Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2021/2022
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351804 Irakasgaia: NAZIOARTEKO MERKATARITZA ZUZENBIDEA
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: 4 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
GOÑI URRIZA, NATIVIDAD (Resp)   [Tutoretzak ] BELINTXON MARTIN, UNAI   [Tutoretzak ]
ORBEGOZO MIGUEL, XABIER   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

  NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA ETA ENPRESA / ZUZENBIDEA ETA ENPRESA KUDEAKETA 

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ondorengo gaietegian edukiak zerrendatzen dira.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • Analisi eta sintesirako gaitasuna (C.G.1)
 • Antolakuntza eta plangintzarako gaitasuna (C.G.2)
 • Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan (C.G.3)
 • Ikasleak autonomoki goi mailako ondorengo ikasketak hasteko beharrezko ikasketa abileziak garatzea (C.B.5)
 • Informazioa kudeatzeko gaitasuna (C.G.6)
 • Problemen ebazpena (C.G.7)
 • Talde lana (C.G.9)
 • Ikaskuntza autonomoa (C.G.16)
 • Arrazoimenerako eta hausnarketarako gaitasuna (C.G.22)
 • Problemen identifikaziorako gaitasuna (C.G.23)

Gora

Berariazko gaitasunak

 • Oinarrizko testu juridikoak irakurtzeko eta interpretatzeko gaitasuna (C.E.a.1)
 • Iturri juridikoak maneiatzeko gaitasuna (C.E.a.2)
 • Hedatze laburreko oinarrizko idatzi juridikoak idazteko gaitasuna (C.E.a.3)
 • Oinarrizko gai juridikoak aztertzeko eta laburtzeko gaitasuna (C.E.a.5)
 • Zuzenbide iturri eta jurisprudentzia bilaketarako tresna informatikoen erabilpena (C.E.a.6)
 • Oinarrizko erlazio eta argudiatze juridikorako gaitasuna (C.E.a.8)
 • Gizarte gertakari eta arazoetan gailentasun juridikoa aurkitzeko gaitasuna (C.E.a.10)
 • CE b2 Terminologia eta teknika egokiak erabiliz ahoz adierazteko gaitasuna.
 • CE b3- Zuzenbide pribatuko gai juridikoei buruzko testu espezifikoak irakurtzeko eta interpretatzeko gaitasuna
 • CE b4- Zuzenbide pribatuko gai juridikoei buruzko idazki espezifikoak idazteko gaitasuna
 • CE b5- Gizarte-errealitateko egitate multzo bat bere alderdi juridikoan behatu eta barneratzeko gaitasuna
 • CE b6- Zuzenbide pribatuko arazo juridikoak ebazteko gaitasuna
 • CE b7- Diziplina arteko arazo juridikoak ebazteko gaitasuna
 • CE b8- Zuzenbidearen hainbat esparrutan analisiak eta diagnostikoak egiteko, laguntza emateko eta erabakiak hartzeko gaitasuna
 • CE b9 - Ikasgaiaren berezko kontzeptuak deskribatu ahal izatelo gaitasuna

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • Ikasgaiaren berezko edukiak era koherente batetan analizatu eta sistematizatu
 • Inplikatutako gaien ikasketa antolatu eta planifikatzea
 • Ahoz eta idatziz zuzen komunikatzea, modu argian eta behar den terminologia erabiliz.
 • Irakasgai bakoitzeko edukiekin zerikusia duen informazioa bilatzeko, antolatzeko eta lehenesteko gaitasuna izatea.
 • Irakasgai bakoitzari lotutako arazo eta kasu praktikoak konpontzea, ezagutza teorikoak praktikan aplikatuz.
 • Arlo bakoitzean sortzen diren arazoetan erabakiak hartzea.
 • Norberaren ondorioak ateratzeko kritikoki arrazoitzea
 • Giza baliabideen kudeaketa arduratsuaren eta araudi juridikoaren aplikazioaren oinarri izan behar duten printzipio etikoak ezagutu eta ulertzea
 • Lantaldeen buru izateko ahalmena izatea
 • Nazioarteko merkataritzaren arauak ezagutzea
 • Nazioarteko merkataritzari buruzko arazo juridikoak konpontzeko eta horri buruzko irizpenak idatzi eta azaltzeko gai izatea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduerak
Presentzi  orduak
Presentzi gabeko orduak
A-1 Azalpen klaseak / parte-hartzaileak
 45
 
A-2 Praktikak
 15
 30
A-3 Debate, Bateratze-lana, talde tutoretza
 
 
A-4 Lanen lanketa
 
 
A-5 Materien irakurketa
 
 
A-6 Ikasketa indibiduala
 
 56
A-7 Azterketak, ebaluazio probak
 
 4
A-8 Banakako tutoretzak
 
 
 
