Nafarroako Unibertsitate PublikoaIkasturtea: 2018/2019 | Beste urte batzuk:  2017/2018 
Bigarren Hezkuntzako Irakasletzako Unibertsitate Masterra Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 73329 Irakasgaia: Euskara eta Literaturan Esku Hartzeko Proposamenak
Kredituak: 3 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak
ABLANEDO LARRION, ANE ELIXABETE (Resp)

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

BERARIAZKOA / Euskararen eta Literaturaren ikas-irakaskuntza

Gora

Deskribatzaileak

Euskal Hizkuntza eta Literaturako espezialitateko ikasgai hautazkoa. Bigarren Hezkun-tzako ikasketa-prozesuetan interbentzioa egiteko behar diren didaktika-edukiak landu-ko dituena.

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizkoako Gaitasunak
7. OG - Ikasleek jakin dezatela ikasitako ezagutzak aplikatzen ingurune berrie-tan edo beren ikasketa arloarekin lotutako inguru zabalagoetako testuinguru ez oso ezagunetan (edo diziplina anitzetakoetan) eta arazoak konpontzeko gai izan daitezela.
9. OG - Ikasleek jakin dezatela espezialistei eta espezialista ez direnei beren emaitzen eta haien oinarrian dauden ezagutza eta arrazoi nagusien berri ema-ten era argian eta anbiguotasunik gabe.
10. OG - Ikasleek izan ditzatela behar dituzten trebetasunak neurri handi ba-tean beren burua zuzenduz eta era autonomoan ikasten jarraitzeko.
Zeharkako Gaitasuna
ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz edo atzerriko hizkuntza batean (ingelesa), Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoa: ikaskuntza, irakaskuntza, ebaluazioa" delakoa-ren araberako C2 mailaren parekoa.
Orokorrako Gaitasunak
1. GO - Dagokion irakaskuntza espezializazioari buruzko irakasgaietako curri-culum-arloen edukiak ezagutzea, bai eta dagozkien irakaskuntza eta ikasketa prozesuen inguruko ezagutza didaktikoen multzoa ere. Lanbide prestakuntza-rako dauden lanbideen ezagupena ere jasoko da.
2. GO - Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak diseinatzea, planifikatzea eta ebaluatzea, dauden ikasketen gaitasun berezkoak hartzea errazten duten hez-kuntza prozesuak sustatuz, kontuan hartuta ikasleek aurretik daukaten maila eta prestakuntza eta beren orientabidea, banaka zein ikastetxeko beste irakasle batzuekin eta profesionalekin lankidetzan.
3. GO - Informazioa bilatzea, lortzea, prozesatzea eta komunikatzea (ahozkoa, inprimatua, ikusentzunezkoa, digitala edo multimedia), hura ezagutza bihurtzea eta aplikatzea egiten den espezializazioaren berezko irakasgaien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan.
4. GO - Ikastegi batean ezarriko den curriculuma zehaztea, haren taldeko plan-gintzan parte hartuz; metodologia didaktikoak garatzea, bai taldekakoak bai pertsonalizatuak, ikasleen aniztasunera egokiturik.
5. GO - Ikasketa guneak diseinatzea eta garatzea arreta berezia emanez ekita-teari, emozio eta baloreen hezkuntzari, gizonen eta emakumeen arteko es-kubideen eta aukeren berdintasunari, hiritarren prestakuntzari eta giza es-kubideen errespetuari, errazago eginez gizartean bizitzea, erabakiak hartzea eta etorkizun jasangarria eratzea.
6. GO - Estrategiak eskuratzea ikaslearen ahalegina suspertzeko eta bere ka-buz eta beste batzuekin batera ikasteko ahalmena sustatzeko, eta autonomia, konfiantza eta norbere ekimena erraztuko dioten erabakitzeko eta pentsatzeko trebetasunak garatzea.

