Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022 
Gizarte Lanean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 304514 Irakasgaia: GIZARTE LANA ETA GENERO INDARKERIA
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: Iraupena: 1º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
AMIGOT LEACHE, PATRICIA (Resp)   [Tutoretzak ] DAMONTI , PAOLA SERENA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

 

Gizarte-lanerako esku-hartze eremu espezifikoak

 

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Emakumeen aurkako genero indarkeria izeneko irakasgaiak hauek ditu funtsezko helburuak: emakumeen aurkako genero indarkeriaren analisian genero ikuspegia aplikatzea, indarkeria horren erroa zein den jakitea eta ulertzea, eta berdin indarkeria horren tipologia eta ezaugarriak, lan arlo honetarako legeria indarduna eta dauden baliabideak ezagutzea eta espiritu kritikoa garatzea gure gizartean dagoen eraikuntza sozialari dagokionez.

Gora

Gaitasun orokorrak

CB02 Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.
CB03 Ikasleek datu garrantzitsuak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea (normalean beren ikasketa-arloaren barruan), arlo sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuei buruzko gogoeta barne hartzen duten iritziak emateko.
CB05 Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketarako abileziak garatu izatea.

 

CG01 Giza portaerari eta gizarte-inguruneari buruzko ezagutzak aplikatzen ditu bere analisietan.
CG02 Gizarte-errealitateari, gizarte-arazoei eta gizarte-laneko diziplinari buruzko ezagutza sortzen du.
CG03 Gizarte-langile gisa garatzen dituzten jarduera guztietan (diagnostikoak, esku-hartzeak, azterketa sozialak eta politikoak) beharrezkoak diren tresna kontzeptualak eta metodologikoak erabiltzen ditu.
CG05 Pertsona, familia, talde, erakunde eta komunitateen beharrak eta eskaerak jaso, baloratu eta konpontzen ditu.
CG06 Genero-ikuspegia aplikatzen du esku-hartze sozialean.
CG10 Historia eta txosten sozialak egitea.
CG11 Norbanakoen eta taldeen arteko desberdintasunak errespetatzen ditu eta kulturarteko testuinguruetan moldatzen daki. 
CG12 Aukera-berdintasunerako politikak ulertzen eta transmititzen ditu
CG15 Badaki trebetasun profesionalak erabiltzen (enpatia, entzute aktiboa, autokonfiantza, komunikazio-gaitasuna, mugak eraikitzea, malgutasuna) Gizarte Langintzan dihardutean. 

Gora

Berariazko gaitasunak

CE02 Gizarte langileak esku hartzen duen gizarte-arazoak eta -beharrak identifikatzeko eta aztertzeko gaitasuna.
CE03 Premiei aurre egiteko sareak garatzen laguntzeko eta planifikatutako emaitzen alde lan egiteko gaitasuna, pertsonekin batera eskura eta gara ditzaketen laguntza-sareak aztertuz.
CE09 Zaurgarritasun eta arrisku sozialeko egoeretan identifikatzea eta jardutea
CE12 Pertsonekin, familiekin, taldeekin, erakundeekin eta komunitateekin elkarreragitea, garapena sustatzeko eta bizi-baldintzak hobetzeko.
CE13 Pertsona, familia, talde, erakunde eta komunitateekin esku hartzeko gaitasuna, haien beharrei, egoerei, arriskuei, lehentasunezko aukerei eta baliabideei buruzko erabakiak hartzeko orduan ahalduntzeko. 
CE16 Taldeak antolatzea, pertsonen, familien, taldeen, erakundeen eta komunitateen interesak defendatzeko.
CE17 Diziplina arteko esku-hartze planak diseinatu, inplementatu eta ebaluatzeko gaitasuna, horietan erabil daitezkeen baliabideak eta zerbitzuak kontuan hartuta
CE18 Talde-dinamika erabiltzea
CE19 Pertsona, talde eta komunitateentzat arriskutsuak diren portaerekin lan egiteko gaitasuna, jokabide hori osatzen duten egoerak eta inguruabarrak identifikatuz eta ebaluatuz, eta horiek aldatzeko estrategiak landuz.
CE21 Bitartekaritza erabiltzea gatazketan

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

 