 
 
Total
 60
 90

Gora

Ebaluazioa

 

 

Resultado de aprendizaje Sistema de evaluación Peso (%) Carácter recuperable
 R12,R91,R93,R98,R156,R173,R177,R188,R201,R202,R206   Aurkezpenak eta kasuen ebazpenak  30%  Bai
 R12,R91,R93,R98,R173,R177,R188,R201,R202,R206   Teoria atala edota praktika atalez osaturiko azterketa finala egitea  70%  Bai
       

Gora

Gai-zerrenda

 

1. ikasgaia: Nazioarteko Merkataritza Zuzenbidea

I. Sarrera oharrak. II. Nazioarteko merkataritza-zuzenbidearen kontzeptua eta edukia. III. Nazioarteko merkataritzaren zuzenbidea eratzeko ekarpenak, "Merkataritzako Lex Berria" oinarri hartuta: irismena eta mugak.

2. ikasgaia: MERKATU BAKARRA: Merkantzien zirkulazio librea, Europar Batasunean kokatzeko askatasuna eta Zerbitzuen prestakuntza askea.

I. Salgaien zirkulazio librea, araubidea eta mugak. II. Kokatzeko askatasuna: kontzeptua eta mugapena. Kokatzeko askatasunari oztopoak kentzea. III. Europar Batasuneko araudiaren rationae materiae aplikazio eremua. IV. Aplikazio eremu pertsonala: onuradunak. V. Pertsona fisikoen oinarrizko arazoak. 1. Sarrera, bizilekua eta joan-etorriak arautzen dituzten arauak. 2. Lanbide jardueretan sartzeko eta horietan aritzeko aplikatzen den diziplina. A) Murrizketak kentzea, xedapenak koordinatzea.

3. ikasgaia: Pertsona juridikoak, sozietate zuzenbideari aipamen berezia eginez.

I. Alderdi orokorrak. 1. Irakasgaiaren xedea. 2. Nazioarteko zuzenbide pribatuko elkarte eta fundazioen aipamena. II. Estatutu pertsonala. 1. Estatutu pertsonala zehaztea: sozietateen nazionalitatea. A) Alderdi orokorrak. B) Kapital-sozietateak. C) Enpresa publikoak. D) Sozietate-taldeak. E) Enpresa komunak. 2. Estatutu pertsonalaren esparrua. III. Atzerriko sozietateen aitorpena.

4. ikasgaia: POLITIKA ETA LEHIAREN ZUZENBIDEA EB-N: HURBILKETA

I. Lehiaren ezaugarri dogmatikoak eta eduki funtzionala. 1. Sarrera oharrak. 2. Lehiaren elementu kontzeptualak eta funtzionalak. A) Eskumen ekonomikoa definitzen duten ezaugarriak. B) Lehiaren funtzio politiko-ekonomikoak. C) Funtzio politiko-juridikoak. 3. Lehiaren politika eratzea ikuspegi historiko eta gaurkotasunetik. Gaitasun eraginkor edo funtzionala, bereziki. II. Lehiaren antolamendua Europar Batasuneko zuzenbidean.- 1. Helburu politiko ekonomikoak eta tresna tekniko juridikoak Erromako Itunean.- 2. Arau-iturriak.

1. Europako zuzenbidea aplikatzeko aurrekontu materialak. A) Arau-iturriak. B) Aplikatzeko irizpideak: a) subjektiboa: enpresaren nozioa; b) objektiboa: konkurrentzia eraginkorrik eza; c) erreala: estatu kideen arteko merkataritza. 2. Europar Batasuneko zuzenbidearen aplikazio esparrua (arauen irismena). A) Aplikazio materialaren esparrua: ukitutako sektoreak. B) Aplikazio espazialaren eremua: a) arau orokorrak; b) lehiaren zuzenbidearen lurraldez kanpoko ondorioak. C) Indarraldia. 3. Europar Batasuneko zuzenbidea eta barne zuzenbidea (arau maila). 4. Europako Zuzenbidearen eraketa eta sistematika (arau-egitura).

5. ikasgaia: Entententeen araubidea, TFUE 101. artikuluan zehaztutakoa.

