Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172201 Irakasgaia: FINANTZA KONTABILITATEA I
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
SANCHEZ ALEGRIA, SANTIAGO (Resp)   [Tutoretzak ] GARRALDA IRIARTE, AITOR   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Kontabilitatea. Irakasgai honen bidez garatu egiten dira ikasteko prozesuaren edukiak, gaitasunak eta emaitzak Kontabilitate aipamenean.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Aberastasunari edo ondareari buruzko kontzeptuak eta errentari edo emaitzari buruzkoak;  Kontuzaintzaren oinarrizko hastapenak; Kontabilitate zikloa enpresan; Kontabilitatearen Plan Orokorra; Ustiapenari eta inbertsioari dagozkien eragiketen kontabilitate tratamendua oinarrizko azpiegituran.

Gora

Gaitasun orokorrak

01GO - Analisirako eta sintesirako gaitasuna

02GO - Antolakuntzarako eta plangintzarako gaitasuna

03GO - Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan

06GO - Iturri desberdinetatik etortzen den informazioa aztertzeko eta aurkitzeko trebetasuna

07GO - Arazoak konpontzeko gaitasuna

08GO - Erabakiak hartzeko gaitasuna

12GO - Harreman pertsonaletarako trebetasuna

15GO - Konpromiso etikoa lanean

17GO - Ikasketa autonomorako gaitasuna

24GO - Giza eskubideak errespetatzea

Gora

Berariazko gaitasunak

02GE - Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomikoaren iturriak eta beren edukiak identifikatzea

03GE - Datuetatik abiatuz enpresarentzat garrantzitsua den informazioa ateratzea, profesional ez direnek ezagutu ezin dutena.

04GE - Enpresa kudeaketako arazoen analisian aplikatzea tresna teknikoen erabileran oinarritzen diren irizpide profesionalak

07GE - Informazio erregistro garrantzitsuak kontuan hartuz enpresa baten egoera eta ziur aski izango duen bilakaera balioestea

16GE - Kontabilitate sistema diseinatzea eta kontabilitateko txostenak sortzea, enpresaren barnerako eta kanporako.

Gora

Ikasketaren emaitzak

E_KO_01. Jakitea zein diren kontabilitateari dagozkion oinarrizko kontzeptuak, haien oinarri teorikoak eta haien aplikazioa erabakiak hartzeko.

E_KO_02. Finantza egoera egokietan oinarrituz egitea ekonomia eta finantza egoeraren diagnostikoa eta aldi jakin batean egon diren funtsen fluxuen analisia.

E_KO_03. Balioesten eta eztabaidatzen jakitea zein dituzten ondorioak kontabilitatearen tratamendurako dauden alternatibek oinarrizko finantza egoeretan.

E_KO_04. Ulertzea eta aplikatzea kontabilitaterako araudi indarduna.

E_KO_05. Modu argi eta ulergarrian adieraztea bakoitzak egin dituen kontabilitate analisien emaitzak, diziplinaren teknizismo berekiak erabiliz.

Gora

Metodologia

PRESTAKUNTZA JARDUERA ORDUAK PRESENTZIALTASUNA
A1- Saio teorikoak  28 100
A2. Saio praktikoak  28 100
A-3 Ariketak eta taldeko lanak edo lan indibidualak  33.33  0
A4- Tutoretzak banaka edo talde murriztuetan  3.33  0
A5- Bakoitzaren ikaste lana  53.33  0
A6- Azterketa  4  100

 

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
E_EI_01. E_EI_02. E_EI_03. E_EI_04. E_EI_05. E_EI_06 Froga partzialak       30 Bai Batere ez
E_EI_01. E_EI_02. E_EI_03. E_EI_04. E_EI_05. E_EI_06 Amaierako azterketa        70 Bai Batere ez

 

Hurrengo ebaluazio irizpide minimoak aplikatuko dira:

Ohiko ebaluazioa:

- Ez dago baldintzarik froga partzialetara eta amaierako azterketara aurkeztu ahal izateko.

