Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351606 Irakasgaia: NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
BELINTXON MARTIN, UNAI (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

ZUZENBIDE PRIBATUA/NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ondorengo gaitegian Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren edukiak agertzen dira.

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio.

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio.

Gora

Ikasketaren emaitzak

IE11.- Zuzenbide Pribatuko egoeretan atzerriko elementu batean esku hartzeak dituen ondorio nagusiak ezagutzeko.

IE17.- Ideiak ahoz adieraztea terminologia eta teknika egokiak erabiliz.

IE20.- Problema juridikoei soluzioa bilatzea Zuzenbidearen iturriak aplikatuz eta interpretatuz.

IE21.- Kontzeptu juridikoak kritikoki aztertzea, elkarri lotzea eta integratzea.

IE22.- Errealitate sozialeko problema juridikoak identifikatzea.

IE24.- Auzi nagusiak aztertzea eta sintetizatzea, nagusiki arlo juridikoan.

IE30.- Lana efizientziaz antolatzea eta planifikatzea, eskuraturiko gaitasun sozial eta antolakuntzakoak aplikatuz.

IE31.- Barneratzea eta lantzea giza eskubideekiko errespetua, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta dibertsitatearen eta jasangarritasunaren azterketa.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduerak Presentzi  orduak Presentzi gabeko orduak
A-1 Azalpen klaseak / parte-hartzaileak 45  
A-2 Praktikak 13  
A-4 Lanen lanketa   15
A-6 Ikasketa indibiduala   75
A-7 Azterketak, ebaluazio probak 2  
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
 R11,R15,R60,R66,R153,R179,R185,R205  Aurkezpenak eta kasuen ebazpenak: bakarkako lan bat eta taldeko bi lan entregatzeko.  35%

Bai. Idatzizko proba baten bidez  
 R11,R15,R60,R66,R152,R153,R179,R181,R205  Teoria atala edota praktika atalez osaturiko azterketa finala egitea.  55%

Bai 5/10*
 R11, R179,R181  Klase asistentzia eta partaidetza aktiboa.  10%

Ez  
         
         

*Ikasgaia gainditzeko, azken azterketan 10etik 5 edo gehiagoko kalifikazioa behar da (edo haren balorazioarekiko proportzionala). Azken azterketan 10etik 5etik beherako nota lortuz gero, etengabeko ebaluazioaren kalifikazioa hartuko da kontuan, eta irakasgaiaren azken kalifikazioa, etengabeko kalifikazioa eta azken kalifikazioa batuta, ezin izango da 10etik 4,9 baino handiagoa izan (ez gainditua).

 

 

 

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

 

I. Ikasgaia.

NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA: OBJEKTU, EDUKI ETA IZAERAK

1. Nazioarteko zuzenbide pribatua: kontzeptua. Ikuskera pribatista.
2. Nazioarteko zuzenbide pribatua: beste ikuskera batzuk.
3. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren ezaugarriak.
4. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren autonomia.
5. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren esklusibitatea.
6. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren erlatibitatea.
7. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren esklusibotasunaren eta erlatibitatearen ondorioak.
8. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren xedea: nazioarteko egoera pribatuak.
9. Egoera pribatua: harremanaren izaera pribatua.
10. Nazioarteko egoera: harremanaren nazioarteko izaera.
11. NZP-aren xedearen egungo ezaugarriak.
12. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren edukia.

13. Nazioarteko zuzenbide pribatua, nazionalitatearen zuzenbidea eta atzerritartasun-zuzenbidea.
14. Nazioarteko zuzenbide pribatua eta eskualdeen arteko zuzenbidea.

II.Ikasgaia.

NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA: ITURRIAK ETA ESPAINIAR SISTEMA ARAUEMAILEA

1. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren iturriak: aurrekari historikoak.
2. Espainiako nazioarteko zuzenbide pribatuaren iturriak: sailkapena.
3. Konstituzioa: nazioarteko zuzenbide pribatuaren lehen iturria.
4. Produkzio konbentzionaleko nazioarteko zuzenbide pribatua. NZP-aren nazioarteko hitzarmenak.
5. Europar Batasuneko nazioarteko zuzenbide pribatua eta NZP-aren europeizazioa.
6. Barne ekoizpenaren nazioarteko zuzenbide pribatua.
7. Nazioarteko zuzenbide pribatuko iturri pribatuak: Lex Mercatoria berria.
8. NZP-aren arauen arteko gatazkak.
9. NZP-aren arauen interpretazioa.
10. Lege-hutsuneak NZP-an.