I. Lehia askearen murrizketen arau orokor debekagarria. II. EBFTren 101.1 artikulua aplikatzeko aurrekontu materialak. 1. Ententeak: motak karakterizatzeko elementuak. A) Enpresen arteko akordioak. B) Enpresa-elkarteen erabakiak. C) Itundutako praktikak. 2. Entententearen helburua edo lehia murrizten duen efektua, araua aplikatzeko aurrekontu gisa. 3. Merkatu garrantzitsua: karakterizazio kontzeptuala eta garrantzi tipologikoa. 4. Legezko kasua banakatzeko beste irizpide batzuk. A) Kuantitatiboak: gutxienekoen araua. B) Kualitatiboak: rule of reason. III. Legezko debekua ez betetzearen ondorio juridikoak. 1. Debekuaren zuzeneko ondorioak. 2. Zeharkako ondorioak. IV. Kasu debekatuen legezko katalogoa. 1. Arauaren izaera. 2. Aurreikusitako kasuak aztertzea. V. Entententeen debeku orokorrerako salbuespenak: EBFTren 101.1 artikulua ez aplikatzea. 1. Salbuespenaren izaera juridikoa eta oinarria. 2. Banakako salbuespenak. 3. Kategorien araberako salbuespenak.

6. ikasgaia: Nagusitasunezko posizioaren abusua, EBFTren 102. artikulua

I. Sarrera oharrak. II. Nagusitasunezko posizioaren abusua. 1. Merkatuan duen nagusitasuna. A) Kontzeptuen mugaketa eta indibidualizazio-irizpideak. B) Domeinu-posizioaren karakterizazioaren oinarrizko ezaugarrien azterketa. 2. Merkatuan nagusitasuna neurriz kanpo ustiatzea. A) "gehiegizko ustiapena" kontzeptua. B) Kausa-loturaren garrantzi tipologikoa. C) Modalitateak: gehiegizko ustiapenetik, sistemaren jokorako ondorio nahasgarriak dakarren ustiapenera. D) Debeku-arauaren hartzaileak (EBFTren 102. artikulua). E) Erkidegoko jurisprudentziaren bidez arauan jasotako kasu bereziak: kategorien araberako azterketa. III. Zehapen araubidea. 1. Zehapen zibilak. 2. Zehapen administratiboak. A) Isunen izaera. B) Modalitateak: hertsatzaileak eta zehapenezkoak soilik. C) Isunen graduazioa eta ordainketa. D) Indar betearazlea eta zehapenen preskripzioa.

7. ikasgaia: Enpresen arteko kontzentrazioen kontrola.

I. Kontzentrazioaren kontzeptua Kontzentrazioen Erregelamenduan. 1. Sarrera. 2. Legezko definizioa. 3. Bat-egitea. 4. Kontrola eskuratzea. A) Ohar orokorrak. B) Kontrol esklusiboa. C) Kontrol komuna. D) Akziodun bakar batek kontrolatzea beto-eskubideen bidez. 5. Enpresa komunak. II. Dimentsio komunitarioa. 1. Gai orokorrak. 2. Kontzentrazio-eragiketaren perimetroa. 3. Negozio-bolumenaren kalkulua. A) Arau orokorra. B) Arau bereziak. III. Kontzentrazioen Erregelamenduaren aplikazio eremua: Kontzentrazioak kontrolatzeko Erregelamenduaren lurraldez kanpoko aplikazioa. IV. Kontzentrazio eragiketen ebaluazioa. 1. Ohar orokorrak. 2. Azterketa nagusia: merkatu bateratuarekiko bateragarritasuna. A) Benetako eskumena eta kontzentrazio-mailaren kontrola. B) Merkatuaren definizioa. a) Produktuen merkatua. b) Erreferentziako merkatu geografikoa. C) Enpresen nagusitasun.D) Kontzentrazioaren eragina: kontzentrazioak lehia nabarmen eragozten duen nagusitasunindartzen edo sortzen badu, bateraezintzat jo behar da.V Kontrolatzeko prozedura. VI. Lehiaren eskubide nazionalak salbuespenez aplikatzea Europar Batasuneko enpresen kontzentrazioetan. 1. Agintari nazionalei birbidaltzea: Alemaniako klausula.2. artikulua aplikatzea. 21.3. 3. Holandako klausula.

8. ikasgaia: Lehia askearen murrizketa publikoak: estatuaren laguntzak eta merkatuen erregulazio eraginkorra.

Sarrera. Eskumenen murrizketa erregulazioan eta administrazio egintzetan. Arautze onaren printzipioak aplikatuz konpontzea. I. Estatuaren laguntzak arazo ireki gisa. 1. Sarrera. 2. "Estatuaren laguntzak" kontzeptualki mugatzea. II. Arazoaren tratamendua. 1. Arauak. 2. Batzordearen politika: prozedurazko alderdiak eta funtsezko irizpideak. A) Laguntza motak. B) Kontrol-prozedura. III. Estatu-laguntzen arloko politika komunitarioa gauzatzea. 1. Laguntza sektorialak. A) Ontzigintza. B) Ibilgailu motordunak. C) Beste sektore ekonomiko batzuk. 2. Eskualdeko laguntzak. 3. Laguntza orokorrak. 4. Legez kanpo emandako laguntzak itzultzea. IV. Azken gogoetak.

