Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Informatika Ingeniaritzako Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 240201 Irakasgaia: ESTATISTIKA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika
Irakasleak:
SANTAFE RODRIGO, GUZMAN (Resp)   [Tutoretzak ] RUIZ SARRIAS, OSKITZ   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Oinarrizko prestakuntza

Gaia: Matematika

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Probabilitatea eta zorizko aldagaiak 

Aldagai bateko probabilitate banaketak 

Lagin banaketa

Estimazio puntuala eta konfidantza tarteak 

Hipotesi kontrasteak 

Modelizazio estatistikora sarrera: ANOVA 

Kurtsoan zehar, estatistika deskribatzailea eta R software estatistikoa landuko dira.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • G8 Oinarrizko gaiak eta teknologikoak ezagutzea, ikaslea metodo eta teoria berriak ikasteko gaituko dutenak, eta egoera berrien aurrean moldagarritasuna emango diotenak
 • G9 Arazoak ekimenez ebazteko gaitasuna, erabakiak hartzea, sormena, arrazoimen kritikoa eta Ingeniaritza Informatika esparruko ezagutza eta trebetasunak komunikatu eta helaraztea.
 • T1 Analisi eta sintesirako gaitasuna
 • T3 Ahoz zein idatziz komunikatzeko gaitasuna
 • T4 Problemak ebatzi
 • T8 Nork bere kabuz ikasteko gaitasuna

Gora

Berariazko gaitasunak

 • FB1 Ingeniaritzan planteatu ahal diren problema matematikoak ebazteko gaitasuna. Hauen inguruko ezagutzak aplikatzeko trebezia: aljebra lineala; kalkulu diferentziala eta integrala; zenbakizko metodoak, zenbakizko algoritmika; estatistika eta optimizazioa.
 • FB3 Oinarrizko kontzeptuak ulertzeko eta bereganatzeko gaitasuna Matematika diskretoan, logikan, algoritmikoan eta konputazio konplexutaunean, eta ingeniaritzan propio diren problemen ebazpenean aplikatzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1 - Datu-base ezberdinen analisi estadistiko deskribatzaileak burutu.

R2 - Teknika estatisko egokiak erabili datu-baseetan aurkitzen diren aldagaien izaeraren arabera.

R3 - Datu-baseak eta zorizko esperimentuen simulazioekin lan egiteko pakete estatistiko baten ezagutza.

R4 - Zorizko propietateen problemen modelizazioa probabilitateak, probabilitate baldintzatuak eta zorizko gerterak erabiliz.

R5 - Probabilitatearen erregela nagusiak menderatu eta probabilitate banaketa jarraitu zein diskretuekin lan egiten jakin.

R6 - Aldagaien arteko erlazio estokastikoen modelizazioa.
R7 - Zientzia konputazionaleko aplikazio ezberdinetan (zorizko zenbakien generazio metodoak, simulazio teknikak, informazio transmisioaren kodifikazio teknikak, Internet-eko topologia, erroreen transmisioa, datu-egituren eboluzioa eta sare-komunikazioen operazioak), estatistika eta probabilitatearen oinarriak ulertu eta inplementatzen jakin.
R8 - Estimazio puntuala eta konfidantza tarteak erabili, ingenieritzan aurki daitezkeen parametro ezezagunen estimazio egokiak burutzeko.

R9 - Erabaki-hartze prozesuetan lagungarriak diren teknika estatistikoak erabiltzen jakin: hipotesi kontrasteak.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Bertaratzeko Orduak Ez Bertaratzeko Orduak
A-1 Saio teorikoak 44  
A-2 Praktikak 14  
A-3 Eztabaidak, bateratze-lanak, talde-tutoretzak 1  
A-4 Lana egitea 8  
A-5 Materialak irakurtzea    
A-6 Banakako ikasketa    75
A-7 Azterketak, ebaluaziorako probak 4  
A-8 Tutoretzak 4  
Guztira 75 75

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
   R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 Azterketa partziala. Ariketa teoriko-praktikoen ebazpena. 30 Bai, berreskuratze proba bidez  
  R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9  Azterketa finala. 60  Bai, berreskuratze proba bidez Irakasgaia gainditzeko 10 puntutik 5 gutxienez beharrezkoak dira.
  R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9  Segimendu probak 10 Bai, berreskuratze proba bidez  

Amaierako azterketan eskatutako gutxieneko nota lortzen bada, irakasgaiaren azken nota azterketa horretan lortutakoa izango da.

Gora

Gai-zerrenda

Estatistika deskribatzailea

 • Aldagai kualitatibo eta kuantitatiboen deskribapena.
 • Posizio eta dispertsio neurriak
 • Aldagai biko eta anitzeko datuak.

Probabilitatea eta zorizko aldagaiak

 • Lagin-espazioa eta gertakariak
 • Probabilitate baldintzatua, probabilitate osoaren legea, Bayesen teorema eta gertaera independenteak.
 • Probabilitate dentsitate funtzioa eta banaketa funtzioa. Mediana, moda, pertzentilak eta momentuak.
 • Zorizko aldagai diskretuak: uniformea, binomiala eta Poisson. Zorizko aldagai jarraituak: uniformea, esponentziala gamma eta normala.
 • Zorizko aldagai diskretu eta jarraituen  banaketa bateratuak, marginalak eta baldintzatuak.

Inferentzia Estatistikoa

 • Lagin banaketaren sarrera. Parametroak eta estimatzaileak.
 • Ji-karratu eta t-Student banaketak.
 • Batazbesteko baten banaketa laginean, bi batazbestekoren arteko diferentziaren banaketak laginean eta proportzio baten banaketa laginean.
 • F banaketa
 • Bariantza baten banaketa laginean eta bi bariantzen arteko zatiketaren banaketa laginean.
 • Estimazio puntuala eta propietateak. Batazbesteko errore kuadratikoa.
 • Konfidantza tarteak. Tarte motak.
 • Hipotesi kontrasteak. I eta II motako erroreak. P-balioa eta potentzia. Kontraste motak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


OINARRIZKOA

Ugarte, M. D., Militino, A. F., Arnholt, A. T. (2016). Probability and Statistics with R. CRC Press/Chapman and Hall. 2nd Edition.

Montgomery, D.C. (2002). Probabilidad y Estadística aplicadas a la ingeniería. Limusa-Wiley

 

OSAGARRIAK

Devore, J. (2005) Applied statistics for engineers and scientists. Thomson.

Mendenhall, W. (1997). Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. Prentice-Hall

Elena Agirre Basurko (2010). Estatistikaren oinarriak. Ariketak. Udako Euskal Unibertsitatea

Juan Etxeberria Murgiondo (2011). Estatistika aplikatua. Teoria eta praktika. Elhuyar Fundazioa.

 

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, Ingelesa eta Euskara

Gora

Non emango den

Arrosadiako campusa

Gora