. 3.4. Mercosuroa. 3.5. Eskualdeko beste esperientzia batzuk.

3. Ikasgaia. Europar Batasunaren merkatua.

1. Barne-dimentsioa. Zirkulazio askatasunak. 1.1. Salgaien zirkulazio librea. 1.2. Zerbitzuen prestakuntza librea. 1.3. Kapitalen zirkulazio librea. 1.4. Pertsonen zirkulazio librea. 1.5. Kokatzeko askatasuna. 2. Kanpoko dimentsioa. Merkataritza-politika bateratua. 2.1. Esportazioa eta inportazioa. 2.2. Muga-zergen babesa. 2.3. Aduanetako araudia. 2.4. Babes ekonomikoko tresnak: EBko anti-dumping eskubideak. 2.4. Lehentasunezko akordioak.

4. Ikasgaia. Kanpo merkataritzaren antolamendu autonomoa.

1. Esportazio eta inportazio araubidea. 2. Jakintsuen kontrola. 2.1. Kapitalen zirkulazio librearen egungo konfigurazioa. 2.2. Kontrolen egungo egoera. 3. Atzerriko inbertsioak Espainian. 3.1. Sektore zehatzak. 3.2. Kapitalen zirkulazio librearen egungo egoera. 4. Espainiako inbertsioak atzerrian. 5. Kanpo merkataritzaren finantzaketa publikoa. 5.1. Esportaziorako kredituak. 5.2. Esportaziorako kreditu-aseguruak. Gaiaren egungo egoera.

5. Ikasgaia. Lehia defendatzeko eskubidea.

1. Batasuneko Zuzenbidearen aplikazio eremua. 1.1. Ipar Amerikako eredua XXI. mendean. 1.2. Batasunaren eredua. Osaera. 2. Debekatutako erabaki eta praktikak eta Batasunean aurreikusitako salbuespen-erregimena. 2.1. TFUE eta haren zatiketa. 2.1.1. 101etik 106ra bitarteko artikuluak eta horien proiekzioa enpresetan. 2.1.2. 107tik 109ra bitarteko artikuluak eta Estatuek emandako laguntzei buruz duten proiekzioa. 3. LDAren 101. artikulua eta LALren 1. artikulua. Itundutako akordioak eta praktikak edo kolusiozko jokabideak debekatzea. 4. AHTren 102. artikulua eta LALren 2. artikulua. Nagusitasunezko posizioaren abusua debekatzea.

6. Ikasgaia. Bidegabeko lehia.

1. Babes-esparrua nazioarteko merkataritzan. 1.1. Nazioarteko araudia. 1.2. Autorregulazioa. 1.3. Barne eskubideak. 2. Harmonizazioaren irismena Batasunaren barne-merkatuan. 3. Arautegiaren askatasunak. Nazioarteko eskumen judiziala. 5. Lege aplikagarria.

7. Ikasgaia. Enpresaburu indibiduala eta soziala 

1. Banakako enpresaburua. 1.1. Merkatariaren nolakotasuna eta gaitasuna zehaztea. 2. Merkaturako sarbidea eta ezartzeko askatasuna. 3. Sozietateen estatutu pertsonala. 4. Merkataritza sozietateen nazionalitatea. 4.1. Zehazteko irizpideak. 4.2. Egoitza aldaketa eta nazionalitatea aldatzea. 4.3 Sozietate multinazionalen berezitasuna. 4.4. Enpresa publikoak. 4.5. Sozietate-taldeak. 5. Lex societatisen esparrua. 5.1. Sozietatearen eraketa. 5.2. Bazkideen eskubideak eta betebeharrak. 5.3. Ordezkaritza. 5.4. Sozietatea desegitea eta likidatzea. 6. Batasunaren zuzenbidearen sozietate-formak. 6.1. Europako Elkarte Anonimoa (SAE). 6.2. Interes Ekonomikoko Europako Taldea (AEIE). 6.3. Europako Kooperatiba Elkartea. 6.4. Mugaz gaindiko klusterraren eraketa. 7. Merkataritza sozietateen mundu mailako edo nazioarteko jarduera. 7.1. Nortasun juridikoa. 7.2. Establezimendu nagusia eta egoitza soziala lekuz aldatzea. 7.3. Bigarren mailako establezimenduak: sukurtsalak eta filialak irekitzea. 8. Sozietateen nazioarteko bat-egitea. 9. Nazioarteko Joint-Venture.

8. Ikasgaia. Nazioarteko kontratu komertzialak. Nazioarteko salerosketa.

1. Testuingurua eta araubide orokorra. 2. 1980ko Vienako Hitzarmena. 2.1. Aplikazio eremua eta eraginkortasuna. 2.2. Kontratua eratzea. 2.3. Aldeak. 2.4. Kontratuaren edukia eta arriskuen transmisioa. 2.4. Kontratua burutzea. 2.5. Kontratua ez betetzeagatik sortutako kalte-galeren ordaina. 2.6. Ezinbesteko kasua. 2.7. Nazioarteko merkataritza-terminoak (INCOTERMS).