Ikasketaren emaitzak Edukia Prestakuntza jarduera Ebaluaziorako tresnak
Ezagutzea eta ulertzea genero indarkeriaren fenomeno soziala generoaren teoria klasikoaren esparruan (kontzeptualizazioa, elementu erabakigarriak, ezaugarriak, tipologiak, etab.) eta genero indarkeria analizatzeko eta horretan esku hartzeko genero ikuspegia aplikatzen ikastea.     Generoari, genero ikuspegiari eta emakumeen aurkako indarkeriari dagozkien kontzeptuzko elementuak eta marko teorikoak. Prestakuntza jarduera presentzialak: eskola magistralak. Generoari eta genero indarkeriari buruzko abestiak, bideoak, telebista programak eta filmak aztertzea. Sexualitate femeninoari eta maskulinoari buruzko ikastaroa.   Ikasgelan esku hartzea eta parte hartzea. Genero eraikuntzari eta ereduei buruzko lan bat aurkeztea, izenburu hau izanen duena: Bizitzaren lerroa. Asistentzia, lanak eta sexualitate ikastaroari buruzko hausnarketa.  
Genero indarkeriari buruz batez ere Nafarroan dagoen legeria ezagutzea eta modu kritikoan analizatzea. Genero indarkeriari dagokion esparru juridikoa sakontasunez aztertzea (nazioartekoa, naziokoa eta foru erkidegokoa eta lokala batez ere). Prestakuntza jarduera presentzialak: eskola magistralak. Sakontasunez aztertzea 2015eko apirilaren 10eko 14/2015 Foru Legea, emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko.      Ikasgelan garatzeko lanetan lege irakurketa bat ere egitea.
Genero indarkeriaren kasuei arreta emateko dauden baliabideak eta protokoloa ezagutzea. Genero indarkeriaren kasuei arreta emateko Nafarroan dauden baliabideen mapaketa. Genero indarkeriaren biktimei arreta emateko jarduera koordinaturako protokoloa aztertzea. Prestakuntza jarduera presentzialak: eskola magistralak. Dauden baliabideetako profesionalen bisitak (Nafarroako Gobernuaren harrera etxea). Esku hartzeko kasu praktiko baten ebazpena, indarkeria egoera batean gizarte langile gisa esku hartzeari dagokion aldetik, esku hartzearen fase guztietan (lehen, bigarren eta hirugarren mailakoetan).

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez-presentzialak
1.J Azaltzeko / parte hartzeko eskolak 27  
2.J Praktikak 20  
3.J Eztabaidak, bateratze lanak, taldeen tutoretza  5  
4.J Lana prestatzea   27
5.J Materiala irakurtzea   25
6.J Bakarka ikastea   38
7.J Azterketak, ebaluazio probak 2 (azterketak egiteko aldia)  
8.J-  Banakako tutoretzak 6 (tutoretza orduetan, ikasgelan emateko orduetatik kanpo, baina presentziala da)  
Guztira  60  90

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren  emaitza Ebaluazio  jarduera Pisua (%)  Errekuperatzekoa den edo ez Eskatzen den nota minimoa
1E, 2E Proba idatzia % 40 Bai 5/10 4-10
1E, 3E Ikasgelan ariketak egitea eta parte hartzea % 20 Ez Ez
1E Aipatzeko eta sintesia egiteko lan teorikoak. % 20 Bai 5/10 5-10
1E, 2E, 3E Lan praktikoa Azalpena taldean % 20 Bai 5/10 5-10

 

Gora

Gai-zerrenda

I. multzoa: Generoaren teoria eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontzeptuzko esparrua

 • Oinarrizko kontzeptuak: generoa eta indarkeria.
 • Generoaren egiturazko desberdintasunak. Boterea eta indarkeria.
 • Genero indarkeriaren tipologiak eta agerpenak.
 • Genero indarkeriaren ezaugarriak. Indarkeriak espazio publikoan. Indarkeriak espazio pribatuan.

II. multzoa: Emakumeen aurkako indarkeriaren kausazko elementuak

 • Indarkeria sinbolikoa. Misoginia, sexismoa. Gauza bihurtzearen teoria. 
 • Sozializazioa eta genero identitateak.
 • Amodioa eta loturazko dinamikak. Amodio erromantikoa.
 • Indarkerien intentsitateak eta mailaketa: mikromatxismoak.

III. multzoa: Esparru arautzailea, esku hartzeko baliabideak eta ereduak

 • Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko nazioarteko, nazioko eta erkidegoetako legeak (CEDAW, Europako zuzentarauak, 1/2004 Lege Organikoa eta 14/2015 Foru Legea)
 • Dauden baliabideak.
 • Esku hartzeko ereduak: Genero indarkeriatik bizirik atera diren biktimekin esku hartzea. Indarkeria erabiltzen duten gizonekin esku hartzea.
 • Gizarte Langilearen eginkizuna emakumeen aurkako indarkeriaren gaietan.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko Bibliografia: 

Aretio Romero, A. (2021). Las dos vías que protagonizan las mujeres para cortar con la violencia de género en la pareja. Cuadernos de Trabajo Social34(1), 155¿168.

