Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Ingeniaritza Biomedikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 246110 Irakasgaia: SISTEMA DIGITALAK I
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Ingeniaritza Elektrikoa, Elektronikoa eta Telekomunikazio Ingeniaritza
Irakasleak:
GALARZA GALARZA, MARKO   [Tutoretzak ] DEL VILLAR FERNANDEZ, IGNACIO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Prestakuntza teknologiko transbertsala.

Materia: Elektronika

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 • Informazioaren irudikapen digitala. Boole aljebra eta funtzio logikoak
 • Zirkuitu konbinzazionalak
 • Zirkuitu sekuentzialak. Memoriak
 • Zirkuitu digital sinkronoak eta asinkronoak
 • Hardware deskribapen lengoaien hastapenak
 • A/D eta D/A bihurtzaileen hastapenak

Gora

Gaitasun orokorrak

 • CG6 - Gailu eta zirkuitu elektronikoen oinarrizko kontzeptuak ulertu, erdieroaleen eta famili logikoen printzipio fisikoa, sistema elektronikoek diseinua eta bere erabilera ingeniaritzako proiektuetan.
 • CB2 - Ikasleek jakin dezaten aplikatzen beraien ezagutzak bere lan edo bokazioari era profesional batean, eta izan dezatela argudioen defentsa eta elaborazioaren bidez baieztatzen diren konpetentziak eta beraien ikasketa eremuan problemen ebazpena
 • CB3 - Ikasleak garrantzizko datuak biltzeko eta interpretatzeko gai izan daitezen, zentzuzko iritziak eta gogoetetara ailegatzeko gai sozial, zientifiko edo eta etikoetan.
 • CB5 - Ikasleek ikasketa gaitasunak garatzea hurrengo ikasketak autonomia maila handi batekin aurre egiteko.

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • R1. Ezagutu zirkuitu konbinazionalen eta sekuentzialen hastapenak.
 • R2. Zirkuitu digital sinkrono eta asinkronoen analisia.
 • R3. Hardware deskribatzen duten lengoaiak ezagutu eta aplikatu.
 • R4. Zirkuitu integratuen mutlzo nagusiak eta ohizko aplikazioak ezagutu.
 • R5. Taldean lana egin modu eraginkorrean, taldeko helburuak identifikatzen eta erdiesteko behar den lanaren plangintza egin, zeregin bakoitzaren ardurak eta konpromezuak gain hartuta
 • R6. Ekipamendu eta produktuen ingelerazko gidaliburuak eta zehaztapenak ulertu. Liburu eta on-line baliabidetan informazioa bilatu.

Gora

Metodologia

Jarduera hezigarria Ordu presentzialak Presentzialak ez diren orduak
A1-Agerpen/parte hartze eskolak 35  
A2-Praktikak 15 15
A3-Ikaskuntza kooperatibo jarduera 5 2
A4-Ikaslearen ikasketa eta lan autonomoa   68
A5-Tutoriak eta ebaluaketa probak 5 5
Totala 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
1, 2, 3, 4 Bi azterketa partzialak eta gai guztien berreskurapena 75 Bai 5
1, 2, 3, 5, 6 Saio praktikoak eta praktikako azterketa 25 Ez 5

 

1 - Ikasgaiaren konzeptu teorikoen eta ariketen zatia suposatuko du kalifikazio osoaren 75%, eta bi forgaz osatuta dago:

 • Lehen partziala: 1..5 gaiak. Nota osoaren 30%. Klaseko ordutan egingo da eta seihilabetekoaren erdialdera.

 • Bigarren partziala: 6..10 gaiak. Nota osoaren 45%.

Ikasgaia gainditzeko beharrezkoa da bigarren frogan hamarretik bost puntu lortzea.

Ebaluaketa jarraia bultzatzeko klasean proposatutako ariketak bi puntu balioko dute eta partzialeko notari gehituko zaie.

2. Laborategiko praktiken pisua 25% da kalifikazio osoan. Beharrezkoa da laborategiko saio guztietara etortzea azterketak egiteko eskubidea izateko. Laborategi saio hauetan teoriako klaseetan ikasitakoak frogatuko dira diseinu ariketak burutuz. Praktiketako gidoiak egitea eta aurkeztea balioko du notaren 5%, aldiz praktiketako azterketak balioko du 15%.

3 - Ohiz kanpoko berreskurapen frogan egingo da ebaluaketa jarraia osatu duten ikasleentzat, eta azterketa bakarra izango da ikasgaiaren eduki teorikoei buruz. Nota osoaren 75% izango da. Kasu honetan, azterketa hau gainditzea (5 puntu 10tik) beharrezkoa da.