Gora

Berariazko gaitasunak

18. GE - Curriculumak jarduera eta lanerako programa bihurtzea.
19. GE - Hezkuntza materialak prestatzeko eta aukeratzeko irizpideak eskuratzea.
20. GE - Sustatzea ikaskuntza errazten duen eta ikasleen ekarpenei balioa ematen dien giroa.
21. GE - Ikus-entzunezko komunikazioa eta komunikazio multimedia sartzea irakaskuntza/ikaskuntza prozesuan.
22. GE - Ezagutzea ebaluatzeko estrategiak eta teknikak eta ebaluazioa ulertzea erregulazio tresna eta ahalegina sustatzeko tresna gisa.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:
- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.
- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.
- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hart-zea.
Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasgai honetan, ikasketa-emaitzak hauetan gauzatzen dira:
IE1 Euskal Hizkuntza eta Literatura ikasgaiko interbentzio didaktiko bat gidatu behar duten printzipioei buruzko ezagutzak eta ondorioak komunikatzeko gai izatea, anbiguotasunik gabe.
IE2 Euskal Hizkuntza eta Literatura ikasgaian aritzeko proposamen didaktiko ezberdinak balioestea.
IE3 Erdietsitako ezagutza eta irizpideekin proposamen didaktikoak programatu eta garatu ahal izatea.
IE4 Proposamen didaktiko baten kalitatea defendatzen jakitea, argudio baliot-suak erabilita.

Gora

Metodologia

Irakas metodologiak

Kodea Deskribapena
1. IM Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
2. IM Elkarreragina talde handian.
3. IM Elkarreragina talde ertainean.
4. IM Elkarreragina talde txikian.
5. IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

Jarduera hezigarriak

Kodea Deskribapena Orduak Izaera presentziala
1. JH Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 14 100
2. JH Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 10 100
3. JH Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 18 10
4. JH Ikaslearen ikasketa autonomoa. 30 0
5. JH Tutoretzak 2 100
6. JH Ahozko edo idatzizko azterketak. 1 100

Gora

Prestakuntza jardueren harremana gaitasunekin

  Gaitasunak
Jarduera Oinarrizkoak Orokorrak Zeharkakoak Berariazkoak
1. JH OG10 GO1, GO2, GO6 ZG BG19, BG20, BG21, BG22
2. JH OG10, OG9, OG10 GO1, GO2, GO3, GO4, GO5, GO6 ZG BG18, BG19, BG20, BG21, BG22
3. JH OG7, OG9, OG10 GO1, GO2, GO3, GO4, GO5, GO6 ZT BG18, BG19, BG20, BG21, BG22
4. JH OG7, OG9 GO1, GO3 ZT BG19, BG22
5. JH OG7, OG9, OG10 GO2, GO3, GO4 ZT BG19, BG20, BG22
6. JH OG7, OG9 GO1, GO3, GO4 ZT BG18, BG21

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Ebaluazioa

Kodea Deskribapena %
1. EB Klasera, edo, hala badagokio, ikastetxera joatea eta bertan parte hartzea. 10
2. EB Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak. 20
3. EB Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, bidezkoa bada, ebaluazioa. 40
4. EB Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak. 30
  GUZTIRA 100

Gora

Edukien azalpen laburra

Ikasgelarako interbentzio proposamenak. Ikasketa eta irakaskuntza egoeren elaborazioa. Disziplinartekotasuna: Oinarria, interesa eta proposamenak. Arazo eta proiektuetan oinarritutako ikasketa.

Gora

Gai-zerrenda

1. Sarrera
- Hizkuntza eta Literatura ikastea/irakastea. Zer da?
- Euskal Hizkuntza eta Literatura bigarren hezkuntzako ikasgeletan. Ikasgaia nerabezaroaren interesei egokitua.
2. Proposamen didaktikoak
- Baliabide didaktikoak.
- Proiektuak eta sekuentzia didaktikoak hizkuntza eta literaturaren ikasketa-irakaskuntza prozesuan.
3. Proiektu eta sekuentzia didaktikoen diseinua eta elaborazioa.
- Sormenaren erabilpena eta sustapena.
- Bigarren hezkuntzako ikasgeletan testu genero ezberdinak lantzeko proposa-menak/adibideak.
- Bigarren hezkuntzako ikasgeletan literatura lantzeko proposame-nak/adibideak.

