Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2014/2015
Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 302105 Irakasgaia: KOMUNIKATZEKO TREBETASUNAK ETA IKT
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Filologia eta Hizkuntzaren Didaktika
Irakasleak:
SALABERRI ZARATIEGI, PATXI   [Tutoretzak ] LEGARREA OTEIZA, JON   [Tutoretzak ]
SANTACILIA SALVADOR, EKAITZ   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Deskripzioa/Edukiak

 

Lehen mailan ikaslearen komunikazio gaitasunak garatzea da helburua, irakasleekiko eta beste ikasleekiko harreman komunikatibo eta sozialen trebetasunen oinarriak finkatzeko eta curriculumeko gaien ulertzea eta adierazpena hobetzeko. Halaber, ikaslearen laneko eta gizarte harremanetako komunikazio trebetasunak garatu nahi dira.

 

Gora

Deskribatzaileak

 

Ahoz eta idatziz komunikatzeko gaitasunaren garapena. Hizkuntza erabilerak euskararen sisteman: testuak eta testuinguruak. Gaitasun diskurtsiboaren garapena arlo profesional eta akademikoko ahozko eta idatzizko testuen bidez: deskribapen, narrazio, informazio, azalpen, argudio testuak eta berauen eratorriak.

Euskararen ahozko eta idatzizko gaitasuna indartzeko gogoeta metalinguistikoa.

 

IKT lanabesen erabilera, informazioa bilatu, erdietsi, prozesatu, partekatu, argitaratu eta komunikatzeko.

 

Gora

Gaitasun orokorrak

G1: Zuzen eta egokiro mintzatu, irakurri eta idaztea.

Gora

Berariazko gaitasunak

 

E1. Komunikazio ekintzan eta ahozko eta idatzizko testuan parte hartzen duten elementuei buruzko ezagutzak egoera komunikatiboei aplikatzeko gauza izatea. Elementuak hauek dira: aktanteak, ahozko eta idatzizko kanalen osagaiak (ortografia eta puntuazioa, bigarrenaren kasuan), berbaldi motak (elkarrizketa, deskribapena, narrazioa, argudiatzea, azalpena).

 

Elkarrizketari, eztabaidari, talde lanari eta disertazioari ahozko gaitasun komunikatiboak aplikatzea.

 

E2: Eskutitzetan, informazio oharretan, curriculum vitaeetan, instantzia edo eskarietan, azalpen eta lan txostenetan komunikazio gaitasunak aplikatzea.

 

E3: Gauzak ulertu eta ulertarazteko gizartezko trebetasunak erakustea. Komunikazio eta elkarrekintza prozesuak ezagutzea. Beste langile espezialista batzuei gauzen berri ematen jakitea.

 

E4: Testu editoreen edo editore grafiko testualen bidezko edizio eta diseinuaren oinarrizko teknikak ezagutzea (word, power point, web orriak, blogak), posta elektronikoa,aurkezpenak, informazio agiriak (buletinak, egitarauak, kartelak...) bezalako komunikazio egoera jakinei egokiro aplikatzeko.

 

E5: Informazioaren eraikuntza partekatzeko lanabesak ezagutzea, wikien modukoak, talde lana garatzeko.

 

Gora

Metodologia

Saio teorikoak, praktikoak, eztabaidak, elkarlanak, lanak, irakurgaiak, banakako ikasketa, ebaluazio probak, banakako tutoretza.

Gora

Ebaluazioa

Aurrez aurreko jardunaldietara agertzea

 

Parte hartzea eta ekarpenak

Sinadura kontrola

 

 

Irakaslearen oharrak

%10

Parte hartzearen kalitatea

 

Egindako dokumentuen kalitatea

Irakasleari emandako materialen zuzenketa

 

Parte-hartzeen behaketa

%20

Egindako dokumentuen kalitatea

 

Erabilitako metodologia

Irakasleari emandako materialen zuzenketa

 

Erabilitako metodologiaren erregistro elektronikoa

%20

Gramatika gaitasuna eta hiztegi aberastasuna neurtzea

Idatzizko bi proba

%30

Portafolioaren edukia

 

Haren osaketan erabilitako lanabesak

Portafolioaren defentsa

%20

Gora

Gai-zerrenda

 

Komunikatzeko trebetasunaK:

 

- Komunikazio ekintzaren osagaiak.

- Ahozko eta idatzizko testuaren osagaiak.

- Hizkuntza erabilerak. Testuak eta testuinguruak.