Bonino, L. (2008). Micromachismos, el poder masculino en la pareja ¿moderna.¿ En J. A. Lozoya y J. C. Bedoya (Eds.), Voces de hombres por la igualdad

Chollet, M. (2022). Reinventar el amor. Cómo el patriarcado sabotea las relaciones heterosexuales. Paidós.

De Miguel, A. (2007). El proceso de redefinición de la violencia contra las mujeres: de drama persona a problema político. Revista de Filosofía42, 71¿82.

Gandarias, I., Ruiz, M. y Paños, J. (2022). Perspectivas feministas en la intervención socioeducativa. Síntesis.

Pastor, I. y Trujillo, M. (2021). La violencia contra las mujeres desde las ciencias sociales. Tecnos.

Solnit, R. (2021). El caso del agresor desaparecido. En R. Solnit, La madre de todas las preguntas (pp. 157¿165). Capitan Swing.

Srinivasan, A. (2022). El derecho al sexo. Anagrama.

Tardón Recio, B. (2022). Todo es mentira: cultura de la violación, mitos y falsas creencias sobre la violencia sexual contra las mujeres. Política y Sociedad59(1), e78892.

Varela, N. (2020). Violencia de género en hijas e hijos de maltratadores. La perpetuación de la violencia. Editorial Comares.

Velte, S. (2019). Nik sinesten dizut. Bortxaketaren kultura eta sanferminetako kasua. Txalaparta (extractos del libro)

 

Bibliografía osagarria:

Albertín, P., Cubells, J., & Calsamiglia, A. (2009). Algunas propuestas psicosociales para abordar el tratamiento de la violencia hacia las mujeres en los contextos jurídico-penales. Anuario de Psicología Jurídica19, 111¿123.

Alcázar, A. (2012). Análisis feminista de una experiencia de intervención social con mujeres víctimas de violencia de género. En Tercer Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. Justicia y seguridad, nuevos retos.

Amigot-Leache, P. (2022). Género, poder y violencia. Un enfoque intersubjetivo. Política y Sociedad59(1), e72354. https://doi.org/https://doi.org/10.5209/poso.72354

Amigot Leache, P. (2021). Pandemia y violencia de género. In COVID 19. Reflexiones feministas sobre la pandemia. Steilas.

Artazo, G. y Wigdor, G. (2019). Pornografía mainstream y su relación con la configuración de la masculinidad hegemónica. Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas4(1), 325¿357.

Azpiazu, J. (2012). Masculinidades y feminismos. Virus.

Ballesteros, E. and Blanco, F. (2021). ¿Yo sí te creo? Estereotipos sexistas hacia las víctimas de agresión sexual. Un estudio de caso sobre la audiencia provincial de Baleares (2018). IQUAL. Revista de Género e Igualdad4, 89¿108.

Barjola, N. (2018). Microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser y la construcción del terror sexual. Virus.

Beaumont, A., Bello, A., Damonti, P., & Iturbide, R. (2015). Diagnóstico sobre la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad de Pamplona. Ayto. Pamplona-Iruñea.

Biglia, B., San Martín, C., & Bonet i Martí, J. (2007). Estado wonderbra: entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Virus.

Birulés, F., Bocchetti, A., & Cid López, R. M. (2007). Violencia deliberada: las raíces de la violencia patriarcal. Icaria.

Bodelón, E. (2014). Violencia institucional y violencia de género. Anales de La Cátedra Francisco Suárez48, 0131¿0155. https://ddd.uab.cat/record/181634

Bonino, L. (2004). Microviolencias y sus efectos: claves para su detección. In C. Ruiz Jarabo & P. Blanco (Eds.), La violencia contra las mujeres. Prevención y detección. Díaz de Santos.

Bonino, L. (2017). Micromachismos, 25 años después. Algunas reflexiones. Pikara. http://www.pikaramagazine.com/2017/09/micromachismos-25-anos-despues-algunas-reflexiones/#

Bosch, E. (2013). La violencia contra las mujeres: el amor como coartada. Anthropos. Libro electrónico.

Bosch, E., & Ferrer, V. (2006). El laberinto patriarcal: reflexiones teórico-prácticas sobre la violencia contra las mujeres. Anthropos. Libro electrónico.

Bosch, E., Ferrer, V., & Alzamora, A. (2005). Algunas claves para una psicoterapia de orientación feminista en mujeres que han padecido violencia de género. Feminismos6, 121¿136.

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Anagrama.