- Irakasgaia gainditzeko gutxienez 5 bat lortu behar da ebaluazio osoan.

Berreskurapen ebaluazioa:

- Berreskurapen azterketa: aurkeztu ahal izateko, irakasgaia gainditzen saiatu izana ohiko ebaluazioan, nahiz eta ez lortu.

- Irakasgaia gainditzeko gutxienez 5 bat lortu behar da ebaluazio osoan.

 

Gora

Gai-zerrenda

1. UNITATE DIDAKTIKOA: KONTABILITATEAREN OINARRIAK ETA KONTABILITATE-METODOA.

1.GAIA: KONTABILITATEA INFORMAZIO SISTEMA GISA.

Helburuak: Kontabilitatea definitzen duten oinarrizko parametroen eta osatzen duten adar ezberdinen ezagupena, enpresaren finantza kontabilitateari garrantzi berezia emanez.

1.1. Enpresaren jarduera ekonomikoa.

1.2. Kontabilitatea, enpresaren jarduera ekonomikoaren informazio sistema gisa.

1.3. Kontabilitatearen definizioa eta sailkapena.

1.4. Enpresaren finantza kontabilitatearen helburuak.

1.5. Kontabilitate-informazioa eta informazio ekonomikoaren erabiltzaileak.

1.6. Kontabilitate-informazioaren baldintzak: fidagarritasuna eta garrantzia.

2.GAIA: ONDAREA ETA BERE IRUDIKAPENA.

Helburuak: Enpresa ondarearen ikuspuntua eta bere osagaien ulertzea. Ondasun (ondare) eta errenta (emaitza) kontzeptuen bereizketa.

2.1. Enpresaren ondasuna: ondarea.

2.2. Enpresaren ondarearen kontabilitate-irudikapena: kontuak, ondare masak eta egoera balantzea.

2.3. Egitura ekonomikoaren elementuak.

2.4. Finantza egituraren elementuak.

2.5. Ondare oreka.

3.GAIA: KONTABILITATE METODOA.

Helburuak: erregistro kontabilitate-metodoaren oinarriak menderatzea, bai ondare kontuak, bai kudeaketa kontuak erabiliz.

3.1. Transakzio ekonomikoak eta ondarearekiko duten eragina: gertaera ekonomikoak eta kontabilitate-gertaerak.

3.2. Errealitate ekonomikoaren kontabilitate-azterketa: kontabilite-metodoa.

3.3. Kontabilitate-gertaeren erregistroa. Liburu egunkaria eta liburu nagusia.

3.4. Ondare aldaketak.

3.4.1. Ondare netoari eragiten ez dioten aldaketak.

3.4.2. Ondare netoari eragiten dioten aldaketak: ekitaldiaren emaitza.

Anexo: Kontsumoaren teoria.

4.GAIA.: KONTABILITATE ZIKLOA ETA BALORAZIO PRINTZIPIOAK.

Helburuak: Enpresa baten kontabilitate zikloa osatzen duten etapa ezberdinak ulertzea. Araketa eta balorazio irizpideei sarrera (kontabilitate printzipioak).

4.1. Kontabilitate zikloa eta bere etapak: irekiera, kudeaketa eragiketa keta itxiera eragiketak.

4.2. Kontabilitate saldoak errealitate fisiko eta dokumentalera egokitzea.

4.3. Balorazio zuzenketaren bidezko doikuntza: amortizazioa eta narriadura.

4.4. Sarrera eta gastuen periodifikazioa: sortzapen printzipioa.

4.5. Ekitaldiaren emaitza eta itxieraren zehaztapena: erregularizazio eta itxiera idazpena.

5.GAIA: URTEKO KONTUAK.

Helburuak: Urteko kontuen eduki basikoak ezagutzea eta baita gordailu publikora daraman prozesuari erlazionaturiko baldintza legalak.