11. "Hutsune ezkutuak", "arauaren murrizketa teleologikoa" eta NZP-aren "garapen judiziala".
12. Araudia bateratzeko nazioarteko prozesuak eta nazioarteko zuzenbide pribatua.
13. EBko nazioarteko zuzenbidea. Beste alderdi batzuk.

 

III. Ikasgaia.

NAZIOARTEKO ESKUDUNTZA JUDIZIALA: OINARRIZKO EDUKIAK

1. Nazioarteko eskuduntza judiziala.

2. Nazioarteko eskuduntza judizialaren mugak.

3. Jurisdikzio immunitatearen gaia.

4. Nazioarteko eskuduntza judizialaren foroak: kontzeptua, oinarria eta sailkapena.

 

IV. Ikasgaia.

NAZIOARTEKO ESKUDUNTZA JUDIZIALA: NAZIOARTEKO TRESNENGATIK ARAUTZEA

1. Nazioarteko tresnak eta nazioarteko eskuduntza judiziala.

2. EU 1215/2012 Erregelamendua.

3. Erregelamendua: arauen interpretazioa.
4. Erregelamenduaren eta nazioarteko hitzarmenen arteko harremanak.
5. Erregelamenduaren aplikazio espazialaren esparrua.
6. Erregelamenduaren indarraldia.
7. Erregelamenduaren aplikazio materialaren esparrua.
8. Erregelamenduaren aplikazio eremu pertsonala.
9. Nazioarteko eskumen judiziala Erregelamenduan: sistemaren funtzionamendu orokorra.
10. Foru esklusiboak.
11. Ageriko sumisioaren forua.
12. Isilbidezko edo ezkutuko sumisioaren forua.
13. Demandatuaren helbidearen forua.
14. Gaiaren inguruko foru bereziak.

15. Lotura prozesaleko foruak: litispartzuergo pasiboa, hirugarrenen berme eta esku-hartze ekintzak, ekintza errealen eta pertsonalen errekonbentzioa eta metaketa.
16. Behin-behineko eta kautelazko neurriak hartzeko foruak.
17. Erregelamenduan aplikatu beharreko arauak.
18. Erregelamenduaren eskumena ofizioz kontrolatzea.
19. Berme prozesalak eta erregelamendua.
20. Erregelamenduaren auzia.
21. Erregelamenduari lotutako eskaerak.
22. Luganoko II hitzarmena, 2007ko urriaren 30ekoa.
23. Nazioarteko beste hitzarmen batzuk, nazioarteko eskumen judizialaren arloan.
24. 1968ko irailaren 27ko Bruselako Hitzarmena.
25. Europako beste erregelamendu batzuk.

 

V. Ikasgaia.

NAZIOARTEKO ESKUDUNTZA JUDIZIALA: BARNE PRODUKZIO ARAUBIDEAK

1. Nazioarteko eskumen judizialaren erregulazioa BJLOn: ezaugarri orokorrak. 2015eko erreforma
2. Behar foruak.
3. Non Conviens Forua.
4. Nazioarteko eskumen judizialeko arauen eta barneko lurralde-eskumenekoen arteko kontraesanak.
5. BJLOren nazioarteko eskumen judizialaren araubidearen funtzionamendu orokorra.
6. Foru esklusiboak.
7. Ageriko sumisioa Espainiako epaitegien alde: alderdi orokorrak.
8. Ageriko sumisioa Espainiako auzitegiei.
9. Ezkutuko edo isilbidez sumisioa Espainiako auzitegietara.
10. Demandatuaren bizilekuaren foroa Espainian.
11. Foro bereziak.

12. Nazioarteko eskumen judizialaren ofiziozko kontrola.
13. Nazioarteko auzia.
14. Atzerriko auzitegiekiko menpekotasuna.
15. Kautelazko eta behin-behineko neurriak.