Brownmiller, S. (1981). Contra nuestra voluntad. Hombres, mujeres y violación (p. 435). Planeta.

Cobo, R. (2020). Pornografía. El placer del poder. Penguin Random House.

Cobo, R. (2005). El género en las ciencias sociales. Cuadernos de Trabajo Social18, 249¿258.

Cobo, R. (2000). Género. En C. Amorós (Ed.), Diez palabras clave sobre mujer (pp. 55¿84). Editorial Verbo Divino.

Connell, R. (1997). La organización social de la masculinidad. In T. Valdés & J. Olavarría (Eds.), Masculinidades, poder y crisis (pp. 31¿48). Isis Internacional.

Cubells, J., & Calsamiglia, A. (2015). El repertorio del amor romántico y las condiciones de posibilidad para la violencia machista. Universitas Psychologica14(5), 1681¿1694.

Damonti, P. (2020). La brecha orgásmica. Katakrak.

Damonti, P. y Amigot, P. (2021). Factores que dificultan el alejamiento de una relación violenta. Variaciones en función de la situación de integración y exclusión social. Cuadernos de Trabajo Social34(1), 183¿197.

Damonti, P. y Amigot, P. (2020). La violencia de género en la pareja como factor desencadenante o agravante de caídas en la exclusión social. Una aproximación a partir de relatos de mujeres supervivientes. Sistema259, 95¿117.

De Alencar-Rodrigues, R., & Cantera, L. (2012). Violencia de género en la pareja: una revisión teórica. Psico43(1), 116¿126.

De Miguel, A. (2015). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Cátedra.

Díaz-Aguado, M. J., Martínez, R. and Martín, J. (2021). Menores y violencia de género. Ministerio de Igualdad.

Ekman, K. E. (2017). El ser y la mercancía. Bellaterra.

Emakunde. 2008. Euskararen Eerabilera ez sexista. Disponible en: http://www.ehu.eus/e-makumeak/docs/eusk_gida_eu.pdfFemenías, M. L., & Soza Rossi, P. (2009). Poder y violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Sociologias11(21), 42¿65. https://doi.org/10.1590/S1517-45222009000100004

Ferrer, V., & Bosch, E. (2019). El Género en el Análisis de la Violencia contra las Mujeres en la Pareja: de la ¿Ceguera¿ de Género a la Investigación Específica del Mismo. Anuario de Psicología Jurídica 201929, 69¿76.

Ferrer, V., & Bosch, E. (2004). Violencia contra las mujeres. En E. Barberá & I. Martinez-Benlloch (Eds.), Psicología y Género (pp. 241¿270). Prentice Hall.

Ferrer, V., & Bosch, E. (2016). Las masculinidades y los programas de intervención para maltratadores en casos de violencia de género en España. Masculinidades y Cambio Social5(1), 28¿51.

Galarza, E., Cobo, R., & Esquembre, M. (2016). Medios y violencia simbólica contra las mujeres. Revista Latina de Comunicación Social71, 818¿832.

García Dauder, S., & Pérez Sedeño, E. (2017). Las mentiras científicas sobre las mujeres. Catarata.

García Selgas, F. J., & Casado, E. (2010). Violencia en la pareja: género y vínculo. Talasa. Libro electrónico.

Gimeno, B. (2019, September 19). Prostitución: cuestión de derechos y privilegios. Revista Contexto. https://ctxt.es/es/20190918/Firmas/28489/prostitucion-institucion-patriarcal-desigualdad-beatriz-gimeno.htm

Hernando, A. (2012). Sexo-género. En A. Hernando, La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno. Katz.

Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunareko Institutua. 2019. Emakumeen mutilazio genitalari aurrea hartzeko eta aurre egiteko protokoloa . Disponible en: http://www.igualdadnavarra.es/imagenes/documentos/-51-f-eu.pdf

Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunareko Institutua. 2019. Koordinatzeko eta jarduteko protokoloa. Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren Emakume eta neskatoen kasuan. Disponible en: http://www.igualdadnavarra.es/imagenes/documentos/-22-f-eu.pdf

Jónnasdóttir, A. (2011). ¿Qué clase de poder es el poder del amor? Sociológica. https://doi.org/http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732011000300008&lang=pt

Jovaní, E. (2014). Cuando nos llega una mujer maltratada: la primera entrevista. Documentos de Trabajo Social: Revista de Trabajo y Acción Social, 54, 251¿269.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales. Una aproximación antropológica. Cátedra.

Kimmel, M. S. (2006). «Simetría de género» en la violencia doméstica: una revisión conceptual y metodológica de la investigación. In A. García García & E. Casado (Eds.), Violencia de género en las parejas heterosexuales: análisis, diagnóstico y problemas de intervención. (pp. 67¿102). Comunidad de Madrid. Consejería de empleo y mujer.