- Berbaldi motak: deskribapena, narrazioa, argudiatzea, elkarrizketa,

azalpena.

- Idatzizko testu motak: eskutitzak, txostenak, cvak, instantziak, azalpen

profesionalak.

 

IKT lanabesak:

 

    o Informazioa bilatu eta erabiltzea.

    o Bizkar zorro digitala.

    o On-line aurkezpen eta agiriak.

    o Blog, podcast eta on-line bideoak.

    o Wiki, erabiltzaile guneak eta gizarte sareak.

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 

Alberdi, A., 1996, Eskola Gramatika, Elkarlanean - Ikastolen elkartea, Donostia.

Alberdi, X & Sarasola I., 2001, Euskal estilo libururantz, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo.

Álvarez, M., 1995, Tipos de escrito III: Epistolar, administrativo y jurídico, Arco Libros, Madril.

Álvarez, M., 1998, Tipos de escrito I: Narración y descripción, Arco Libros, Madril, laugarren argitaraldia.

Arakama, J. M. eta beste, 2005, IVAP-eko estilo liburua, Herri-Ardularitzaren Euskal Erakundea, Donostia.

Beaugrande, R. De, 1984, Text production. Toward a Science of Composition, Ablex Publishing Corporation, Norwood.

Carlino, P, 2004, Leer y escribir en la universidad, Asociación Internacional de Lectura, Lectura y Vida, Buenos Aires.

Carlino, P., 2005, Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Carlino, P., 2006, La escritura en la investigación, Documentos de Trabajo saila, 19. zkia., Universidad de San Andrés, Buenos Aires.

Cassany, D. & Luna, M. & Sanz, G., 1998, Enseñar lengua, Graó, Bartzelona, 4. argitaraldia.

Elhuyar, 1999, Euskara - gaztelania / castellano - vasco hiztegia, Donostia, 5. berrargitaraldia. Bada 2007an egindako beste edizio bat.

Euskaltzaindia, 2008, Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa, Jagon Saila 7, Bilbo.

Euskaltzaindia, 2008, Hiztegi Batua, Elkar, Donostia. Azken bertsio eguneratua helbidean.

Euskaltzaindia, 2011. Arauak. helbidean lor daitezke.

Garzia, J., 2005, Kalko okerrak, Hizkuntza prestakuntza 12, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz.

Gimeno, P., 2004, Idazmenaren irakaskuntza arlo guztietan, Blitz gorria 1, Nafarroako Gobernua, Iruñea.

Martín, M. & Siguán, M., 1991, Comunicación y Lenguaje, Alhambra Longman, Madril.

Martínez, A., 2004, Cómo preparar una exposición oral en las áreas de secundaria, Nafarroako Gobernua, Iruñea.

Montolio, E., 2000, Manual práctico de escritura académica, Ariel, Bartzelona.

Reyes, G., 1998, Cómo escribir bien en español, Arco/Libros, Madril.

Sarasola, I., 2005, Zehazki. Gaztelania - Euskara Hiztegia, Alberdania, Donostia.

Sarasola, I, 2007, Euskal Hiztegia, Elkar, Donostia.

Serafini, Mª T., 1989, Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura, Paidós, Barcelona.

Serafini, Mª T. 1994, Cómo se escribe, Paidós, Bartzelona.

Saavedra, J. J., 1992, Nuevos Caminos en la Enseñanza de la Lengua, Ediciones

Pirámides S.A., Madrid.

Zubimendi, J. R., 1993, Idazkera-liburua, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz.

Zubimendi, J. R., 2004, Ortotipografia, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz.

 

Web orrialdeak:

 

Artez Euskara Zerbitzua:

 

Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzua: 

    <http://www.euskaraz.org/idazkiak/?o=2>

Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Zerbitzua:

 

Euskaltzaindia:

 

Eusko Jaurlaritza:

    <http://www1.euskadi.net/euskalterm/indice_c.htm>

 

Garate, G.:

 

Mokoroa, J.:

    <http://www.hiru.com/hiztegiak/mokoroa>

Susa:

 

<http://www.susa-literatura.com/cgi-bin/liburuok.pl?lib=best03>

 

Ikasleak eskura izango dituen baliabideak: apunteak, klasean emandako benetako agiri eta material idatzi eta ahozkoak, Internet (webguneak, blogak, portafolioak, wikiak), liburutegiak eta baliabide zentroak.

 

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Non emango den

Ikasgelategia

Gora