VI. Ikasgaia.

NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUAREN ARAUTZE METODOAK ETA ARAUTEGI TEKNIKAK

1. Nazioarteko zuzenbide pribatuko arau motak: gatazka arauak, arau material bereziak eta hedapen arauak.
2. Nazioarteko zuzenbide pribatuko arau mota desberdinak batera izatea.
3. Kode zibileko.8.1 artikulua eta zuzenbide publikoaren aplikazioa nazioarteko kasuetan.
4. Gatazka araua: kontzeptua.
5. Gatazka araua: egitura.
6. Gatazka-arauaren izatezko kasua.
7. Gatazka-arauaren lotura-puntua. Kontzeptua eta motak.
8. Gatazka-arauaren lotura-puntua. Konexio puntuen hautaketa.
9. Gatazka-arauaren ondorio juridikoa.

10. Gatazka-arauaren aginduzko izaera.
11.Salbuespen-klausula eta ihes egiteko klausula.
12. Gatazka-metodoaren krisia.
13. Aldebiko gatazkaren araua eta aldebakarreko gatazkaren araua.

VII.Ikasgaia.

GATAZKA ARAUAREN EZARPENEKO ARAZOAK (1)

1. Gatazka araua aplikatzeko arazoak.
2. Gatazka-arauaren ondorengotza.
3. Gatazka arauaren aplikagarritasuna zehaztea: kalifikazioa.
4. Espainiako zuzenbidean ezezagunak diren kalifikazioa eta erakundeak.
5. Kalifikazioa nazioarteko hitzarmenetan.
6. Aurretiazko auzia.
7. Konexio-puntu gisa erabilitako egoeraren kalifikazioa.
8. Gatazka mugikorra.
9. Lege-iruzurra.
10. Birbidalketa: kontzeptua, aurrekontuak eta doktrina-eztabaida.
11. Birbidaltzea nazioarteko hitzarmenetan.
12. Barne-produkzioko arauen birbidalketa: Kode Zibilaren 12.2 artikulua.
13. Ad extra ordenamendu anitzei igorpena egitea.

VIII.Ikasgaia.

GATAZKA ARAUAREN EZARPENEKO ARAZOAK (2)

1. Atzerriko zuzenbidearen aplikazio judiziala: aurrekari historikoak.
2. Atzerriko zuzenbidearen tratamendu prozesala: egungo erregulazioa.
3. Atzerriko zuzenbidearen alegazioa.
4. Atzerriko zuzenbidearen proba: probaren karga.
5. Atzerriko zuzenbidearen proba: frogatu ezina.
6. Atzerriko zuzenbidearen proba: une prozesal egokia.
7. Atzerriko zuzenbidearen proba: xedea.
8. Atzerriko zuzenbidearen proba: frogabideak.
9. Atzerriko zuzenbidearen aplikazio osoa.
10. Bigarren kalifikazioa eta egokitzeko arazoak.
11. Nazioarteko gatazka iragankorra.
12. Espainiak ezagutzen ez dituen estatu-legeen aplikazioa.
13. Jatorrizko Konstituzioaren kontrako atzerriko legeak.

14. Kasazio-errekurtsoa, atzerriko zuzenbidea hausteagatik.
15. Nazioarteko orden publikoa: kontzeptua, funtzioa eta ezaugarriak.
16. Nazioarteko orden publikoa: nazioarteko hitzarmenen bidezko erregulazioa.
17. Nazioarteko orden publikoa: NZP-aren arautzea. Barne ekoizpenekoa.
18. Atzerriko zuzenbidearen judizioz kanpoko aplikazioa.

IX. Ikasgaia.


BARNE GATAZKAK NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUKO ESPAINIAKO SISTEMAN.


1. Sarrera. Barne-gatazkak.
2. Antolamendu konplexuak eta barne-gatazkak. Barne gatazka motak.
3. Estatuko NZPko sistema baten barne-dimentsioa.
4. Espainiako sistemaren barne-dimentsioa.
5. Aurrekontu historikoak.
6. Konstituzioaren parametroak. Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia.
7. Barne legeen arteko gatazkak Zuzenbide Zibilaren esparruan.
8. Auzotasun zibila. Haien araubide juridikoa.
9. Barne-gatazkak arautzea.
10. Autonomia-erkidegoak eta barne-gatazkak

X.Ikasgaia.