9. Ikasgaia. Nazioarteko beste kontratu batzuk (I).

1. Banku-kontratuak. 1.1. Atariko gogoetak. 1.2. Kontu korrontearen kontratua. 1.3. Berme autonomoak. 1.4. Mailegu sindikatuak. 1.4.1. Eurokredituak. 1.4.2. Swap. 2. Finantzaketa kontratuak. 2.1. Leasing-a. 2.2. Factoring-a. 2.3. Forfaiting-a. 2.4. Renting. 3. Aseguru kontratuak. 3.1. Harmonizazioa Batasunean. 3.2. Arriskuaren kokapena. 3.3. Tipologia. 3.4. Berrasegurua eta koasegurua. 4. Banaketa kontratuak. 4.1. Agentzia. 4.2. Salmenta kontzesioa. 4.3. Frankizia. 5. Jabetza industrialeko eta Know-How-eko eskubideak eskualdatzeko kontratuak. 5.1. Lizentzia lagatzeko kontratua. 5.2. Lizentzia emateko kontratua. 5.3. Know-How-en komunikazioa. 5.4. Teknologia-transferentziaren arloko babes-arauak.

10. Ikasgaia. Nazioarteko beste kontratu batzuk (II).

1. Nazioarteko garraio kontratuak. 2. Zuzenbide uniformea eta arau araubidea. 2.1. Garraioaren dokumentazioa. 2.3. Garraiolariaren erantzukizun-sistema eta erantzukizunetik salbuesteko arrazoiak. 2.4. Ekintzak eta ekintzen preskripzioa. 3. Errepide bidezko lurreko garraioa. 4. Trenbide bidezko lurreko garraioa. 5. Itsas garraioa. 6. Garraio multimodala.

11. Ikasgaia. Ordainbideak nazioarteko merkataritzan.

1. Atariko gogoetak. 1.1. Diruzko betebeharren ordainketa eta betearazte lekuaren legea. 1.2. Ordaintzeko bide baimenduak. 2. Funtsen transferentzia elektronikoak eta ordaintzeko aginduak. 2.1. Presentziazko sistemen karakterizazioa. 2.2. Distortsioak eta arazo juridiko-arau-emaileak. 2.3. Araudi uniformea: gaiaren egungo egoera. 3. Paper komertziala kobratzea. 3.1. Bidalketa bakun eta dokumentalak. 3.2. JBEren arau uniformeak. 3.3. Lege aplikagarria. 4. Kreditu dokumentarioa. 4.1. Izaera eta egitura. 4.2. CCI arau uniformeak. 4.3. Lege aplikagarria. 5. Kreditu kontingentearen gutunak. 6. Kreditu txartelak.

12. Ikasgaia Balore-tituluak eta nazioarteko merkataritza.

1. Atariko gogoetak. 2. Merkataritza sozietateek jaulkitako tituluei dagokienez. 2.1. Jaulkitzeko ahalmena. 2.2. Jaulkipenari aplikatu beharreko legea. 2.3. Balioen transmisioa. 3. Kanbio-tituluak. 3.1. Aurrekontuak. 3.2. Jaulkipena. 3.3. Kanbio-aitorpenen edukia eta ondorioak. 3.4. Ordainketa eta exekuzioa. 4. Txeke bereziak.

13. Ikasgaia. Nazioarteko arbitraje komertziala.

1. Nazioarteko arbitraje komertzialaren kontzeptua. 1.1. Helburua eta izaera. 1.2. Nazioartekotasuna. 1.3. Merkantilitatea. 2. Nazioarteko merkataritza-arbitrajea zabaltzea. 3. Nazioarteko merkataritzako arbitraje motak. 4. Nazioarteko merkataritza-arbitrajearen araudi juridikoa. 5. Nazioarteko merkataritza-arbitrajeari aplikatu beharreko legea. 5.1. Arbitraje Hitzarmenari aplikatu beharreko legea. 5.1.1. Ahalmenari aplikatu beharreko legea. 5.1.2. Arbitraje Hitzarmenaren formari aplikatu beharreko legea. 5.1.3. Arbitraje Hitzarmenaren funtsari aplikatu beharreko legea. 5.1.3.1. Alderdi orokorrak. 5.1.3.2. Aldearen arbitragarritasuna. 5.1.3.3. Arbitraje Hitzarmenaren ondorioetarako aplikatu beharreko legea. 5.1.3.4. Konpromiso-klausularen autonomia. Konpromiso-klausularen autonomia. 5.2. Arbitraje prozedurari aplikatu beharreko legea. 5.2.1. Alderdi orokorrak. 5.2.2. Arbitraje organoa izendatzea. 5.2.3. Prozedura-arazoak. 5.2.4. Nazioarteko merkataritza-arbitrajea eta kautelazko neurriak. 5.3. Arbitrajeko laudoa. Eztabaidaren funtsari aplikatu beharreko legea. 5.4. Arbitraje ondoko fasea. 5.4.1. Alderdi orokorrak. 5.4.2. Arbitrajeko laudoa deuseztatzeko errekurtsoa. 6. Arbitraje-laudo atzerritarren lurraldez kanpoko eraginkortasuna. 6.1. Alderdi orokorrak: "nazioarteko hitzarmenen gatazkak". 6.2. New Yorkeko 1958ko ekainaren 10eko hitzarmena. 6.2.1. Gai orokorrak. 6.2.2. Exequatur-a ukatzeko arrazoiak. 6.2.3. 1958ko New Yorkeko Hitzarmenaren eta 56-59 LArben arteko lotura. 6.3. Aldebiko hitzarmenak. 6.4. Barne produkzioaren Espainiako araubidea. 7. Atzerriko arbitrajea eta inbertsioak. 7.1. Pertsona pribatuen eta Estatuen arteko arbitrajea: Washingtongo 1965eko martxoaren 18ko Hitzarmena. 7.2. Atzerriko inbertsioak babesteko aldebiko hitzarmenak eta arbitrajea.