 

9. ikasgaia: NAZIOARTEKO KONTRATUAK ETA NAZIOARTEKO SALEROSKETA

I. Sarrera. nazioarteko eskumen judiziala eta nazioarteko kontratuei aplikatu beharreko legea. II. Salgaien nazioarteko salerosketako kontratua. 1980ko Vienako Konbentzioaren aplikazio esparrua. 1. Salerosketa. 2. Salgaiak. III. "Nazioarteko" salerosketak. 1. Hainbat estatutan ezartzea. 2. Beste irizpide batzuen garrantzirik eza. IV. Hitzarmenaren aplikagarritasuna. 1. Zuzenekoa 1.1.a). 2. Berehalakoa (1.1.b art.). A) 95. artikuluaren erreserba. B) 1980ko Vienako Konbentzioaren aplikazioari buruzko akordioak. V. Konbentzioa aplikatzeko arazoak. 1. Konbentzioaren xedapen-izaera. A) Erabileren garrantzia: a) adostutako erabilerak eta praktikak; b) objektiboki aplikagarriak diren erabilerak; c) erabileren froga eta eraginkortasuna. B) Borondatearen autonomiaren eragina. 2. Konbentzioaren interpretazioa. 3. Konbentzioko hutsuneak integratzea. IV. Nazioarteko salmentaren araubide juridikoa. 1. Saltzailearen betebeharrak. 2. Eroslearen betebeharrak. 3. Xedapen komunak.

10. ikasgaia: NAZIOARTEKO ARBITRAJE KOMERTZIALA

I. Nazioarteko arbitraje komertzialaren kontzeptua. 1. Helburua eta izaera. Nazioartekotasuna. 3. Merkantilitatea. II. Nazioarteko merkataritza-arbitrajea zabaltzea. III. Nazioarteko merkataritzako arbitraje motak. IV. Nazioarteko merkataritza-arbitrajearen araudi juridikoa. V. Nazioarteko merkataritza-arbitrajeari aplikatu beharreko legea. 1. Arbitraje Hitzarmenari aplikatu beharreko legea. A) Ahalmenari aplikatu beharreko legea. B) Arbitraje Hitzarmenaren formari aplikatu beharreko legea. C) Arbitraje Hitzarmenaren funtsari aplikatu beharreko legea. a) Alderdi orokorrak. b) Aldearen arbitragarritasuna. c) Prozedura-arazoak. d) Nazioarteko merkataritza-arbitrajea eta kautelazko neurriak. 3. Arbitrajeko laudoa. Eztabaidaren funtsari aplikatu beharreko legea. 4. Arbitraje ondoko fasea. a) Alderdi orokorrak. b) Arbitrajeko laudoa deuseztatzeko errekurtsoa. VI. Arbitraje-laudo atzerritarren lurraldez kanpoko eraginkortasuna. 1. Alderdi orokorrak: "nazioarteko hitzarmenen gatazkak". 2. New Yorkeko 1958ko ekainaren 10eko hitzarmena. a) Gai orokorrak. b) Exequatur-a ukatzeko arrazoiak. c) 1958ko New Yorkeko Hitzarmenaren eta LArb.3 artikuluaren arteko erlazioa. Aldebiko hitzarmenak. 4. Barne produkzioaren Espainiako araubidea. VII. Atzerriko arbitrajea eta inbertsioak. 1. Pertsona pribatuen eta Estatuen arteko arbitrajea: Washingtongo 1965eko martxoaren 18ko Hitzarmena. 2. Atzerriko inbertsioak babesteko aldebiko hitzarmenak eta arbitrajea.

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


BIBLIOGRAFÍA

  • OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA

CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Curso de contratación internacional. Madrid, Colex, ( azken edizioa)

CALVO CARAVACA, A.L. Y CARRASCOSA GONZÁLEX, J. Mercado único y libre competencia en la Unión Europea, Colex, 2003.

CRAIG P. & DE BURCA C., EU Law. Text, cases and materials,  Oxford, 2020.

CALVO CARAVACA, A.L. eta CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Compendio de Derecho Internacional Privado, azken edizioa 2021. 

 

 

Gora

Hizkuntzak

Irakaskuntza euskaraz emango da. Oso erabilgarria da ingelesezko eta frantsesezko materialak erabiltzea

Gora

Non emango den

Ikasgelategian.

Gora