 LURRALDEZ KANPOKO ERABAKIEN BALIOGARRITASUNA: OINARRIZKO KONTZEPTUAK

1. Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren erlatibotasuna eta atzerriko erabakien eraginak

2. Espainian eragina sortarazi ditzaketen atzerritar erabakiak

3. Aitortzea

4. Exequatur

5. Erregistroko sarbiderako kontrol prozedura

6. Elkarrenganako aitorpenaren printzipioa.

7. Atzerriko ebazpenen aldaketa.

XI. Ikasgaia.

AUZI-PROZEDURETAN AGERTUTAKO SENTENTZIEN ERAGINAK ESPAINIAN

1. Espainiako atzerriko epaien azterketa eta exequatur-ari buruzko nazioarteko tresnak.
2. 1215/2012 (EB) Erregelamendua: ezaugarri orokorrak.
3. 1215/2012 Erregelamenduko azterketa- eta exequatur-aurrekontuak.
4. Erregelamenduan gorabeherazko onarpena.
5. Onarpena homologazioaren bitartez.
6. Erregelamendua betearaztea.
9. Aldebiko hitzarmenak.
10. Gai espezifikoei buruzko nazioarteko tresnak.
11. Barne ekoizpenaren araubidea: A) Ohar orokorrak. 2015eko LCJIMC. B) Araubide konbentzionala. C) Baldintzen araubidea.

XII.Ikasgaia.

ATZERRIKO ELEMENTUA ETA NAZIOARTEKO LAGUNTZA JUDIZIALA. PROZESUARI APLIKATU BEHARREKO LEGEA.


1. Prozesuari aplikatu beharreko zuzenbidea: Lex fori reit processum.
2.Atzerriko auzilariaren gaitasuna.
3. Legitimazioa.
4. Ordezkaritza eta defentsa prozesuan.
5. Doako laguntza juridikoa.
6. Epaiketan errotzea.
7. Prebentziozko enbargoa/bahitura.
8. Proba: alderdi orokorrak.
9. Proba: atzerrian emandako agiriak.
10. Nazioarteko laguntza judiziala: alderdi orokorrak.
11. Atzerrian egindako egintza judizialen jakinarazpenak: nazioarteko tresnetan aurreikusitako araubidea.
12. Probak atzerrian lortzea: nazioarteko tresnetan aurreikusitako araubidea.

13. Jakinarazpen judizialak eta proba atzerrian nazioarteko tresna aplikagarririk ez dagoenean.
14. Probak eta nazioarteko jakinarazpenak Espainian nazioarteko tresna aplikagarririk ez dagoenean.

XIII. Ikasgaia.

EGINTZA JURIDIKOEN FORMA.


1. Sarrera: formaren ikuskerak eta egintza funtzioa negozio juridikoei dagokienez.
2. Gure ordenamenduan forma inspiratzen duten printzipioak.
3.Forma NZP-an.  Formari aplikatu beharreko Legearen gaineko erregimen aniztasuna.
4. Forma eta konexio autonomoa.
5. Kalifikazioa.
6.K.Z.aren 11. artikuluko konponbideak. Konexio alternatiboen sistema.
7. Konexio orokorrak: Locues ractum, Lex causae; Lex patriae
8. Konexio bereziak: Lex Rei Sitae, Auctor Raiz
9. K.Zaren 11.2 artikulua: "Lex Causae delakoaren irismen indargabetzailea"

XIV Ikasgaia.

PERTSONA FISIKOA

1. Kode Zibileko 9.1 artikulua

2.kode Zinileko 9.1 artikuluaren konexio puntua.