Gora

Gai-zerrenda

1. GAIA. ELEKTRONIKA DIGITALARI SARRERA
Orokortasunak
- Seinale analogikoak eta digitalak. Definizioa eta ezaugarriak
- Elektronika digitala. Erabilerak

2. GAIA. INFORMAZIOAREN IRUDIKAPEN DIGITALA
Informazioaren irudikapen digitala
- Informazioaren kontzeptua eta informazio unitatea
- Informazioaren kodifikazioa

Zenbakikuntza sistemak
- Sistema bitarra
- Sistema zortzitarra
- Sistema hamaseitarra
- Sistemen arteko bihurketak

Kode bitarrak
- Kode bitar naturala
- Kode harmatarrak bitar bezala kodifikatuta: BCD, BCD hondar 3.
- Kode bitar jarraiak eta ziklikoak: Gray eta Johnson.
- Zeinudun zenbakien irudikapena
- Koma finkoa eta koma mugikorra duten zenbakien irudikapena
- Kode alfazenbakizkoa: ASCII
- Erabilerak

3. GAIA. BOOLE ALJEBRA. FUNTZIO LOGIKOAK
Boole aljebra
- Legeak
- Teoremak

Funtzio logikoak
- Aldagai logikoak
- Funtzio logikoak
- Funtzio logikoen irudikapena. Egi taulak.
- Oinarrizko funtzio logikoak eta bere sinboloak (ateak)
- Ate logiko osoen multzoak
- Funtzioak ate logikoekin

Funtzio logikoen sinplifikazioa
- Teoremak erabiliz
- Funtzioen forma kanonikoak: minterm eta maxterm
- Karnaugh mapak. Adibideak.
- Osatugabeko funtzioen sinplifikazioa
- Multifuntzioen sinplifikazioa

4. GAIA. VHDL HASTAPENAKL
Sarrera

VHDL oinarrizko elementuak
- Entity
- Architecture
- Libraries
- Identifiers, special symbols, reserved words, data types, expressions, operators and attributes
- Sequential and concurrent programming
- Sequential structures and statements

5. GAIA. SISTEMA ARITMETIKO DIGITALAK
Aritmetika bitarra
- Sarrera
- Eragiketa bitarrak. Batuketa bitarra. Kenketa binatara. Lehen osagarri eta bigarren osagarri erak. Biderketa bitarra.
- BCD sistemarekin eragiketak. Batuketa eta kenketa

Zirkuitu aritmetikoak
- Erdibatutzailea
- Batutzaile osoa
- Batutzaile paraleloa eramana seriean
- Batutzaile paraleloa eramana paraleloa
- Batutzailea seriean
- Erdikentzailea
- Kentzaile osoa
- Batutzaile-kentzailea
- Bidertzaile bitarrak
- Unitate aritmetiko logikoa (ALU)

6. GAIA. BESTE SISTEMA KONBINAZIONALAK
Zirkuitu eta subsistema konbinazionalak
- Zirkuitu konbinazionalen kontzeptua
- Multiplexore digitala. Multiplexoreen hedakuntza. Erabilerak. Paralelo-serie bihurketak. Funtzio sorrera.
- Kodifikadoreak. Prioritate gabeko kodifikadoreak. Prioritate kodifikadoreak.
- Dekodifikatzaileak. Kitzikapen gabeko dekodifikatzaileak. Kitzikapen dekodifikatzaileak. Dekodifikatzaileen hedapena. Funtzio sorrera.
- Kode bihurtzaileak.
- Bikoitasun egiaztatzailea. Hedapena.
- Konparadore bitarra. Hedapena.

7. GAIA. SISTEMA SEKUENTZIALAK
Zirkuitu biegonkorrak
- Sistema sekuentzialen definizioa
- Motak eta ezaugarriak. Asinkronoak eta sinkronoak.
- RS biegonkorra
- JK biegonkorra
- T biegonkorra
- D biegonkorra
- Denbora ezaugarriak biegonkorretan

Desplazamendu erregistroak
- Erregistro kontzeptua
- Desplazamendu erregistroak. Sarrera seriean, irteera seriean. Sarrera seriean, irteera paraleloa. Sarrera paraleloa, irteera seriean. Sarrera paraleloa, irteera paraleloa.
- Bi norabideko erregistroak
- Erabilerak. Sekuentzia sorrera.