Gora

Bibliografia

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


A.A.V.V. (2005): Hablar en clase. Ed. Graó. Claves para la innovación educati-va. Barcelona.
BARRIENTOS, C. (1993): "La diversidad de los discursos como eje de secuen-ciación". Aula n° 14, orr. 10-14.
BRONCKART, J.P. (2007) ¿La enseñanza de las lenguas: para una construc-ción de las capacidades textuales¿ en J.P. Bronckart et al., Desarrollo del len-guaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires: Miño y Dávila, orr. 133-146.
-- (2004): Actividad verbal, textos y discursos. Por un interaccionismo socio-discursivo. Madrid: Fundación infancia y aprendizaje.
CAMPS, A. (Coord.)(2003) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona. Graó.
-- (1996) «Proyectos de Lengua entre la teoría y la práctica», Cultura y Educa-ción, 2, pp.43-57.
-- (1990): «Modelos del proceso de redacción: algunas implicaciones para la enseñanza», Infancia y aprendizaje, 49. orr. 3-19.
CAMPS, A. y F. ZAYAS (cords.) (2006) Secuencias didácticas para aprender gramática. Barcelona: Graó.
DOLZ, J. (1994): «La interacción de las actividades orales y escritas en la en-señanza de la argumentación», Comunicación, lenguaje y educación, 23.
-- (1994):"Sequencies didactiques y ensenyament de la llengua: més enllá dels proyectes de lectura y escriptura". Articles, 2: Monografikoa: Proyectes per aprendre llengua.
-- (1992): "Cómo enseñar a escribir un relato histórico". Aula de innovación educativa, 2.
DOLZ, J. y R. GAGNON (2010): "El género textual: una herramienta didáctica para desarrollar el lenguaje oral y escrito", Lenguaje, 38 (2), 497-527.
GARCÍA PAREJO, I. (coord.) (2011): Escribir textos expositivos en el aula. Fundamentación teórica y secuencias didácticas para diferentes niveles. Barce-lona: Graó.
HALTÉ, J .F. (1982): «Travailler en projet», Pratiques, n° 32, orr.38-77.
MILIAN, M. (1996):' «Incidencia del contexto en el proceso de producción de textos escritos», Cultura y Educación, 2, pp.67-78
MORENO, V. (2004): El deseo de leer. Iruñea. Pamiela argitaletxea.
-- (2004): El deseo de escribir. Iruñea. Pamiela argitaletxea.
-- (2007): Va de poesía. Iruñea. Pamiela argitaletxea.
-- (2008): Dale que dale a la lengua. Propuestas para hablar y escribir textos narrativos y descriptivos. Iruñea. Pamiela arg.
PASQUIER, A. y J. DOLZ (1996): «Un decálogo para enseñar a escribir», Cul-tura y Educación, 2, orr. 31-41
PETITJEAN, A. (1981):«Classe, proyet, équipe. Enseigner autrement». Pra-tiques, n° 31, orr. 33-68.
-- (1985):«Apprentissage de I'écriture et travail en projet», Etudes de Linguis-tique Appliquée, n° 59, pp. 88-101.
SÁNCHEZ ENCISO, J. y F. RINCÓN (1985): Los talleres literarios, una alterna-tiva didáctica al historicismo. Montesinos argitaletxea. Barcelona.
URIBE, K. eta ELORDI, J (2002): Manual literaturazkoa. Berriozar. Cenlit argita-letxea.
VILÁ Y SANTASUSANA, M. (koord.) (2005) El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas. Barcelona: Graó.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusa. Zer ikasgelatan izan-go den jakiteko, begiratu Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatearen web-orrialdea.

Gora