• ES
  • EN


Tablón de anuncios


Lunes 8 de octubre de 2018

Elecciones a Delegados/as 2018-2019

CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE CURSO DE LA E.T.S.I.I.T.

D. Rafael J. Rodríguez Trías, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 7º del Reglamento de Elección de Delegados y Subdelegados de curso de la Universidad Pública de Navarra, he acordado que:

  1. Las elecciones a Delegados y Subdelegados de curso de la E.T.S.I.I.T. se celebrarán el día 23 de octubre de 2018 de manera virtual mediante la aplicación SONDEOS.
  2. Publicar esta convocatoria en la página web de la Escuela y notificar a los estudiantes en MiAulario.

Pamplona, 8 de octubre de 2018

 

TIIGMET-EKO IKASMAILAKO ORDEZKARIAK ETA ORDEZKARIORDEAK AUKERATZEKO HAUTESKUNDEETARAKO DEIALDIA

Rafael J. Rodríguez Trías Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoko zuzendaria naizen honek, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikasmailako Ordezkari eta Ordezkariordeak Hautatzeko Arautegiaren 7. artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, honako hau erabaki dut:

TIIGMETeko ikasmailako ordezkariak eta ordezkariordeak aukeratzeko hauteskundeak 2018ko urriaren 23an egingo dira, modu birtualean eta ZUNDAKETAK erabiliz.
Deialdi hau Eskolaren web orrialdean argitaratzea, eta ikasleei NireIkasgelategiaren bidez jakinaraztea.

Iruñean, 2018ko urriaren 8an

Documentación adicional