Linares-Bahillo, E., Royo-Prieto, R. and Silvestre-Cabrera, M. (2019). El ciberacoso sexual y/o sexista contra las adolescentes. Nuevas versiones online de la opresión patriarcal de las sexualidades y corporalidades femeninas. Doxa Comunicación, 28(201¿222).

Lorente, M. (2006). Masculinidad y violencia: implicaciones y explicaciones. En Los hombres ante la violencia de Género. Guipuzkoako Foru Aldundia.

Lorente, M., Solera, C., & Marin, R. (2007). Congreso estatal: de las casas de acogida a los centros de atención integral. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Lucas, M., Hurtado, S. y Paz, D. (2022). ¿Contribuye la estancia en casas de acogida al proceso de empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género? Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, 7(1), 144¿161.

Marugán Pintos, B. (2022). Discursos hegemónicos sobre la violencia de género. Política y Sociedad59(1), e72355.

Menéndez, I., & Illera, P. (2018). Guerras simbólicas. El papel del audiovisual en la lucha contra la violencia de género. UIB.

Mingo, A. y Moreno, H. (2017). Sexismo en la universidad. Estudios SociológicosXXXV(105), 571¿595. https://doi.org/10.24201/es.2017v35n105.1434

Missé, M. (2018). A la conquista del cuerpo equivocado. Egales.

Nicomedes, I. y Romo, C. (2020). De las amenazas a las oportunidades. Profesionales de la intervención social ante la violencia de género. Servicios Sociales y Política Social, 122, 77¿90.

Nogueiras, B. (2015). La violencia patriarcal en las relaciones de pareja. Reflexiones teórico-políticas. In Violencia de género: escenarios y desafíos(pp. 67¿84). Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Piedra, J., Rosa-Martín, J. y Muñoz-Domínguez, M. C. (2018). Intervención y prevención de la violencia de género: un acercamiento desde el trabajo social. Trabajo Social Global. Revista de Investigaciones En Intervención Social, 8(14), 195¿216.

Osborne, R. (2009). Apuntes sobre violencia de género. Edicions Bellaterra.

Osborne, R. (2009). Construcción de la víctima, destrucción del sujeto: el caso de la violencia de género. En Jornadas Feministas de Granada, diciembre.

Puleo, A. (2005). El patriarcado: ¿una organización social superada? Temas Para El Debate133, 39¿42.

Ranea, B. (2018). Masculinidad (hegemónica) resquebrajada y reconstrucción subjetiva en los espacios de prostitución. Oñati, Socio-Legal Series. En Preparación. http://ssrn.com/abstract=3251780

Roca, N. (2011). Intervención grupal y violencia sexista: marco conceptual. Herder.

Roca, N., & Cárdenas, M. (2012). Intervención social con perspectiva de género. Revista de Trabajo Social195, 9¿22.

Rodó-de-Zárate, M. and Estivill i Castany, J. (2016). ¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóvenes en un espacio público hostilEmakunde. https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_bekak/es_def/adjuntos/beca.2015.3.la_calle_es_mia.pdf

Rodríguez Luna, R. y Bodelón González, E. (2015). Mujeres maltratadas en los juzgados: La etnografía como método para entender el derecho en acción. Revista de Antropologia Social24. https://doi.org/10.5209/rev_RASO.2015.v24.50645

Romero, I. (2015). Guía de intervención en casos de violencia de género. Síntesis.

Segato, R. (2017). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.

Segato, R. L. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Sociedade e Estado29(2), 341-371. https://doi.org/10.1590/S0102-69922014000200003

Segato, R. (2003). La estructura de género y el mandato de violación. En Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos (pp. 21¿54). Prometeo; Universidad Nacional de Quilmes.

Sanmartín Esplugues, J. (2007). ¿Qué es la violencia? Una aproximación al concepto y a la clasificación de la violencia. Revista de Filosofía, 42, 9¿21.

Solnit, R. (2017). Los hombres me explican cosas. Capitan Swing.

Varela, N. (2017). La violencia de género en contextos de pareja, en el estado Español, a través del discurso de las víctimas. Tesis Doctoral del Departamento de Derecho Público y Ciencia Política. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos.

Vigarelo, G. (1999). Historia de la violación. Cátedra.

Walker, L. (2009). The battered woman syndrome (third edition). Spring Publish Company.

Zizek, S. (2008). Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Paidós.

 

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Campus Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra. Para conocer el aula concreta, consulte en la página Web de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación.

 

Gora