5.1. Urteko kontuak: ezaugarri orokorrak.

5.2. Urteko kontuak egitearen prozesua, egiaztapen-balantze doitu batetik.

5.3. Urteko kontuen legeztatzea.

5.4. Egoera Balantzea.

5.5. Galdu-Irabazien Kontua.

2. UNITATE DIDAKTIKOA: USTIAPEN ERAGIKETAK.

6.GAIA: KONTABILITATE PLANIFIKAZIO ETA NORMALIZAZIOA.

Helburuak: Kontabilitate planifikazio eta normalizazioaren beharra ulertzea, eta baita existitzen diren normalizazio eredu ezberdinena ere, bereziki Espainian jarraitu den lege eboluzioan oinarrituz.

6.1 Kontabilitate normalizazioaren helburuak.

6.2 Espainiar kontabilitate harmonizazioaren prozesua: kontabilitate lege internazionalerantz konbergentzia.

6.3. Kontabilitate Plan Orokorra.

6.4. Kontabilitatearen marko kontzeptuala.

7.GAIA: ERAGIKETAK IZAKINEKIN.

Helburuak: Izakinekin erlazionaturiko eragiketen balorazio eta azterketaren arazo nagusien azterketa eta kontabilitate-tratamendua.

7.1 Izakinen kontzeptua eta motak.

7.2. Izakinen balorazioa: Sarrera eta irteera irizpideak.

7.3. Kontabilitate erregistroen prozedurak: espekulatiboa eta administratiboa.

7.3.1 Erosketa eragiketak: KPOren 10. balorazio araua.

7.3.2. Salmenta eragiketak: KPOren 14. balorazio araua.

7.4. BEZaren kontabilizazioa.

7.5. Izakinen balioaren galera: narriaduraren kontabilizazioa.

8.GAIA: MERKATAL ERAGIKETAKO HARTZEKODUN ETA ZORDUNAK.

Helburuak: Ustiapen jardueretatik sortutako eskubide ezberdinen araketa eta balorazioaren arazo nagusien azterketa.

8.1. Merkatal zordunak eta kobratzeko kontuak.

8.2. Merkatal efektuak eta bere kontabilitate arazoak.

8.2.1. Deskontua.

8.2.2. Kobrantza kudeaketa.

8.3. Factoring and Confirming.

8.4. Ordainketa ezaren arriskua eta bezeroen narriadura: kaudimen-gabeziaren estimazio metodoak.

8.4.1. Metodo globala.

8.4.2. Banakako metodoa.

8.5. Pertsonalarekin eta Administrazio Publikoarekin harremanak.

 

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Euskaraz:

Kontabilitatea: teoria eta praktika. Elhuyar (2008).

Plan General de Contabilidad Español (Real Decreto 1514 /2007 de 16 de noviembre).

Montesinos Julve, V. (2017) Fundamentos de contabilidad financiera. 3 Ed. Pirámide.

Omeñaca, J. (2008) Contabilidad general adaptada al nuevo PGC. 11ª edición. Deusto.

Omeñaca, J. (2008) Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades 6ª edición. Deusto.

Archel, P.; Carrasco, F; Lizarraga; Sánchez, S. y Cano, M. (2022). Estados contables: elaboración, análisis e interpretación. 7ª edición. Pirámide.

Larrán, M. (2008) Fundamentos de contabilidad financiera. Pirámide.

Sola, M. y Vilardell, I. (2009). Introducción a la contabilidad general. 2ª edición. McGraw Hill.

Alonso, A. y Pousa, R. (2007) Casos prácticos del nuevo plan general de contabilidad. Centro de Estudios Financieros. Madrid.

Amador Fernández, S. y Romano Aparicio, J. (2008) Manual del nuevo plan general contable. Centro de Estudios Financieros. Madrid.

Amador Fernández, S. (2008). Plan General de Contabilidad. Comentarios y casos prácticos. Centro de Estudios Financieros. Madrid.

Gora

Hizkuntzak

Euskara.

Gora

Non emango den

Ikasgelategia.

Gora