3. Nazionalitate anizkoitza

4. Aberrigabeak

5. Zehaztugabeko nazionalitatea duten pertsonak eta errefuxiatuak

6. Pertsona fisikoaren gaitasuna.
7. Pertsona fisikoaren gaitasun juridikoa.
8. Pertsona fisikoaren jarduteko gaitasuna.

9. Absentzia- eta heriotza-deklarazioa

10. Adin nagusia eta adingabekoa

11. Emantzipazioa

12. Ezgaitasuna eta ezgaitu nagusien babes neurriak

13. Nortasunaren eskubideak

14. Nortasunare eskubideak: pertsona fisikoaren izena.

XV.Ikasgaia.

 EZKONTZA ETA IZATEZKO BIKOTEA

1. Familia ereduak eta Nazioarteko Zuzenbide Pribatua

2. Ezkon-hitza

3. Ezkongaitasunean eta onarpenean lege aplikagarria.

4. Ezkon-hitzaren eta onarpenaren lege aplikagarria.

5. Ezkon-hitzaren eta onarpenaren lege aplikagarria: Nazioarteko ezkontzak.

6. Ezkon-hitzaren eta onarpenaren lege aplikagarria: poligamia.

7. Ezkontza egiteko moduari aplikatu beharreko legea.
8. Ezkontza Erregistro Zibilean inskribatzea.
9. Ezkontzaren ondorioak. 2016/1103 (EB) Erregelamendua.
9. Nazioarteko zuzenbide pribatua eta izatezko bikoteak: existentzia, ondorioak eta desegitea. 2016/1104 (EB) Erregelamendua.

 

XVI. Ikasgaia.

NAZIOARTEKO KONTRATUAK

1. Nazioarteko eskumen judiziala eta nazioarteko kontratazioa
2. Nazioarteko kontratuei aplikatu beharreko legea: oinarrizko alderdiak.
3. Nazioarteko kontratuei aplikatu beharreko legea: Lex Mercatoria berria.
4. Nazioarteko kontratuei aplikatu beharreko legea: kontratuzko betebeharrei aplikatu beharreko Legeari buruzko 593/2008 (EE) Erregelamendua.
5. Erroma I Araudiaren interpretazioa.
6. Erroma I Erregelamenduaren aplikazio eremua.
7. Kontratuari aplikatu beharreko legea: alderdi orokorrak.
8. Kontratuari aplikatu beharreko legea: legearen aukeraketa. Gatazka-borondatearen autonomia.
9. Kontratuari aplikatu beharreko legea: legearen aukeraketa. Baldintzak.

10. Kontratuari aplikatu beharreko legea: legearen aukeraketa. Aldeen aukerak.
11. Hautapenik gabeko kontratuari aplikatu beharreko legea: presuntzioen sistema.
12.Lex Contractus-ek araututako arazoak.
13. Nazioarteko kontratua eta nazioartean aginduzkoak diren arauak.
14. Kontratuaren formari aplikatu beharreko legea.
15. Kontratu-gaitasunari aplikatu beharreko legea eta "interes nazionalaren salbuespena".
16. Betebeharrak betetzeko modalitateei aplikatu beharreko legea.
17. Betebeharren frogari aplikatu beharreko legea.
18. Legezko subrogazioari aplikatu beharreko legea.

19. Nazioarteko kontratu eta arbitraje komertzialari aplikatu beharreko legea.
20. Nazioarteko lan-kontratua: nazioarteko eskumen judiziala.
21. Nazioarteko lan-kontratua: aplikatu beharreko legea.
22. Nazioarteko lan kontratuaren kontu partikularrak.
23. Nazioarteko kontsumo kontratuak.

24. Nazioarteko garraio kontratuak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA

  • Irakasleak Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko irakasgaiko ikasleei eskuragarri utziko dizkien baliabideak.

 

BIBLIOGRAFIA OSAGARRIA

  • J. L. Iriarte Angel, M. Casado Abarquero, A. Muñoz Fernandez, Codigo de Derecho Internacional Privado, 19. argitalpena, Cizur Menor, Aranzadi, 2023.
  • A, L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa Gonzalez, Compendio de Derecho internacional privado, Murtzia, Rapid Centro Color, 6.Edizioa 2024.

Gora

Hizkuntzak

Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren irakasgaia euskaraz emango da.

Gora

Non emango den

Ikasgelategian

Gora