14. Ikasgaia. Nazioarteko itsas zuzenbidea.

1. Atariko gogoetak. 2. Zuzenbide uniformea eta nazioarteko itsas zuzenbidea (nazioarteko Hitzarmenak). 3. Ontzia. 3.1. Kontzeptua. 3.2. Nazionalitatea eta banderamendua. 3.3. Komenentziako banderak. 4. Nazioarteko itsas kontratazioa. 4.1. Pleitamendu-kontratua. 4.2. Ontziratze-agiriaren araubideko garraio-kontratua. 4.3. Eragiketa lotuak. 4.4. Itsasontzien hipoteka. 5. Ontziaren jabearen erantzukizuna. 5. Itsasoko jabearen erantzukizuna. Matxura, tratamendua, laguntza eta salbamendua. 7. Atzerriko ontziaren enbargoa. 8. Europako zuzenbidea, itsas segurtasuna eta itsasoaren babesa hidrokarburoen kutsaduratik: Europako politika. 9. Hidrokarburoek eragindako itsas kutsadura: Itsas Zuzenbidea eta kutsaduragatiko erantzukizun zibila. 10. Itsas Nabigazioari buruzko Legearen nazioarteko alderdiak.

15. Ikasgaia. Salgaien errepideko nazioarteko lurreko garraioaren zuzenbidea.

1. 1956ko CMR Hitzarmena. 2. CMRren aplikazio eremua eta haren berezitasuna. 3. Garraio-gutuna salgaien errepideko nazioarteko garraioan. 4. Salgaien zamalanak errepide bidezko nazioarteko garraioan: aplikazio praktikoan distortsioak. 4.1. Salgaien zamalanak eta zamalanen kontratu bidezko harreman autonomoa. 4.2. Eramaileak ibilgailua eskura jartzea: Zamalanak egiteko ibilgailua gelditzeari buruzko aipamen berezia. 5. Erantzukizun-sistema salgaien errepideko nazioarteko garraioan. 6. Nazioarteko eskumen judiziala CMR Hitzarmenean. 7. Salgaien errepideko nazioarteko garraioaren arloko arbitrajea.

16. Ikasgaia. Nazioarteko hegazkin bidezko zuzenbidea.

1. Varsoviako 1929ko Hitzarmena. 2. Nazioarteko aire-garraiorako zenbait arau bateratzeko Hitzarmena, Montrealen egina 1999ko maiatzaren 28an. 3. Salgaiak garraiatzeko kontratua Aireko Nabigazioari buruzko uztailaren 21eko 48/1960 Legean. 4. Aireontzia. 4.1. Kontzeptua. 4.2. Nazionalitatea. 5. Nazioarteko hegaldi-garraioko erantzukizun-sistema. 6. Nazioarteko aire-garraioari aplikatu beharreko Batasunaren araubide arauemailea. 7. Aireko Garraioaren Nazioarteko Elkartearen (IATA) arauak. 1944ko Chicagoko Hitzarmena.

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


BIBLIOGRAFIA

OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA:

J. L. Iriarte Angel, M. Casado Abarquero, A. Muñoz Fernandez, Codigo de Derecho Internacional Privado, 19. argitalpena, Cizur Menor, Aranzadi, 2023.

J.J. Álvarez Rubio, J.L. Iriarte Ángel, y U. Belintxon Martín, (Dirs.), Representación aduanera y comercio internacional en el siglo XXI, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2022

 

 

Gora

Hizkuntzak

Irakaskuntza euskaraz emango da. Oso erabilgarria da ingelesezko eta frantsesezko materialak erabiltzea

Gora

Non emango den

Ikasgelategian.

Gora