Zenbatzaileak
- Zenbatzaile digitala
- Zenbatzaile asinkronoak. Hamarkada zenbatzailea
- Zenbatzaile sinkronoa. Eramana seriean eta paraleloa
- Zenbatzaile itzulgarria
- Zenbatzaileak oinarrituta desplazamendu erregistrotan. Eraztun zenbatzailea. Johnson zenbatzailea. Babestutako zenbatzaileak.
- Erabilerak

Zirkuitu sinkrono sekuentzialen analisia eta diseinua
- Zirkuitu sinkrono sekuentzialen analisia
- Trantsizio taulak eta egoera diagramak. Mealy eta Moore makinak.
- Sistema sinkrono sekuentzialen sintesia

8. GAIA. ZIRKUITU DIGITAL INTEGRATUAK: FAMILIA LOGIKOAK
Zirkuitu digital integratuak. Ezaugarri orokorrak.
- 74¿00 NAND atea
- TTL familiak
- Izendapena eta kapsulen sartzea
- Zirkuitu digitalen ezaugarri orokorrak
- Teknologi ezberdinetako konektibitatea

9. GAIA. MEMORIAK
Memoria mota ezberdinen deskribapena
- Memoria lurrunkorrak: RAM (SRAM, DRAM)
- Memoria egonkorrak: ROM, EPROM, EEROM, FLASH
- Memorien deskribapena bloke funtzional mailan
- Helbide busa, datu busa eta kontrol seinaleak
- Memorien ezaugarriak: edukiera, irakurketa eta idazketa denborak

8. GAIA. LOGIKA PROGRAMARRIA
Logika programarria (PLD)
- ROM kodifikadore programarriak
- Matrize logiko programarriak (PLA)
- AND Matrize logiko programarriak (PAL)
- PLD oinarrituta makrogelatan
- FPGA

10. GAIA. ANALOGIKO-DIGITAL BIHURKETA
Seinale analogiko eta digitalen bihurketa

Digital-analogiko bihurtzailea (CDA)
- CDA neurrizko erresistentziekin
- CDA R2R eskailera sarea
- CDA-n ezaugarriak

Analogiko-digital bihurtzailea (CAD)
- CAD konparadoreekin
- Pultsu zabaleraren CAD. Alpapa bikoitzeko CAD
- CAD zenbatzaileekin
- Segidako hurbilketen CAD
- CAD ezaugarriak

Gora

Praktika esperimentalen programa

1. praktika: Oinarrizko ate logikoak

2. praktika: Zirkuitu konbinazionalak

3. praktika: Zirkuitu aritmetikoak

4. praktika: Zirkuitu sekuentzialak

5. praktika: Beste zirkuitu konbinazionalak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Izenburua: PROBLEMAS RESUELTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL (*)

Egilea: C. Bariáin, I. R. Matías, F. J. Arregui

Argitaletxea: Universidad Pública de Navarra

 

Izenburua: SOLVED PROBLEMS IN DIGITAL ELECTRONICS (*)
Egilea: I. Del Villar, F. J. Arregui, J. Goicoechea
Argitaletxea: Marcombo

 

Izenburua: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES.

Egilea: THOMAS L. FLOYD.

Argitaletxea: PRENTICE HALL.

 

Izenburua: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS: DIGITALES.

Egilea: MANUEL MAZO QUINTAS Y OTROS.

Argitaletxea: SERVICIO DE PUBLICACIONES. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.

 

Izenburua: FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL

Egilea: CECILIO BLANCO VIEJO

Argitaletxea: THOMSON-PARANINFO

 

Izenburua: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DIGITALES II

Egilea: ELIAS MUÑOZ MERINO y otros

Argitaletxea: SERVICIO DE PUBLICACIONES UNIVERSIDA POLITECNICA DE MADRID

 

Izenburua: VHDL: LENGUAJE PARA SÍNTESIS Y MODELADO DE CIRCUITOS

Egilea: FERNANDO PARDO CARPIO, JOSÉ A. BOLUDA GRAU

Argitaletxea: PARACUELLOS DEL JARAMA: RA-MA

 

Izenburua: PROBLEMAS RESUELTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL (*)

Egilea: Javier García Zubía

Argitaletxea: MCGRAW-HILL

 

Izenburua: PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES (*)

Egilea: CARMEN BAENA, MANUEL JESÚS BELLIDO, etc

Argitaletxea: MCGRAW-HILL

 

Izenburua: EJERCICIOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL. (*)

Autor: ISIDORO PADILLA.

Argitaletxea: DPTO DE PUBLICACIONES E.T.S. ING. DE TELECOMUNICACION MADRID.

 

Izenburua: ELECTRÓNICA DIGITAL. (*)

Egilea: L. CUESTA; A. GIL PADILLA; F. REMIRO.

Argitaletxea: MCGRAW-HILL

 

Izenburua: SISTEMAS DIGITALES. INGENIERIA DE LOS MICROPROCESADORES

Egilea: A. GARCIA GUERRA

Argitaletxea: CENTRO DE ESTUDIOS RAMON ARECES

 

(*) Ariketa liburuak

Gora

Hizkuntzak

Gaztelaniaz eta euskeraz.

Gora

Non emango den

Teoria Aularioan izango da eta praktikak Elektronika Aurreratua Laborategian (Tejos eraikineko bigarren solairuan).

http://www.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-biomedica/horarios?submenu=yes

Gora